จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,751.78942.0065.8 %5.0662.45136.4579.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 268,509.7931,181.4054.5 %5.0435.32331.2223.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ25,929.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ145.62ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,868.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ77.82ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี30,226.3524,540.0018.8 %5.03,609.931,075.4070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,548.732,325.0048.9 %5.0310.1487.6671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,518.24765.0083.1 %5.0275.5972.4973.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,291.0631.0099.3 %5.0365.0970.7380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,888.47302.0092.2 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,009.11649.0083.8 %5.0449.4757.6687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ4,001.88526.0086.9 %5.0266.6057.0278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,580.99297.0093.5 %5.0354.9357.3683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,998.20354.0091.1 %5.0373.5056.2584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,202.96566.0086.5 %5.0286.4158.8279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,060.76557.0086.3 %5.0369.1159.4383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,080.81543.0086.7 %5.0415.1552.5687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,047.33607.0085.0 %5.0498.3370.1985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,939.56427.0089.2 %5.0303.9056.2881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,018.56527.0086.9 %5.0395.988.5197.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,786.97476.0087.4 %5.0190.027.0096.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร4,018.74555.0086.2 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,897.37385.0090.1 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,846.83614.0084.0 %5.0357.5755.1984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,016.39168.0095.8 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์374.44253.0032.4 %5.0148.4055.9962.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,244.45471.0088.9 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบ14,194.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,663.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานีไม่ครบ1,602.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,387.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,418.412,480.6527.4 %5.0928.67494.0246.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 716,979.6422,554.00-32.8 %0.06,128.313,915.7536.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4ไม่ครบ1,545.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ514.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4ไม่ครบ4,576.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,138.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี28,514.1131,242.00-9.6 %0.02,468.475,281.05-113.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,206.596,637.00-200.8 %0.0560.991,713.31-205.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,284.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ21,642.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ431.44ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี238,135.50264,207.56-10.9 %0.01,459.87970.3733.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,490.1515,591.00-48.6 %0.04,012.035,826.40-45.2 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,454.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ193.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)ไม่ครบ6,876.26ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ633.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไม่ครบ10,775.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ276.98ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,507.413,000.0014.5 %5.0896.20475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,201.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ7,186.51ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ480.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,030.9614,526.2142.0 %5.0894.28470.7447.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ662.35ประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,689.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ531.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ5,836.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ431.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,417.555,148.76-50.7 %0.01,192.65679.2543.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ครบ11,577.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ141.99ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 241,189.4219,863.7751.8 %5.01,373.78613.8455.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม77,839.1848,200.0038.1 %5.01,362.56981.3328.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลไม่ครบ26,206.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ999.07ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,220.4928,442.76-208.5 %0.03,512.611,216.7665.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานีไม่ครบ19,515.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ486.70ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,372.572,250.0033.3 %5.0644.00114.0082.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี29,778.3537,728.00-26.7 %0.02,938.791,604.0545.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,881.662,855.0026.4 %5.01,118.84838.1525.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,877.177,831.00-60.6 %0.01,461.12205.1186.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี66,982.1316,492.8475.4 %5.06,449.685,691.9011.7 %5.0
รวม 752,701 597,112 0.00 % 48,770 33,530 0.00 %