จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0203.02143.4529.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์28,493.5912,292.5056.9 %5.099.14223.04-125.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์16,836.489,326.3544.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,450.883,982.08-15.4 %0.0786.95159.3179.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์3,015.951,045.0065.4 %5.0746.8948.4493.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์18,469.616,897.0162.7 %5.02,173.501,238.8043.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,392.591,510.0065.6 %5.0255.665.7097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,357.09755.0082.7 %5.0307.8065.8478.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,241.76675.0084.1 %5.0253.7029.3488.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,170.77350.0091.6 %5.0246.3810.0595.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,206.27597.0085.8 %5.0242.0412.1095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,177.77402.0090.4 %5.0195.189.2695.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,206.27612.0085.5 %5.0292.3146.8684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,170.77696.0083.3 %5.0364.5511.5396.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,180.94359.0091.4 %5.0302.0312.0896.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,206.271,034.0075.4 %5.0301.5071.7876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,206.27590.0086.0 %5.0191.1312.6593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,270.26696.0083.7 %5.0329.7647.3485.6 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,027.318,444.9023.4 %5.0864.99150.6982.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,751.274,505.60-20.1 %0.0918.04758.2617.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.10195.2259.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,126.71499.0084.0 %5.0602.94384.9536.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,012.20670.0077.8 %5.0565.71450.3420.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,267.121.00100.0 %5.0792.521,027.90-29.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,393.891,222.4064.0 %5.0784.92350.4955.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,227.931,012.0068.6 %5.0651.81638.012.1 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,762.195,474.0029.5 %5.02,302.741,092.0052.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,888.692,030.2129.7 %5.0692.59593.7514.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,745.813,605.1937.3 %5.01,754.741,455.2117.1 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,845.663,399.4729.8 %5.01,355.40220.0283.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,359.7812,140.00-90.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,748.781,139.1069.6 %5.0918.04414.1654.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.107.2288.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8951.3528.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4546.5231.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,613.851,149.0068.2 %5.0819.77126.3584.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์3,004.81259.0091.4 %5.0632.80205.8967.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,571.153,470.652.8 %1.0899.02676.9724.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,004.7316,919.67-111.4 %0.01,673.812,410.35-44.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,652.793,061.0016.2 %5.0570.48229.7059.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์4,191.042,282.0045.6 %5.0937.05384.3759.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,603.819,472.5018.4 %5.03,694.37214.0494.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์10,743.912,254.2079.0 %5.01,577.55570.0063.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,187.641,912.0363.1 %5.0956.071,405.86-47.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์2,703.534,100.00-51.7 %0.0203.02127.8237.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,082.225,875.003.4 %1.51,735.72741.4357.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,139.363,100.001.3 %0.5624.99104.0983.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,774.292,333.0078.3 %5.0822.96637.0122.6 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์49,797.3123,300.3953.2 %5.0938.64442.6752.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์578.021,039.00-79.8 %0.0211.66274.82-29.8 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,798.892,480.6434.7 %5.0880.00346.4660.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ748.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ204.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,733.274,904.3914.5 %5.0708.98376.6746.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,799.922,427.8036.1 %5.0956.0714.4098.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,343.774,247.7333.0 %5.0975.08149.1384.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,015.942,124.0082.3 %5.01,373.2238.9597.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)13,075.109,161.2429.9 %5.02,212.08838.4862.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 135,524.2916,810.0052.7 %5.01,293.07516.8360.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 211,820.0910,374.2512.2 %5.01,256.3180.4893.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 313,394.145,328.0060.2 %5.01,597.44393.2975.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,736.391.00100.0 %5.0377.202.8599.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,396.473,741.0041.5 %5.0386.99357.287.7 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์100,789.9192,164.008.6 %4.01,729.48554.5367.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์150,734.5634,018.0077.4 %5.01,250.811,121.1410.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์52,189.4116,567.9968.3 %5.0699.12900.59-28.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม85,601.5323,348.0072.7 %5.0943.50235.7675.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท65,227.7022,066.9966.2 %5.0807.13482.1740.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ94,934.6014,604.0084.6 %5.0854.67229.7473.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ92,649.0314,228.0484.6 %5.0907.11847.956.5 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์12,869.9020,693.73-60.8 %0.02,558.653,633.84-42.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,387.632,135.0037.0 %5.0765.91298.3061.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,315.40929.0072.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์32,690.6412,266.0062.5 %5.09,120.416,439.4029.4 %5.0
รวม 1,128,888 481,110 57.38 % 68,132 36,393 46.58 %