จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,564.67995.0061.2 %5.0139.17124.6010.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง7,899.404,072.5048.4 %5.054.1095.15-75.9 %0.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยอง3,431.9511,297.83-229.2 %0.0150.231.0099.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,331.8681.0097.6 %5.0455.31198.0956.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,260.332,327.0045.4 %5.0647.29116.1382.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง23,560.9329,919.00-27.0 %0.03,170.852,002.1136.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,442.44694.0084.4 %5.0206.3057.7972.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,807.921,354.0071.8 %5.0214.9259.3672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,197.801,743.0058.5 %5.0347.7362.2882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,688.69420.0088.6 %5.0137.8858.0457.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,372.01911.0079.2 %5.0223.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,309.371,269.0070.6 %5.0351.1097.4272.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา386.37474.00-22.7 %0.0311.9166.4378.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,320.86926.0078.6 %5.0158.8392.6141.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5263.4058.9077.6 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด10,116.488,501.7016.0 %5.01,677.10239.4085.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,663.752,071.0055.6 %5.02,005.96740.0563.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,677.701,961.0026.8 %5.0708.14595.6515.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,839.802,080.5045.8 %5.0442.74337.8623.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,386.192,475.0043.6 %5.0982.23359.3563.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,420.391,080.0075.6 %5.0584.6190.8384.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,135.191,266.0069.4 %5.0641.72556.7013.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,459.823,805.0041.1 %5.01,209.291,074.9911.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,366.7630.4599.4 %5.01,724.89332.1480.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,325.682,829.0034.6 %5.0875.02619.6929.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง5,909.881,843.0068.8 %5.01,763.67567.5067.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,888.971,374.0064.7 %5.0468.16286.4538.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง97,804.3414,486.6585.2 %5.038,309.55368.9899.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,454.152,972.0033.3 %5.0907.95437.0051.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,516.581,252.0064.4 %5.0698.7734.2895.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,169.821,148.0063.8 %5.0546.64416.1023.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบ2,905.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดระยอง56,403.6737,538.0533.4 %5.024,838.012,644.4289.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,532.065,520.0052.1 %5.0918.15671.7326.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,567.851,489.0058.3 %5.0497.11102.0379.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,120.8211,293.97-84.5 %0.01,477.53130.2791.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง3,002.121.00100.0 %5.0489.60489.460.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง28,638.423,812.0086.7 %5.010,986.43263.1597.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,802.982,490.0048.2 %5.0850.90278.8467.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,274.733,484.0052.1 %5.01,193.19378.4068.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,781.323,942.5117.5 %5.0792.07186.4576.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง23,420.8620,784.0011.3 %5.0622.94409.5734.3 %5.0
สพ.ระยอง116,653.2512,470.4089.3 %5.0432.74388.9910.1 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบ17,168.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ370.08ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,772.281,633.0041.1 %5.0394.48112.5171.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง4,916.005,648.35-14.9 %0.01,136.14641.2543.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.ระยอง8,997.9014,136.00-57.1 %0.01,592.52935.8941.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,152.641,170.0062.9 %5.0546.64273.8849.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง10,873.175,800.2846.7 %5.0541.30415.4123.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,941.596,196.70-57.2 %0.0816.79131.5283.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 214,071.8210,146.0027.9 %5.01,113.101,621.04-45.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 130,556.6116,310.8846.6 %5.01,528.08904.9840.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคระยอง113,829.49167,490.00-47.1 %0.01,924.091,672.6013.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด29,316.9653,783.00-83.5 %0.0715.051,295.49-81.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย34,866.9739,696.01-13.8 %0.0823.60894.40-8.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง28,222.8442,780.00-51.6 %0.0638.85652.54-2.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง29,230.1516,320.0044.2 %5.0603.20648.05-7.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,268.5922,550.80-259.7 %0.01,549.171,791.70-15.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,381.774,153.005.2 %2.51,079.09797.4126.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง474.14211.4055.4 %5.0356.48195.2345.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง29,508.5916,204.2045.1 %5.06,100.548,237.51-35.0 %0.0
รวม 866,290 632,713 26.96 % 124,713 37,312 70.08 %