จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,846.08477.0083.2 %5.0262.04100.2161.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,260.835,324.00-1.2 %0.0813.45159.0280.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,652.281,649.0054.9 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 139,273.6836,000.808.3 %4.05,358.27586.3489.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,458.7034,000.00-23.8 %0.04,057.46782.5380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 321,561.1022,696.30-5.3 %0.03,320.501,393.0358.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,268.172,523.0052.1 %5.0444.6064.1285.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,165.382,274.0056.0 %5.0341.3496.6471.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,280.031.00100.0 %5.0300.0232.9489.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,180.594,597.0036.0 %5.0490.1847.5090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,182.452,755.0046.8 %5.0395.10250.8036.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี8,669.383,642.8058.0 %5.0433.13100.4876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,872.802,331.0060.3 %5.0300.0255.5681.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,289.76732.0082.9 %5.0396.57112.1271.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,525.528,028.00-6.7 %0.01,194.09481.8159.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,875.266,948.00-18.3 %0.0837.63630.7624.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,450.464,160.006.5 %3.0813.45380.0053.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ3,202.231,807.0043.6 %5.0395.10130.1567.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,305.462,408.0027.2 %5.0414.11361.9812.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,634.503,974.0029.5 %5.0634.76425.1533.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ2,027.492,538.00-25.2 %0.0387.38374.303.4 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,852.975,041.00-3.9 %0.01,117.70531.0552.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ10,217.8819,152.00-87.4 %0.01,555.07200.8187.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,884.271,952.0049.7 %5.0661.32374.3043.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,253.351,554.0052.2 %5.0414.1121.9094.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,205.401,582.0062.4 %5.0357.06147.2558.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,373.905,461.00-1.6 %0.0794.43242.0569.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,981.1726,185.00-191.6 %0.01,992.441,213.9739.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ4,255.814,574.00-7.5 %0.0794.43703.4611.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ9,808.193,620.0063.1 %5.01,003.61118.7588.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,621.7414,674.00-92.5 %0.01,459.99109.8192.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,173.533,607.0067.7 %5.0471.16646.65-37.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ5,337.814,355.0018.4 %5.0642.30168.2973.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ5,572.786,496.00-16.6 %0.0851.48160.7381.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,249.045,987.0058.0 %5.01,536.06724.4452.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,825.8514,961.00-156.8 %0.01,212.7897.6691.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ48,213.3516,096.0066.6 %5.0831.79171.2979.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา30,714.7028,899.005.9 %2.51,058.66735.6730.5 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 143,132.42139,000.002.9 %1.02,024.532,232.49-10.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ3,105.811,527.0050.8 %5.0357.06108.8169.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,366.8310,356.00-40.6 %0.01,421.96354.0975.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ33,217.6576,000.00-128.8 %0.02,322.74903.1461.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,415.8410,377.00-39.9 %0.01,079.67617.5042.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ69,038.5950,923.0026.2 %5.05,871.701,767.8669.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,564.432,105.0040.9 %5.0509.19218.5057.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ5,783.955,393.006.8 %3.0642.3084.3286.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,967.3316,450.0021.5 %5.0856.48758.1011.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,121.6011,000.00-114.8 %0.0864.18446.9148.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,626.137,705.0027.5 %5.0314.07159.0049.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ91,141.10104,627.00-14.8 %0.01,412.05770.6545.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,858.0627,000.0022.5 %5.0648.181,938.43-199.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ71,800.6132,447.0054.8 %5.0451.731,264.85-180.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,513.4223,000.0022.1 %5.0399.93228.0043.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ41,498.5117,249.0058.4 %5.013,596.412,288.7583.2 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย371,933.88335,000.009.9 %4.56,808.991,638.4775.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,226.135,000.00-18.3 %0.0832.46672.6819.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,255.43693.0078.7 %5.0300.02130.4456.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ47,227.2024,820.0047.4 %5.03,064.624,377.60-42.8 %0.0
รวม 1,367,319 1,213,734 11.23 % 82,574 33,895 58.95 %