จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,817.97616.0078.1 %5.0772.38145.3181.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา15,355.4420,684.00-34.7 %0.084.16186.67-121.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา9,871.59497.4095.0 %5.0109.4953.8350.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,712.164,751.00-0.8 %0.01,247.78145.5588.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,094.242,026.0034.5 %5.01,556.4122.0298.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,976.511,672.0079.0 %5.0436.5436.5891.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 915,863.096,256.9060.6 %5.03,381.96210.9093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 122,046.9336,852.00-67.2 %0.04,758.481,336.9571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 214,040.0011,908.5015.2 %5.02,830.741,316.9753.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,825.074,199.9427.9 %5.0534.81142.5073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0364.3152.2585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,929.74139.0096.5 %5.0200.2343.2378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,044.68854.0078.9 %5.0357.73118.3666.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,672.18716.0084.7 %5.0243.5957.1376.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,609.39406.0091.2 %5.0241.892.8598.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,952.04333.0091.6 %5.0449.5641.2790.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,617.19337.0090.7 %5.0259.4355.2278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,996.111,688.0057.8 %5.0393.4876.4780.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,797.04460.0087.9 %5.0249.7865.7873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,652.98489.0086.6 %5.0278.7275.5372.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,767.10472.0087.5 %5.0171.0416.4490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,552.52241.0093.2 %5.0234.6416.0793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,099.97336.0091.8 %5.0440.3882.8681.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,969.54546.0086.2 %5.0281.0383.3670.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,922.98263.0093.3 %5.0267.4714.5394.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,630.57344.0092.6 %5.0278.1560.5978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,021.99691.0082.8 %5.0332.7533.8689.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,451.68955.0082.5 %5.0560.8759.1689.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,629.72683.0085.2 %5.0318.3296.8369.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,983.22606.0084.8 %5.0519.26107.1579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,083.90907.0077.8 %5.0469.1590.4880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย5,175.20745.0085.6 %5.0388.3695.7475.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,181.78854.0079.6 %5.0403.2079.3980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,984.74310.0092.2 %5.0344.4438.0788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,659.05129.0096.5 %5.0314.0711.8396.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,851.06144.0096.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 36,380.288,030.26-25.9 %0.02,566.67627.9375.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,801.894,540.1241.8 %5.02,731.03676.4575.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,518.24796.0068.4 %5.0938.24342.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,756.69782.0071.6 %5.0507.80342.0032.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,485.762,071.8016.7 %5.0647.99357.2044.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,428.781,816.2047.0 %5.01,000.57242.2575.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,729.58716.0073.8 %5.0390.00332.5014.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,898.14777.0073.2 %5.0616.21342.0044.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,109.192,621.0015.7 %5.0886.4834.4296.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,569.053,864.0015.4 %5.01,494.99886.3540.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,416.531,497.2556.2 %5.01,514.74106.0093.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,155.641,062.0066.3 %5.0962.54747.6522.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 863,358.3957,860.018.7 %4.025,799.966,501.7074.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,686.081,947.0047.2 %5.0896.57527.7941.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,139.051,030.0067.2 %5.0905.49239.8573.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา13,661.836,779.3850.4 %5.04,765.742,949.2338.1 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์93,178.18542,438.25-482.2 %0.03,814.662,485.0034.9 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,983.955,280.00-5.9 %0.02,355.122,031.8813.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 312,807.6410,545.0017.7 %5.01,754.751,144.4934.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,638.555,087.00-92.8 %0.0731.071,372.75-87.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา47,179.954,276.8090.9 %5.019,579.20804.9795.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,637.547,870.99-18.6 %0.02,293.661,297.7043.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,093.002,947.0828.0 %5.01,441.621,799.90-24.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา10,028.8730,452.71-203.7 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 413,012.5012,580.0097.0 %5.0403.161,241.32-207.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)12,754.0125,268.00-98.1 %0.04,397.126,729.80-53.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)9,524.768,356.0012.3 %5.02,726.601,290.1052.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,073.221,772.0056.5 %5.01,483.22421.8271.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,874.906,808.00-75.7 %0.01,304.831,633.94-25.2 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,294.0411,338.95-55.5 %0.02,578.902,200.0714.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,560.0312,000.00-13.6 %0.03,841.512,002.9547.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,704.981.