จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,846.08477.0083.2 %5.0262.04100.2161.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,259.865,324.00-1.2 %0.0813.45159.0280.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,652.281,649.0054.9 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 139,273.6840,403.00-2.9 %0.05,358.27586.3489.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,345.5934,000.00-24.3 %0.04,000.41782.5380.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 321,259.4926,262.40-23.5 %0.03,168.371,393.0356.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,180.594,597.0036.0 %5.0490.1847.5090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,182.452,755.0046.8 %5.0395.10250.8036.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,183.843,642.8029.7 %5.0433.13100.4876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,872.802,331.0060.3 %5.0300.0255.5681.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,289.76732.0082.9 %5.0396.57112.1271.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,268.172,523.0052.1 %5.0444.6064.1285.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,165.382,274.0056.0 %5.0341.3496.6471.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,280.031.00100.0 %5.0300.0232.9489.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,900.978,028.00-16.3 %0.01,194.09481.8159.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 24,086.776,948.00-70.0 %0.0837.63630.7624.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,450.464,160.006.5 %3.0813.45380.0053.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ3,202.231,807.0043.6 %5.0395.10130.1567.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,305.462,408.0027.2 %5.0414.11361.9812.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,562.133,974.00-11.6 %0.0634.76425.1533.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,870.482,538.00-35.7 %0.0355.22374.30-5.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,658.855,041.00-8.2 %0.01,041.64531.0549.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,535.6719,152.00-154.2 %0.01,193.77200.8183.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,787.201,952.0048.5 %5.0623.29374.3039.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,253.351,554.0052.2 %5.0414.1121.9094.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,205.401,582.0062.4 %5.0357.06147.2558.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,973.295,461.00-9.8 %0.0794.43242.0569.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ5,453.7626,185.00-380.1 %0.01,288.851,213.975.8 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ3,915.154,574.00-16.8 %0.0794.43703.4611.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ3,051.173,620.00-18.6 %0.0318.96118.7562.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ5,963.3014,674.00-146.1 %0.01,421.96109.8192.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,173.533,607.0067.7 %5.0471.16646.65-37.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ5,337.814,355.0018.4 %5.0642.30168.2973.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ3,932.676,496.00-65.2 %0.0851.48160.7381.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,249.045,987.0058.0 %5.01,536.06724.4452.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,753.3014,961.00-160.0 %0.01,231.8097.6692.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา30,714.7028,899.005.9 %2.51,058.66735.6730.5 %5.0
สพ.สมุทรปราการ48,213.3516,096.0066.6 %5.0831.79171.2979.4 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 107,651.61139,000.00-29.1 %0.01,722.732,232.49-29.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ3,105.811,527.0050.8 %5.0357.06108.8169.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,458.3910,356.00-60.3 %0.01,421.96354.0975.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ33,217.6576,000.00-128.8 %0.02,322.74903.1461.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,415.8410,377.00-39.9 %0.01,079.67617.5042.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ69,038.5950,923.0026.2 %5.05,871.701,767.8669.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,564.432,105.0040.9 %5.0509.19218.5057.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,331.525,393.00-305.0 %0.0488.8184.3282.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,967.3316,450.0021.5 %5.0856.48758.1011.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 24,931.311.00100.0 %5.0860.721.8599.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,626.137,705.0027.5 %5.0314.07159.0049.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ91,141.10104,627.00-14.8 %0.01,412.05770.6545.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,858.0627,000.0022.5 %5.0648.181,938.43-199.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ71,800.6132,447.0054.8 %5.0451.731,264.85-180.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,513.4219,000.0035.6 %5.0399.93227.0743.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ43,262.6119,361.0055.2 %5.014,329.331,675.9788.3 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย353,603.28348,000.001.6 %0.56,493.141,638.4774.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,226.135,000.00-18.3 %0.0832.46672.6819.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,255.43693.0078.7 %5.0300.02130.4456.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ47,227.2024,820.0047.4 %5.03,064.624,377.60-42.8 %0.0
รวม 1,283,807 1,221,815 4.83 % 80,408 32,836 59.16 %