จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,648.96715.0084.6 %5.0420.83130.6669.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,459.626,070.1051.3 %5.065.2130.3253.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,755.562,404.0036.0 %5.0555.93114.8679.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,322.921,359.0059.1 %5.0331.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 543,046.5250,440.00-17.2 %0.09,230.74484.4194.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 121,419.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,078.271,286.6274.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,756.9410,748.9648.2 %5.03,586.24737.9779.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,762.8132,157.60-24.8 %0.04,267.151,215.1971.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,186.771,875.0069.7 %5.0366.8852.2585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,868.421,338.0080.5 %5.0376.9195.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,189.35106.0091.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,560.611,447.0074.0 %5.0392.5827.8492.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,601.821.00100.0 %5.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,777.651,212.0074.6 %5.01,102.9047.5095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7353.9283.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3689.7166.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,352.661,042.0080.5 %5.0291.1038.0086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,032.15592.0093.4 %5.0333.280.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,190.53157.0096.3 %5.0313.0464.3079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง7,066.201,565.0077.9 %5.0389.70107.5472.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,701.421,143.0075.7 %5.0315.6131.2690.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,058.76849.0088.0 %5.0222.95109.3151.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,719.159,457.44-65.4 %0.02,025.74920.5554.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,586.412,389.0047.9 %5.01,008.86927.208.1 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 29,272.888,528.308.0 %4.02,322.20565.7275.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,194.834,794.007.7 %3.51,314.52294.4677.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,315.351,877.0064.7 %5.0765.41958.41-25.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 36,947.033,930.2143.4 %5.0843.10508.1439.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,039.071,382.0054.5 %5.0631.67420.1733.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 911,782.3150,857.00-331.6 %0.03,774.969,659.40-155.9 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,738.491,635.0056.3 %5.01,419.27390.4572.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,155.041,627.0048.4 %5.0460.88328.6528.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,609.872,257.0051.0 %5.01,086.33683.5537.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,712.155,984.6331.3 %5.01,822.9345.0097.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,912.783,848.00-101.2 %0.0438.13116.7273.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี5,609.371,494.0073.4 %5.01,105.34827.2825.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,230.863,109.003.8 %1.5346.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,131.523,337.0035.0 %5.01,875.481,761.476.1 %3.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี20,480.6428,117.99-37.3 %0.01,865.98135.8092.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 20,724.6612,762.3238.4 %5.03,465.324,808.90-38.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,458.986,866.00-6.3 %0.01,602.661,142.8528.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,080.242,144.1747.4 %5.0838.94253.1769.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,426.117,261.27-64.1 %0.01,287.58181.5885.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,203.9412,524.78-52.7 %0.02,789.411,681.6239.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,810.312,500.0034.4 %5.0782.0765.9691.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี4,005.062,352.0241.3 %5.0558.06214.7061.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,149.459,171.20-49.1 %0.01,312.57586.1355.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,470.4632,111.80-487.0 %0.01,312.24279.3778.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,022.985,962.00-48.2 %0.0698.10356.5348.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,489.991,259.0063.9 %5.0508.0098.3880.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,516.6724,673.14-228.2 %0.01,878.04166.6291.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,566.681,836.0048.5 %5.0663.59302.6054.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,380.033,062.0030.1 %5.0991.25298.2769.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี4,937.01879.1682.2 %5.01,299.6933.3097.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,168.229,260.58-29.2 %0.01,980.081,577.3220.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,139.987,406.00-78.9 %0.0839.12325.5461.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 87,223.4215,358.0082.4 %5.0761.45629.1017.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,796.499,833.0044.7 %5.0813.77199.6575.5 %5.0
รจก.ชลบุรี 245,998.41234,900.004.5 %2.02,265.692,352.02-3.8 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา92,051.3480,323.0012.7 %5.01,456.312,127.50-46.1 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 46,519.4226,454.0043.1 %5.0746.49398.6246.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,053.4512,296.0018.3 %5.02,071.241,783.3513.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,943.02936.0068.2 %5.0439.78130.4970.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,742.318,011.08-18.8 %0.01,645.32646.1360.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี25,537.9830,540.99-19.6 %0.01,900.66583.7969.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,656.303,530.0024.2 %5.01,135.88684.0039.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,644.5310,569.24-9.6 %0.01,885.00564.3370.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี1,364.512,350.00-72.2 %0.0529.351,123.54-112.2 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,965.645,093.2126.9 %5.0729.22274.1962.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,035.086,288.1030.4 %5.0879.34228.3074.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 325,475.397,046.9872.3 %5.0615.19413.2632.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)12,639.8611,202.6611.4 %5.0941.91109.8088.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 189,938.5119,875.2377.9 %5.0929.17724.7822.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 261,328.239,360.0084.7 %5.01,160.24441.7161.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,912.7912,720.1358.9 %5.0406.40253.6537.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,780.965,518.27-98.4 %0.0299.75510.15-70.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี67,027.1263,437.005.4 %2.51,382.601,903.80-37.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ69,339.55153,134.55-120.8 %0.0900.203,548.72-294.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี106,158.1172,913.0031.3 %5.0676.671,108.48-63.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี23,701.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน90,587.5632,226.0164.4 %5.0484.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา47,927.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5796.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม28,043.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5624.341,030.65-65.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,174.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5570.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี25,316.4528,959.79-14.4 %0.01,935.902,354.88-21.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี8,994.994,951.7744.9 %5.03,343.172,583.5422.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี21,187.4934,784.60-64.2 %0.0549.8252.0990.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,567.321,313.0063.2 %5.0418.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,413.8216,056.0017.3 %5.0844.2143.6194.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,452.766,253.503.1 %1.5991.251,191.19-20.2 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)43,691.3218,428.8057.8 %5.01,575.23190.8087.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,316.812,255.4047.8 %5.0936.15441.7552.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,433.065,094.006.2 %3.01,580.0922.6698.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,210.301,512.0052.9 %5.0409.35201.9150.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 240,290.3423,212.2542.4 %5.010,259.366,114.5040.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี56,725.3922,383.3260.5 %5.06,838.595,581.5018.4 %5.0
รวม 1,759,648 1,390,999 20.95 % 128,685 76,240 40.75 %