จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,754.18677.0075.4 %5.0459.07220.1152.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,142.075,497.0039.9 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,684.09685.6087.9 %5.071.0763.6310.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,325.231,576.0052.6 %5.0725.3053.7792.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,351.461,549.0053.8 %5.0687.2754.8192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว9,340.323,730.8060.1 %5.01,562.00919.5541.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,856.53970.0080.0 %5.0288.1739.2686.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,193.90292.0093.0 %5.0305.2631.8789.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,136.00451.0089.1 %5.0444.9344.1090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,250.98928.0078.2 %5.0276.39101.1163.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,195.08710.0083.1 %5.0333.2631.9390.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,841.851,299.0073.2 %5.0405.93108.3873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์4,107.31337.5091.8 %5.0239.1151.5678.4 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24,753.9419,790.0020.1 %5.01,660.271,229.2526.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,057.371,892.0062.6 %5.01,181.681,046.9411.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว4,325.21545.0087.4 %5.0478.09179.7162.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,703.762,040.0069.6 %5.0699.82185.9373.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,021.991,685.0058.1 %5.0953.491,169.09-22.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,331.421,120.0066.4 %5.0687.27291.9657.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,996.491,341.5055.2 %5.0554.15624.42-12.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,081.872,657.0034.9 %5.0934.475,472.10-485.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,230.55199.0091.1 %5.0479.661,402.60-192.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,999.501,310.0067.2 %5.0953.49267.9371.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,552.873,933.3313.6 %5.01,143.65539.2152.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,588.7612,312.68-62.2 %0.01,295.78122.9090.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,273.201,396.0073.5 %5.0801.36479.3040.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,410.82774.0077.3 %5.0744.3190.9787.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,096.09417.0086.5 %5.0573.17247.5056.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,836.282,836.0026.1 %5.0915.46328.4764.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,268.2348,055.43-666.7 %0.01,485.941,536.48-3.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,708.781,980.0046.6 %5.0915.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,587.231,630.8870.8 %5.0744.31308.5958.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,563.359,348.71-104.9 %0.01,143.65129.9488.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,708.22755.0092.9 %5.0649.23292.0955.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,579.162,316.9035.3 %5.0782.34417.5746.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,622.321,850.00-14.0 %0.0896.44419.0553.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,847.781,702.0055.8 %5.0991.52669.7532.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,158.651,962.0037.9 %5.0611.2031.8294.8 %5.0
สพ. สระแก้ว11,402.722,615.0077.1 %5.0744.31630.6115.3 %5.0
รจจ.สระแก้ว 51,053.0033,845.0033.7 %5.0927.451,369.51-47.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,900.45866.0070.1 %5.0516.71138.7373.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,753.461,961.0047.8 %5.0801.36638.4020.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,100.271,131.0063.5 %5.0592.19252.5557.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,546.405,695.1424.5 %5.01,010.541,001.610.9 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,618.091,110.0069.3 %5.0801.36625.7221.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,431.0716,108.75-40.9 %0.03,672.78247.3893.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,309.886,275.0049.0 %5.0862.76611.2829.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว16,976.133,657.6078.5 %5.0992.22134.4286.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,519.7918,219.90-4.0 %0.01,496.82994.3933.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 234,170.5222,018.5335.6 %5.01,598.781,426.1510.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว31,478.483,959.0087.4 %5.0313.1610.1796.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว54,840.5963,602.00-16.0 %0.01,250.811,542.00-23.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,409.3433,535.01-49.6 %0.0874.371,140.00-30.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น80,171.0327,872.2465.2 %5.0843.79811.973.8 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,131.5613,849.40-235.2 %0.01,774.941,974.37-11.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,697.631,852.0049.9 %5.0858.41295.8865.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,360.201,226.0048.1 %5.0459.07163.3964.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 571,353 401,951 29.65 % 47,613 33,213 30.24 %