จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,689.31832.0069.1 %5.0351.03161.5054.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,638.283,480.754.3 %2.0613.3260.8090.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,324.4858.0098.3 %5.0499.180.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,636.818,736.8035.9 %5.01,723.09758.6756.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0231.46101.5656.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,922.79874.0082.2 %5.0237.4562.2773.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,193.291,083.0074.2 %5.0266.0861.3876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,662.92426.0090.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,688.011,752.2052.5 %5.0613.23562.088.3 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,252.271,437.0055.8 %5.0556.270.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,047.211,862.0054.0 %5.0784.47705.5010.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,416.771,333.0061.0 %5.0537.26191.2464.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,325.941,147.0065.5 %5.0499.23447.0810.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,838.192,121.0083.5 %5.01,012.66702.7930.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,214.103,989.48-80.2 %0.0481.63301.8537.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,668.082,490.0046.7 %5.0955.61633.2033.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,715.391,903.3248.8 %5.0651.3528.2195.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,430.9210,000.00-34.6 %0.01,602.1550.3596.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,569.811,536.0057.0 %5.0594.31257.9756.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,457.17699.0079.8 %5.0556.2731.5694.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,223.421,160.0064.0 %5.0461.19418.689.2 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,682.651,716.0053.4 %5.0632.34158.2675.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,933.9624,034.00-387.1 %0.01,069.712,270.89-112.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,597.085,646.00-0.9 %0.01,335.93568.3057.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,535.481,601.0064.7 %5.01,050.69175.2883.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก15,596.7814,788.985.2 %2.51,678.22163.5090.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก2,964.901,273.0057.1 %5.0499.23400.5619.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,775.212,146.0043.2 %5.0670.33329.0750.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,936.193,071.0022.0 %5.0670.37174.2074.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก4,304.331,974.0054.1 %5.0860.53426.1050.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,401.083,184.006.4 %3.0356.4396.1373.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,569.421,422.0060.2 %5.0594.31153.6974.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก731,465.3817,984.0097.5 %5.06,449.741,148.9782.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,924.761,669.0042.9 %5.0347.10114.5867.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,629.481,328.0063.4 %5.0575.29226.6760.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,169.351,347.0057.5 %5.0423.16163.5261.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,785.224,104.9914.2 %5.0803.44406.9949.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก3,421.981,140.0066.7 %5.0499.23189.1562.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,393.982,294.2132.4 %5.0499.23236.7152.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก28,389.8818,042.2236.4 %5.01,182.66826.7930.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก451.553,361.00-644.3 %0.0281.60368.55-30.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก77,235.4485,501.00-10.7 %0.01,146.781,269.25-10.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก49,173.2918,059.0063.3 %5.0469.071,339.59-185.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์31,078.3315,696.0049.5 %5.0488.991,044.72-113.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก11,557.9413,462.95-16.5 %0.01,340.861,657.08-23.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 4,657.691,827.0060.8 %5.0594.31595.77-0.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,920.43723.0075.2 %5.0347.10221.0636.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,919.478,767.1076.3 %5.02,215.337,204.80-225.2 %0.0
รวม 1,147,386 303,083 73.58 % 40,309 27,469 31.85 %