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,690.63345.0079.6 %5.051.1247.746.6 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,557.16681.0056.3 %5.030.5622.5526.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,180.66527.0083.4 %5.0105.6025.4575.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,388.81950.0078.4 %5.01,076.640.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,202.531,547.0051.7 %5.0924.51432.8153.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,154.883,408.0018.0 %5.01,228.78497.2559.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,751.3510,802.00-60.0 %0.01,875.313,289.16-75.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา7,543.203,894.0048.4 %5.02,046.45614.6570.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,708.862,126.0054.9 %5.01,209.75338.9272.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา13,739.9416,144.56-17.5 %0.02,502.84304.9587.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,240.324,768.0034.1 %5.02,931.602,046.3030.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,083.353,302.0070.2 %5.01,190.73546.2554.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,807.623,058.0019.7 %5.01,266.80500.1060.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,287.283,135.0040.7 %5.01,799.24433.4075.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,641.705,575.001.2 %0.51,837.28840.7554.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา4,910.455,262.00-7.2 %0.01,171.7295.1091.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา87,400.4022,677.0074.1 %5.0877.15385.4056.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา58,334.313,363.4394.2 %5.01,006.21628.2037.6 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 48,356.2749,513.00-2.4 %0.01,581.73751.4052.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 86,572.461.00100.0 %5.02,073.112.8599.9 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 82,652.44120,310.66-45.6 %0.01,896.581,202.5036.6 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา77,069.9249,278.0036.1 %5.01,910.381,101.5842.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,113.8920,152.00-99.3 %0.02,604.871,593.4838.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,917.341,204.0058.7 %5.0810.41270.6866.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,792.216,364.00-9.9 %0.01,608.661,391.7513.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา331,216.4113,843.0195.8 %5.016,639.771,023.1393.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,216.231,578.0062.6 %5.01,095.65742.6732.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,173.6510,509.49-46.5 %0.02,407.771,122.1153.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,716.803,166.0814.8 %5.01,114.67449.5159.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,857.606,350.007.4 %3.52,485.511,870.1124.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา13,107.618,471.0035.4 %5.01,437.94760.9547.1 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,730.792,884.2039.0 %5.0789.5595.1587.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา11,512.715,640.0051.0 %5.02,285.26492.1078.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)59,686.831,872.0496.9 %5.01,041.70700.6832.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 149,540.5614,794.0070.1 %5.01,003.06804.0919.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 233,041.4214,345.2856.6 %5.0647.15607.626.1 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 312,887.268,900.0030.9 %5.01,981.87712.5064.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 443,501.6914,020.0067.8 %5.01,679.41641.2561.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 523,318.7912,012.0048.5 %5.01,600.00571.6464.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 643,612.8511,398.7073.9 %5.01,305.73415.1168.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 750,137.7812,785.5974.5 %5.01,587.28458.0971.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,379.797,286.8813.0 %5.0575.97535.927.0 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา221,056.30112,501.0049.1 %5.02,326.402,394.00-2.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย27,180.1523,304.8014.3 %5.01,195.631,095.368.4 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี49,370.4621.25100.0 %5.01,423.091,617.48-13.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ49,532.921.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา160,020.78127,702.9920.2 %5.01,461.021,081.1126.0 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา58,097.0315,280.0073.7 %5.01,014.41415.8659.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา45,124.1845,688.00-1.2 %0.01,422.16542.2061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง76,176.3915,313.9179.9 %5.01,261.091,442.07-14.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย39,825.4445,877.00-15.2 %0.01,444.34345.0076.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,028.091,584.0647.7 %5.01,937.151.0099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่95,820.1327,163.0671.7 %5.01,358.771,475.98-8.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา59,836.1551,639.0013.7 %5.01,274.113,117.55-144.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง93,331.311.00100.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา34,916.3135,614.00-2.0 %0.03,071.204,268.37-39.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา14,977.7412,932.3513.7 %5.06,021.202,555.9857.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา42,143.6526,120.0038.0 %5.01,424.94605.6957.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.6932.1097.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา47,256.5937,896.0019.8 %5.03,779.701,663.1456.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,923.562,446.0037.7 %5.01,228.76791.1235.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,952.555,516.0020.7 %5.02,176.731,204.4344.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,094.941,531.0050.5 %5.01,461.3528.0498.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,615.862,046.5043.4 %5.01,188.23492.4958.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 348,678.0626,647.0045.3 %5.018,710.246,613.4964.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา12,901.1926,020.00-101.7 %0.05,319.1113,806.00-159.6 %0.0
รวม 3,436,877 2,017,413 41.30 % 266,029 121,743 54.24 %