จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,486.90377.0084.8 %5.0361.93309.5514.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,037.624,600.0034.6 %5.044.52120.65-171.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,220.631,325.0058.9 %5.0350.2779.8777.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,185.661,824.0042.7 %5.0609.1346.4492.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,508.784,210.7635.3 %5.01,293.711,137.1512.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,292.42758.0082.3 %5.0418.9778.9381.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,934.28412.0089.5 %5.0251.3161.9175.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,923.31499.0087.3 %5.0393.0593.0176.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,120.27596.0085.5 %5.0551.2757.8889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,955.46639.0083.8 %5.0258.0862.0176.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,868.73368.0090.5 %5.0338.9292.8372.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,942.13523.0086.7 %5.0220.7677.3964.9 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,819.557,946.169.9 %4.5720.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,738.822,070.0056.3 %5.0818.31224.2072.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,762.38792.0071.3 %5.0437.99168.6361.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,661.242,436.0033.5 %5.0799.29164.7979.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,144.901,082.2765.6 %5.0590.12207.6464.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,825.45989.0065.0 %5.0457.01364.3820.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,626.27940.0074.1 %5.0723.23655.179.4 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,576.761,082.2731.4 %5.0381.97207.6445.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,267.821,882.0055.9 %5.01,008.47287.7371.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,405.240.00100.0 %5.0685.20114.0383.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ6,228.442,074.7766.7 %5.0856.34139.2983.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,656.921,804.0061.3 %5.0666.18268.7859.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,206.001,280.0060.1 %5.0666.1861.9190.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,863.55670.0076.6 %5.0418.9761.9185.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,323.091,700.0048.8 %5.0647.17253.6560.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,510.008,373.0046.0 %5.05,020.85798.6884.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ9,060.444,448.0050.9 %5.01,122.571,181.80-5.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,726.101,326.0076.8 %5.01,521.90480.7268.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,217.281,949.0053.8 %5.0685.20253.6563.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,074.17612.0094.5 %5.0552.09387.0729.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,436.331,783.0048.1 %5.0647.17635.661.8 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ6,535.163,415.0047.7 %5.0894.37197.5977.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,661.831,449.0060.4 %5.0742.2539.3194.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,809.161,752.0037.6 %5.0457.0199.1778.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,395.152,647.0076.8 %5.0938.63443.1752.8 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 35,827.5930,231.3015.6 %5.0739.43848.11-14.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,905.071,026.0064.7 %5.0437.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,835.602,713.5029.3 %5.0590.12192.8567.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,311.06681.0087.2 %5.01,407.8196.9393.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,379.642,639.0021.9 %5.0628.15526.5816.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,379.241,178.3065.1 %5.0609.13322.0047.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,334.242,887.0013.4 %5.0609.1355.7290.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ143,131.4413,218.8990.8 %5.01,631.121,243.6523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,556.782,290.0069.7 %5.0296.75380.00-28.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา60,962.695,553.0090.9 %5.0751.08347.5553.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ29,932.7720,007.0033.2 %5.0612.83621.60-1.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ11,188.1914,482.01-29.4 %0.01,513.09858.4143.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,351.16953.0071.6 %5.0609.13592.522.7 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,624.64851.0067.6 %5.0323.89351.56-8.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ16,624.219,932.0040.3 %5.03,759.062,043.0045.7 %5.0
รวม 512,947 179,277 65.05 % 40,911 18,395 55.04 %