จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,597.47686.2780.9 %5.0603.38279.3953.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์16,720.7010,345.0538.1 %5.080.50250.76-211.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์174.891.0099.4 %5.023.081.9091.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,079.961.00100.0 %5.0736.490.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์20,722.6113,120.0036.7 %5.02,752.18769.5072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.0989.4474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,871.97553.0085.7 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,871.14629.0083.8 %5.0237.1815.6893.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,104.95933.0077.3 %5.0404.7263.5384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,799.11537.0085.9 %5.0403.4616.3196.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,885.27477.0087.7 %5.0437.8831.3892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,012.59763.0081.0 %5.0367.38106.5471.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,912.14522.0086.7 %5.0361.0662.7082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,922.14385.0090.2 %5.0312.5747.8584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,053.83716.0082.3 %5.0308.0817.1794.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,708.21482.0087.0 %5.0350.6861.7182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,434.78398.0088.4 %5.0268.7751.8780.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,620.79361.0092.2 %5.0306.2650.8883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,811.51449.0088.2 %5.0264.9314.9994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,696.70399.0089.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,935.70178.0095.5 %5.0177.6713.5092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,458.07165.0095.2 %5.0295.5712.3395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,852.45324.0091.6 %5.0376.9025.5093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,866.99401.0089.6 %5.0308.4317.2194.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,471.472,665.2623.2 %5.0945.66532.0043.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์3,070.591,659.3446.0 %5.0542.7958.9089.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,140.93643.0079.5 %5.0581.00277.4052.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,853.371,116.0060.9 %5.0539.88190.0064.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย3,023.30639.0078.9 %5.0482.14323.9532.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,206.762,542.1539.6 %5.01,116.811,674.61-49.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,159.08906.7371.3 %5.0698.06320.6154.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,916.14829.0071.6 %5.0660.40520.3921.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,918.672,202.8055.2 %5.01,325.982,826.26-113.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,271.933,556.62-56.5 %0.0616.021,239.75-101.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์174.891.0099.4 %5.023.082.8587.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,360.804,052.007.1 %3.51,364.02548.4059.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์174.8912,224.00-6,889.5 %0.023.08640.42-2,674.8 %0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,031,638.2063,135.8093.9 %5.07,960.02885.2588.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์174.891,374.28-685.8 %0.023.08403.75-1,649.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)465.771.0099.8 %5.011.660.9591.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,052.34678.0067.0 %5.083.31130.71-56.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,774.49966.0765.2 %5.0812.55125.1484.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,902.85941.0067.6 %5.0660.42236.9664.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,600.083,062.0014.9 %5.0964.66463.8851.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์174.893,368.76-1,826.2 %0.023.082,718.18-11,677.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,140.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ483.67ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์174.891.0099.4 %5.023.081.9591.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์174.899,699.46-5,446.0 %0.023.08165.30-616.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,969.282,684.8375.5 %5.0926.65682.5026.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,590.982,941.4047.4 %5.01,554.18221.8285.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,372.284,390.1331.1 %5.01,554.19381.9375.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,334.6012,368.00-185.3 %0.01,059.76719.2532.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,126.273,514.00-12.4 %0.0717.473.3399.5 %5.0
สพ.บุรีรัมย์83,177.9810,312.0087.6 %5.01,023.65596.3641.7 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 86.3533,159.43-38,301.2 %0.0314.57667.55-112.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,716.191,064.6360.8 %5.0584.36209.8264.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,430.291,967.0019.1 %5.0641.41400.1737.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์6,876.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,097.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์175.42940.13-435.9 %0.023.08355.96-1,442.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,437.718,323.78-241.5 %0.01,059.76392.1063.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)28,898.6753,342.45-84.6 %0.02,491.82392.2884.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 186,501.3113,879.0084.0 %5.01,106.10631.0043.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 224,379.3313,356.0045.2 %5.01,404.65233.2083.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 318,069.446,060.0066.5 %5.01,620.56671.8758.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 416,842.687,502.0055.5 %5.02,647.98450.0083.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์7.351.0086.4 %5.010.631.9082.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง267.581.0099.6 %5.0627.431.9099.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์267.5879,411.01-29,577.5 %0.0574.561,243.37-116.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์267.5874,030.49-27,566.7 %0.0574.565,759.44-902.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์267.581.0099.6 %5.0574.560.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก98,864.5124,080.0075.6 %5.0948.911,037.92-9.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ29,786.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,477.232,274.0034.6 %5.0907.65611.9232.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,992.68665.3477.8 %5.0584.36563.543.6 %1.5
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์91.051.0098.9 %5.042.152.8593.2 %5.0
รวม 1,598,602 505,359 68.39 % 53,033 32,523 38.67 %