จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,815.82512.0081.8 %5.0126.58179.68-42.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,317.578,260.8142.3 %5.0123.9994.8023.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,347.652,202.0034.2 %5.0563.42170.7669.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,205.952,160.0032.6 %5.0506.370.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,529.449,471.0010.1 %5.02,464.99520.3578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,087.71594.0085.5 %5.0187.0088.2452.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,846.03795.0083.6 %5.0190.8778.7458.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,054.39541.0086.7 %5.0172.73134.5022.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,004.88769.0084.6 %5.0259.310.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,205.191,017.0075.8 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง2,166.41207.0090.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,360.313,534.0019.0 %5.0811.88561.9230.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,818.87556.0080.3 %5.0354.66274.4622.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,523.662,061.0041.5 %5.0848.66437.1648.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,834.904,837.18-26.1 %0.0768.91222.5271.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1250,679.1125,149.0950.4 %5.018,531.482,755.0085.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,182.542,176.0031.6 %5.0506.34427.5015.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,699.615,463.004.2 %2.01,438.151,814.06-26.1 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท32,109.0317,081.5846.8 %5.01,526.88272.5582.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,975.665,455.26-9.6 %0.01,032.2531.5096.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,169.7927.3498.7 %5.0440.10347.4321.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,867.252,805.0042.4 %5.01,206.25941.1322.0 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,738.872,670.0028.6 %5.0715.55235.7067.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,699.252,396.7649.0 %5.01,685.02917.4045.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,616.842,724.9341.0 %5.0886.69318.3564.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,017.041,685.0058.1 %5.0829.56271.8467.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,461.141,654.0052.2 %5.0601.4556.7990.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท80,974.261,196.0098.5 %5.04,557.37179.7696.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,613.173,999.80-10.7 %0.0696.53518.3125.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,637.545,850.00-3.8 %0.01,209.96539.8355.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,577.614,401.0065.0 %5.0962.76442.4154.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,527.551,499.3057.5 %5.0438.56481.17-9.7 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,290.038,972.29-69.6 %0.01,133.9057.0095.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,881.583,232.0072.8 %5.0677.51275.5059.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,656.723,645.2121.7 %5.0677.49331.2851.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,730.434,378.007.5 %3.51,057.81114.2289.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,861.052,561.0033.7 %5.01,311.98431.0067.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,135.632,642.0015.7 %5.0468.340.9599.8 %5.0
สพ.ชัยนาท11,553.631,075.0090.7 %5.0563.42441.6621.6 %5.0
รจจ.ชัยนาท 37,297.1027,958.0025.0 %5.0601.46389.9135.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,099.613,113.20-0.4 %0.0430.3194.5178.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,364.622,542.0024.4 %5.0559.75183.9567.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,015.322,220.0026.4 %5.0430.31253.2441.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,891.494,013.7031.9 %5.0715.55313.8756.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,429.801,178.0065.7 %5.0601.45311.7148.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,170.083,233.07-2.0 %5.0783.77100.0287.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท371,233.568,726.1897.6 %5.01,260.62304.5775.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,069.292,988.5541.0 %5.0294.63560.05-90.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท78,456.9081,605.00-4.0 %0.01,294.55500.8861.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท177,661.7728,811.0083.8 %5.03,348.32947.2571.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม84,395.759,785.0088.4 %5.0515.20827.86-60.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท58,432.441,188.0098.0 %5.01,310.161,053.1119.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,305.291,113.0866.3 %5.0544.40136.6174.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,697.701,262.0073.1 %5.0296.49244.9017.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท51,657.9619,551.4762.2 %5.02,649.043,169.82-19.7 %0.0
รวม 1,242,953 347,512 72.04 % 66,489 24,383 63.33 %