จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,819.031,453.0048.5 %5.0462.22281.4639.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,034.9118,476.57-41.7 %0.076.9062.6218.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,221.239,787.0039.7 %5.0101.7014.4385.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,546.635,207.10-46.8 %0.0557.32237.5057.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,098.972,280.0026.4 %5.0350.4231.2791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,652.849,984.006.3 %3.02,649.061,081.1059.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,796.21840.0077.9 %5.0205.6584.0859.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,860.42359.0090.7 %5.0181.4884.4353.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,830.70122.0096.8 %5.0160.3889.0044.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,337.09378.0091.3 %5.0201.2276.0062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,828.82353.0090.8 %5.0275.6384.4169.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,775.54452.0088.0 %5.0329.2483.5874.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,814.35516.0086.5 %5.0362.7683.7476.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,768.20269.0092.9 %5.0433.7555.2087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,191.35928.0077.9 %5.0406.6377.5480.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,898.35324.0091.7 %5.0252.0080.6368.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,003.2114.7598.5 %5.0222.49182.4018.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,752.95326.0091.3 %5.0187.7083.6255.5 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,991.4423,625.27-136.5 %0.01,234.78247.9579.9 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,414.2613,078.00-14.6 %0.0682.06164.4075.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,027.255,611.0049.1 %5.0709.431,631.59-130.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,615.73479.0081.7 %5.0402.74103.5574.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,617.07693.0073.5 %5.0500.83337.2532.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,759.091.00100.0 %5.0333.22285.0014.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,893.111,027.4864.5 %5.0519.22150.1171.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส13,059.274,830.0063.0 %5.01,679.251,133.3532.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,404.751,185.0065.2 %5.0747.46381.4549.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,470.31729.4091.4 %5.0705.17486.4031.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,821.842,297.0039.9 %5.01,051.72726.7530.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,074.122,783.61-34.2 %0.0502.14100.4080.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,130.772,427.0041.2 %5.01,089.761,285.03-17.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,216.611,021.2068.3 %5.0671.40361.0046.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,451.489,397.710.6 %0.51,298.93194.2785.0 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส90,219.55109,485.43-21.4 %0.0644.29175.9572.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,204.551,430.0055.4 %5.0709.43176.7075.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,325.336,100.0046.1 %5.071.9294.43-31.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,072.541,447.0052.9 %5.0728.4515.6497.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,894.48842.0070.9 %5.0538.29323.9739.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส24,988.862,889.2188.4 %5.09,704.00134.4698.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,696.2423,706.00-51.0 %0.03,504.784,414.86-26.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,256.934,995.005.0 %2.51,508.102,714.02-80.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,933.651,893.0068.1 %5.0785.51233.2270.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,826.157,738.00-32.8 %0.01,650.19115.5993.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,692.251,004.0086.9 %5.0709.43643.159.3 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,919.604,149.00-5.9 %0.0956.64395.2058.7 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,077.942,137.0047.6 %5.0823.53165.2379.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,790.592,648.0044.7 %5.01,279.91296.0076.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,829.512,091.0026.1 %5.0500.2666.0886.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,850.636,684.0048.0 %5.0554.36711.08-28.3 %0.0
รจจ.นราธิวาส 43,780.2734,566.3021.0 %5.0752.671,002.95-33.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,387.836,724.00-98.5 %0.0557.30106.3280.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,110.243,814.007.2 %3.51,032.70299.2571.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,004.622,086.0030.6 %5.0576.32274.5552.4 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,819.584,950.9814.9 %5.01,222.83659.3046.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,330.932,581.0051.6 %5.0861.56234.8172.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,971.943,992.6919.7 %5.0994.67772.6022.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1109,207.1816,258.0085.1 %5.01,275.53959.8424.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 260,524.919,296.2284.6 %5.01,846.571,566.5515.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 315,653.277,013.8355.2 %5.0965.67632.2034.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)8,220.598,205.000.2 %0.52,566.001,178.3454.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,229.082,744.00-123.3 %0.0267.29144.4046.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส29,504.338,496.0071.2 %5.0816.91710.5513.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก68,001.0514,998.0177.9 %5.0876.401,081.66-23.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,760.8314,595.00-35.6 %0.01,935.373,370.45-74.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,527.812,614.6025.9 %5.0785.50584.2525.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,692.661,800.0033.2 %5.0443.22280.8936.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส63,838.8319,176.0070.0 %5.06,072.2213,142.50-116.4 %0.0
รวม 832,323 464,405 44.20 % 68,062 48,038 29.42 %