จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,786.511.00100.0 %5.0456.89112.7875.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 782,844.7640,464.0051.2 %5.0325.63368.99-13.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี24,004.9416,503.0031.3 %5.057.880.9598.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54253.43-30.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,306.092,065.0037.5 %5.0666.07119.4082.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,941.225,336.00-81.4 %0.0609.0247.5692.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,313.6910,873.6068.3 %5.02,814.881,151.9259.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน4,092.31312.0092.4 %5.0306.6151.4583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,706.10501.0089.4 %5.0369.1948.1287.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว4,000.52467.0088.3 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม4,142.71627.0084.9 %5.0253.2351.9279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ4,068.79288.0092.9 %5.0215.6848.4077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี5,819.491,089.0081.3 %5.0280.6580.5071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,263.68682.0084.0 %5.0223.7348.5478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,211.45477.0088.7 %5.0286.9047.8483.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์4,090.05548.0086.6 %5.0189.4647.8674.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม4,102.31297.0092.8 %5.0176.6547.8872.9 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,962.996,650.004.5 %2.01,095.90636.4241.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี4,005.392,795.3130.2 %5.0932.29715.1623.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,838.87860.0069.7 %5.0502.19313.5037.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,822.33515.0081.8 %5.0382.68506.88-32.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี5,148.212,516.0051.1 %5.0970.32538.6544.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,434.331,428.0058.4 %5.0723.12300.4458.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,931.181,776.0039.4 %5.0513.94538.86-4.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,328.332,903.0032.9 %5.01,122.45740.6634.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,112.343,596.0012.6 %5.0989.34548.3944.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,470.963,001.0045.1 %5.01,544.87613.7960.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,784.901,988.0047.5 %5.0856.23123.9585.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,693.1911,832.22-36.1 %0.01,578.84294.1581.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,661.941,747.0052.3 %5.0799.18667.6416.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,465.68921.0073.4 %5.0780.1637.0795.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,954.05527.0082.2 %5.0532.960.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,981.284,170.00-4.7 %0.0913.28363.8560.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ17,270.2328,167.00-63.1 %0.03,176.182,890.669.0 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,636.776,579.00-41.9 %0.01,141.47133.8888.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,007.692,741.0031.6 %5.0761.15553.6627.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,763.089,054.00-90.1 %0.01,160.4856.4195.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,567.202,030.0055.6 %5.0647.05318.8550.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,999.362,790.0030.2 %5.0932.19340.4263.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี6,108.811,844.0069.8 %5.0894.26385.3356.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,406.372,257.0048.8 %5.01,084.42350.1567.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,179.913,076.003.3 %1.5590.00117.0080.2 %5.0
สพ.จันทบุรี11,855.868,598.0027.5 %5.0421.85266.2736.9 %5.0
รจจ.จันทบุรี 65,001.4871,346.99-9.8 %0.0916.59517.1543.6 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 11,270.7610,758.004.5 %2.0468.30717.58-53.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,100.233,379.00-9.0 %0.0513.94100.9880.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,068.193,385.0016.8 %5.0989.34203.4979.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,463.072,066.0040.3 %5.0723.12169.0076.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,349.333,639.0032.0 %5.01,084.42486.5255.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,027.432,154.0057.2 %5.0666.07286.1257.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,201.672,875.0010.2 %5.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)7,801.766,593.2815.5 %5.01,960.65584.8870.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 122,527.1018,461.7918.0 %5.01,277.20356.2572.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 220,984.889,690.0053.8 %5.01,512.22626.6858.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,078.085,339.17-30.9 %0.0332.30475.16-43.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี72,948.35100,626.00-37.9 %0.01,421.58556.0660.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,909.2814,180.0035.3 %5.0725.62418.3842.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม28,480.6416,840.0040.9 %5.0698.14763.33-9.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว26,843.1912,779.0052.4 %5.0764.25375.3550.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,715.1324,961.0045.4 %5.01,708.492,179.30-27.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,304.532,707.0018.1 %5.0685.08182.7773.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,907.98712.0075.5 %5.0513.94205.7060.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี135,658.7218,559.0386.3 %5.055,393.552,631.7395.2 %5.0
รวม 820,728 525,943 35.92 % 105,836 27,038 74.45 %