จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,789.93781.0072.0 %5.0376.3296.5474.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,681.504,172.82-13.3 %0.0719.93249.8765.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,406.801,380.0059.5 %5.0604.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี22,590.9119,280.6014.7 %5.04,104.831,158.9571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,047.803,113.0448.5 %5.0355.8053.7284.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,630.361,183.0074.5 %5.0362.5453.7285.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,850.231,803.0062.8 %5.0233.6697.7858.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,504.581,346.0070.1 %5.0227.2734.5284.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,942.441,022.0074.1 %5.0267.2947.8282.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,184.43934.0077.7 %5.0186.3669.2262.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,270.35914.0078.6 %5.0316.8269.9177.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,204.80719.0082.9 %5.0139.4051.8962.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,131.231,213.0070.6 %5.0158.7234.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,908.55471.0087.9 %5.0191.7755.3171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,973.82192.0095.2 %5.0194.7438.3380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,080.28244.0094.0 %5.0294.6668.9776.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ5,221.58946.0081.9 %5.0184.3364.3065.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี4,885.476,224.00-27.4 %0.01,100.27760.9530.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี4,628.402,472.0046.6 %5.0851.75340.9860.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,633.971,041.0077.5 %5.0623.56573.668.0 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,122.84937.0070.0 %5.0509.50621.95-22.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,998.522,419.0039.5 %5.0832.722,590.31-211.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,021.163,986.16-97.2 %0.0446.93814.71-82.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,325.643,308.0037.9 %5.01,346.13967.7728.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,838.002,777.0027.6 %5.0813.69528.2635.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,960.4016,144.00-80.2 %0.01,365.22307.7377.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,627.437,822.9918.7 %5.02,746.85332.5087.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,093.203,047.001.5 %0.5761.11365.9251.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,489.705,180.72-15.4 %0.01,440.93429.8070.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 28,102.718,660.59-6.9 %0.03,110.171,235.0060.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี8,971.078,350.876.9 %3.02,898.67251.7591.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,032.811,262.0068.7 %5.0623.5362.2390.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,501.761,490.4057.4 %5.0509.43358.1529.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,791.962,091.0044.9 %5.0775.74431.5744.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,644.46530.0093.1 %5.01,194.013,038.14-154.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,177.822,874.0068.7 %5.01,194.01808.0832.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,977.49467.0088.3 %5.0718.61190.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,768.6012,517.95-28.1 %0.01,650.61194.6488.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,413.673,723.00-9.1 %0.0623.56289.3253.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,795.253,052.0019.6 %5.0781.72599.4523.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,493.602,722.0039.4 %5.0908.77460.8849.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,743.603,259.0031.3 %5.01,041.88545.9547.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,568.905,239.005.9 %2.5680.5733.3795.1 %5.0
สพ.สระบุรี14,837.369,705.5034.6 %5.0598.03330.0944.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี70,391.6153,543.0023.9 %5.01,069.09715.8633.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,841.411,256.0055.8 %5.0401.38167.0058.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,284.605,299.92-0.3 %0.0813.69760.006.6 %3.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,396.952,085.0038.6 %5.0699.59473.9832.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,374.828,351.99-13.3 %0.01,517.31717.2552.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,803.862,018.0046.9 %5.0775.69257.8766.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี3,952.955,546.26-40.3 %0.0699.59430.3538.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 123,507.0716,038.8131.8 %5.0972.75376.4661.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒44,106.6611,403.3874.1 %5.01,516.69627.7858.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,780.373,935.2463.5 %5.0366.83367.97-0.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี84,469.41120,111.00-42.2 %0.01,473.12718.4251.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,731.2127,180.0014.3 %5.0760.05640.7515.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์46,526.4856,059.00-20.5 %0.01,072.731,047.192.4 %1.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี89,420.9459,843.0033.1 %5.0731.03845.85-15.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี30,376.5330,004.001.2 %0.5716.201,069.40-49.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี46,290.7120,260.0056.2 %5.0596.77666.45-11.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค52,801.6028,104.0046.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี10,342.1420,374.71-97.0 %0.01,568.651,710.58-9.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,309.2110,340.82-0.3 %0.03,037.772,307.5724.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี25,015.4017,330.0030.7 %5.01,057.16531.0549.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,182.094,363.0029.4 %5.01,003.88978.562.5 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,085.821,406.0054.4 %5.0490.43356.3327.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี37,816.6510,028.9973.5 %5.03,439.873,593.84-4.5 %0.0
รวม 894,674 675,900 24.45 % 63,847 39,069 38.81 %