จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,566.26871.0075.6 %5.0506.75230.7154.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ28,078.0944,401.00-58.1 %0.0245.8747.5080.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,523.491,310.0014.0 %5.0933.85163.2682.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,420.191,896.0044.6 %5.0800.7461.4192.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,035.577,876.0039.6 %5.03,158.72762.7075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,255.31472.0088.9 %5.0246.9575.6469.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,581.721,977.0056.9 %5.0268.7877.9071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,359.02640.0085.3 %5.0435.2275.2382.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,380.06740.0083.1 %5.0323.5556.7982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,398.40574.0086.9 %5.0356.9074.7579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,255.18228.0094.6 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,140.37216.0094.8 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,943.12221.0094.4 %5.0195.170.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,114.85277.0093.3 %5.0278.2275.7672.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,068.36154.0096.2 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,104.12301.0092.7 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,114.85304.0092.6 %5.0252.8937.4885.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,104.61244.0094.1 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,180.42499.0088.1 %5.0264.0072.8372.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,079.10286.0093.0 %5.0189.665.0897.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,079.10229.0094.4 %5.0194.627.1696.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,140.37234.0094.3 %5.0207.809.1995.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,244.08870.0079.5 %5.0256.9176.5770.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,188.832,120.0081.1 %5.0971.86521.5546.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,656.10707.0073.4 %5.0341.6353.2084.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,792.91647.0076.8 %5.0520.72275.5047.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,541.90623.0075.5 %5.0505.95132.0573.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,823.75786.0072.2 %5.0389.42118.7569.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,336.863,231.3639.5 %5.01,295.151,172.289.5 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,362.781,201.0064.3 %5.0762.70223.2570.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,254.071,152.0064.6 %5.0724.67332.5054.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,185.818,732.8449.2 %5.03,177.742,253.9729.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,621.517,160.56-173.1 %0.0645.731,493.79-131.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,353.666,479.32-21.0 %0.01,523.371,692.14-11.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,600.063,515.9423.6 %5.01,409.25162.1688.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,385.7310,251.0628.7 %5.01,333.1882.4493.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,719.631,703.0063.9 %5.0971.88643.6133.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,685.591,077.0036.1 %5.065.2747.6627.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,855.571,297.0066.4 %5.0849.0328.3696.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,126.96571.0081.7 %5.0686.64182.8873.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,849.104,265.65-10.8 %0.0609.61577.885.2 %2.5
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,495.155,823.09-6.0 %0.01,514.59562.6562.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ4,389.933,896.0011.3 %5.01,181.0628.6497.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ4,125.622,294.0044.4 %5.01,181.06559.8352.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ26,884.5511,306.7057.9 %5.09,813.19129.4798.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,027.021,118.0072.2 %5.0686.64857.95-24.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,488.052,683.3923.1 %5.0819.75284.7065.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,928.812,716.1544.9 %5.01,181.06123.5089.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,905.412,392.1073.1 %5.0449.07318.4929.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,132.623,094.8039.7 %5.0762.70101.0286.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,946.442,670.7775.6 %5.0857.78480.7044.0 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 41,767.9619,396.3053.6 %5.0982.12431.5056.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,925.941,166.0060.1 %5.0591.56200.9566.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,512.163,039.6013.5 %5.0819.75220.6673.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,067.10715.0076.7 %5.0648.61200.9369.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ50,300.725,034.2190.0 %5.01,085.95365.1666.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,554.993,074.0032.5 %5.01,257.12273.3978.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,270.387,594.81-234.5 %0.01,219.09331.5472.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 18,318.2416,995.38-104.3 %0.02,260.31220.5090.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 241,061.809,603.5176.6 %5.01,089.33824.4824.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3151,192.671,803.3698.8 %5.09,683.04363.0596.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 415,356.1910,905.0429.0 %5.01,470.90392.7173.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)79,740.5415,102.6081.1 %5.02,798.68350.7087.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,406.185,533.67-62.5 %0.0428.01380.0011.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ179,820.63121,304.0032.5 %5.02,457.39734.2070.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ43,128.9673,596.00-70.6 %0.01,243.273,077.75-147.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ25,217.5519,725.0021.8 %5.0897.83595.7533.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์101,980.7820,542.0179.9 %5.01,047.813,134.61-199.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ49,852.8319,792.0060.3 %5.0880.07761.6313.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ121,986.0749,804.0059.2 %5.0852.95792.257.1 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ19,658.0125,764.00-31.1 %0.02,083.901,917.818.0 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,280.012,283.0030.4 %5.0743.69405.0045.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,066.791,302.0057.5 %5.0686.64408.0940.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ32,985.0122,760.0031.0 %5.09,588.092,801.9770.8 %5.0
รวม 1,287,283 615,171 52.21 % 90,202 34,541 61.71 %