จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา1,062.16635.0040.2 %5.0391.7796.2675.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,121.463,301.80-5.8 %0.0452.24133.2970.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,625.002,448.0032.5 %5.0715.860.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,322.101,417.0057.3 %5.0601.760.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,134.0920,743.55-3.0 %0.04,481.021,274.9071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,060.891,532.0069.7 %5.0335.47147.1256.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,415.61789.0082.1 %5.0253.13114.4954.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,543.19888.0080.5 %5.0330.71109.0167.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,285.22662.0084.6 %5.0369.1297.8573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,278.651,151.0073.1 %5.0219.8859.0073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,460.961,526.0065.8 %5.0190.65109.0142.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,388.231,030.0076.5 %5.0265.6496.9463.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,136.64560.0086.5 %5.0219.7832.8285.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน4,118.99134.0096.7 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ4,214.25111.0097.4 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,871.392,980.0038.8 %5.01,191.26383.2767.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา5,024.852,851.0043.3 %5.01,020.11760.2625.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,525.312,697.0023.5 %5.0677.82165.7775.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,319.291,209.0063.6 %5.0601.76479.5920.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,744.023,924.00-4.8 %0.0867.98867.350.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,199.524,192.2019.4 %5.01,795.49802.5355.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,207.662,424.00-9.8 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,799.012,668.0044.4 %5.01,172.271,154.291.5 %0.5
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,129.264,960.00-20.1 %0.01,077.16285.4573.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,166.729,600.98-17.6 %0.01,229.29335.1172.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,390.402,405.00-73.0 %0.0479.47185.7061.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,533.51860.0075.7 %5.0734.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,070.151,789.0041.7 %5.0544.71153.9071.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,017.993,562.0011.3 %5.0791.92268.4966.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,805.400.00100.0 %5.01,058.141,239.13-17.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,353.844,642.0026.9 %5.01,077.16253.1276.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,806.661,363.0064.2 %5.0791.92160.5379.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา6,697.0013,255.92-97.9 %0.01,514.5344.7897.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา11,927.124,109.0065.5 %5.0792.45258.4067.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,168.782,601.0049.7 %5.0906.02283.1368.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,657.581,160.0068.3 %5.0734.87177.6575.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,219.572,970.0043.1 %5.01,662.37333.2580.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,374.884,060.007.2 %3.5715.8697.7086.4 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,441.912,703.0076.4 %5.0715.86329.8253.9 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 89,459.4658,392.3534.7 %5.01,287.35669.0448.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,521.901,151.0074.5 %5.0553.14152.4972.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,990.986,028.2113.8 %5.0965.61288.8670.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,553.611,373.0069.8 %5.0829.95299.8463.9 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,047.2019,877.83-97.8 %0.01,799.301,503.2916.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,602.471,750.0051.4 %5.0468.16131.0972.0 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,740.837,163.84-91.5 %0.0723.40589.5018.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 121,813.3921,201.642.8 %1.0955.76513.4746.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 222,614.579,515.4857.9 %5.01,660.07626.9362.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)15,830.435,811.0063.3 %5.01,963.7796.9295.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,675.173,733.80-122.9 %0.0324.36161.5050.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 34,165.5532,440.005.1 %2.5888.98782.5512.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา61,623.3968,734.00-11.5 %0.01,263.451,148.789.1 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา111,904.1361,520.0045.0 %5.0799.431,525.92-90.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,364.0218,464.0013.6 %5.0673.131,732.51-157.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,728.2612,700.0032.2 %5.0674.17409.7939.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง47,126.2838,310.4018.7 %5.0661.411,293.90-95.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม79,804.9423,223.9670.9 %5.0750.651,210.64-61.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา18,847.1619,985.00-6.0 %0.01,734.591,134.2534.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,778.364,226.00-11.8 %0.0753.89767.55-1.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา3,061.50648.0078.8 %5.0506.68259.4748.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา16,518.1011,712.0029.1 %5.03,625.084,468.18-23.3 %0.0
รวม 792,586 547,876 30.87 % 55,052 31,060 43.58 %