จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 268,509.7931,181.4054.5 %5.0435.32331.2223.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,767.11942.0066.0 %5.0662.45136.4579.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี32,049.5825,929.0019.1 %5.0126.71145.62-14.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี78,925.11100.0099.9 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี309,715.4117,543.4694.3 %5.01,372.69249.6681.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,364.962,868.0014.8 %5.0947.69114.1188.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี30,226.3524,540.0018.8 %5.03,609.931,075.4070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,047.33607.0085.0 %5.0498.3370.1985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,939.56427.0089.2 %5.0303.9056.2881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,018.56527.0086.9 %5.0395.988.5197.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,786.97476.0087.4 %5.0190.027.0096.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร4,018.74555.0086.2 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,897.37385.0090.1 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,846.83614.0084.0 %5.0357.5755.1984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,016.39168.0095.8 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3,937.91253.0093.6 %5.0148.4055.9962.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,244.45471.0088.9 %5.0175.188.3395.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,548.732,325.0048.9 %5.0310.1487.6671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,518.24765.0083.1 %5.0275.5972.4973.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,291.0631.0099.3 %5.0365.0970.7380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,888.47302.0092.2 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,009.11649.0083.8 %5.0449.4757.6687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ4,001.88526.0086.9 %5.0266.6057.0278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,580.99297.0093.5 %5.0354.9357.3683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,998.20354.0091.1 %5.0373.5056.2584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,202.96566.0086.5 %5.0286.4158.8279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,060.76557.0086.3 %5.0369.1159.4383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,080.81543.0086.7 %5.0415.1552.5687.3 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก18,398.3129,056.00-57.9 %0.01,500.4095.0093.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ6,555.673,873.0040.9 %5.01,165.07486.3358.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,954.5714,194.02-186.5 %0.01,461.122,663.63-82.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,838.631,602.6043.5 %5.0414.4397.2276.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,771.10100.0096.4 %5.0296.4395.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,706.67100.0096.3 %5.0542.6595.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ5,395.551,749.6067.6 %5.0538.92102.1681.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,751.841,833.9033.4 %5.0584.83229.2260.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,262.07100.0096.9 %5.0640.1795.0085.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,292.743,289.190.1 %0.5895.73343.8361.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,145.892,387.7542.4 %5.01,270.9695.0092.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,418.412,480.6527.4 %5.0928.67494.0246.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 716,979.6422,554.00-32.8 %0.06,128.313,915.7536.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,845.851,545.5068.1 %5.01,517.47514.9066.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,649.951,537.0057.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,480.25100.0098.8 %5.01,080.8095.0091.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,434.304,576.05-3.2 %0.01,880.042,138.06-13.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี28,514.1131,242.00-9.6 %0.02,468.475,281.05-113.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,206.596,637.00-200.8 %0.0560.991,713.31-205.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,959.748,701.28-25.0 %0.02,188.811,669.5823.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,992.591,000.0080.0 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี13,137.2021,642.34-64.7 %0.02,316.84431.4481.4 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี268,089.00264,207.561.4 %0.51,459.87970.3733.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,490.1515,591.00-48.6 %0.04,012.035,826.40-45.2 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,239.401,000.0080.9 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,753.051,454.5961.2 %5.01,080.80193.9282.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,148.746,876.26-65.7 %0.01,440.93633.9256.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,323.8612,413.08-0.7 %0.04,863.811,113.3377.1 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,092.7210,775.6340.4 %5.0380.34276.9827.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี22,826.73564.0097.5 %5.0203.9334.1383.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,154.431,000.0068.3 %5.0985.7495.0090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,323.413,000.009.7 %4.5896.20475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,796.041,000.0073.7 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี19,568.401,000.0094.9 %5.06,215.1295.0098.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,674.481,000.0072.8 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,349.451,000.0077.0 %5.01,080.8095.0091.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,530.891,000.0081.9 %5.01,556.2095.0093.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี12,791.991,201.3990.6 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,691.712,170.7741.2 %5.01,080.80639.1440.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,036.251,000.0080.1 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,917.557,186.519.2 %4.52,354.88480.4579.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,689.721,000.0072.9 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,030.9614,526.2142.0 %5.0894.28470.7447.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี70,087.6620,000.0071.5 %5.0664.49662.350.3 %0.5
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 96,642.4579,908.0017.3 %5.02,012.591,211.1039.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,216.931,689.7547.5 %5.0890.64531.4640.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,105.813,602.6412.3 %5.01,137.85832.6926.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี34,797.7718,688.0046.3 %5.01,446.87646.9555.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,353.861,668.0050.3 %5.0909.66343.1362.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,588.065,836.4411.4 %5.01,537.19431.3071.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,595.775,369.00-16.8 %0.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,417.555,148.76-50.7 %0.01,192.65679.2543.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,888.4713,978.07-41.4 %0.03,362.72703.7079.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9,995.809,349.606.5 %3.03,665.80141.9996.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี20,385.673,000.0085.3 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 126,096.743,000.0088.5 %5.01,541.841,254.0018.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 241,189.4219,863.7751.8 %5.01,373.78613.8455.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3104,356.9514,235.2586.4 %5.03,186.08857.8573.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 435,678.6214,100.7960.5 %5.03,075.00413.2586.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 563,912.0913,424.0079.0 %5.03,151.451,225.1261.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม77,839.1848,200.0038.1 %5.01,362.56981.3328.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี54,220.20100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี99,373.80100.0099.9 %5.01,017.2995.0090.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี60,529.56100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี52,249.56100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ73,640.94100.0099.9 %5.01,130.3295.0091.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล84,963.8426,206.1969.2 %5.01,078.81999.077.4 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ73,640.94100.0099.9 %5.0876.1495.0089.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี27,998.67100.0099.6 %5.02,163.6495.0095.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,864.9128,442.76-188.3 %0.03,778.841,216.7667.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี18,438.9819,515.00-5.8 %0.01,111.06486.7056.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,372.572,250.0033.3 %5.0644.00114.0082.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี29,802.1437,728.00-26.6 %0.02,938.791,604.0545.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,881.662,855.0026.4 %5.01,118.84838.1525.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,877.177,831.00-60.6 %0.01,461.12205.1186.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,317.27100.0097.0 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี66,982.1316,492.8475.4 %5.06,449.685,691.9011.7 %5.0
รวม 2,496,007 1,046,954 58.05 % 141,176 60,153 57.39 %