จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,277.391,107.0074.1 %5.0490.56148.6869.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร12,652.3914,150.00-11.8 %0.0169.0096.9642.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,840.991,414.0050.2 %5.0585.64175.4870.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,780.191,019.0073.0 %5.0585.6497.9083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,084.8910,288.0027.0 %5.01,593.47879.5444.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,918.071,342.0072.7 %5.0365.85134.7263.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,971.16250.0095.0 %5.0220.9776.2365.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา3,907.85613.0084.3 %5.0360.4480.1077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,131.73287.0094.4 %5.0302.5578.4474.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,473.04652.0085.4 %5.0262.2980.7769.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,036.59327.0091.9 %5.0218.5973.7066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,358.60267.0095.0 %5.0284.738.7596.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,371.343,158.436.3 %3.0661.69569.0514.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.5852.2580.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,631.87794.0069.8 %5.0479.99198.5558.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,550.79570.0177.7 %5.0399.70222.3044.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,031.381,132.0071.9 %5.0908.90550.6539.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,126.101,538.0050.8 %5.0497.78739.08-48.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ374.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,345.011,957.0055.0 %5.01,003.981,190.90-18.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,368.453,904.56-64.9 %0.0530.15964.66-82.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,996.922,047.1459.0 %5.01,308.23936.0328.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,175.114,646.10-11.3 %0.0889.88282.7968.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร14,110.7811,590.9017.9 %5.04,826.22326.7893.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,518.551,690.0062.6 %5.0756.78345.5354.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,984.89748.0081.2 %5.0680.7171.5589.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,736.461,171.0068.7 %5.0509.56403.7620.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,549.973,248.008.5 %4.0661.68451.6531.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.232,098.21-60.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,322.292,185.005.9 %2.51,118.07756.1532.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,045.414,323.0028.5 %5.01,859.70401.0678.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,536.987,272.00-60.3 %0.0982.4157.9194.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,382.361,578.0064.0 %5.0699.74289.6458.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,664.241,888.0048.5 %5.0832.83192.1876.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,306.244,546.00-5.6 %0.0482.11157.4067.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,218.302,721.2447.9 %5.01,022.99574.0143.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,046.122,365.0022.4 %5.0490.5662.6487.2 %5.0
สพ.ยโสธร10,605.121,905.0082.0 %5.0623.66515.0017.4 %5.0
รจจ.ยโสธร37,543.5121,269.0243.3 %5.0747.04486.0534.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,641.38805.0069.5 %5.0414.5070.7482.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,494.93945.0073.0 %5.0661.70243.3763.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,873.50650.0077.4 %5.0433.50136.3168.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,811.904,554.30-19.5 %0.0813.82295.2663.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,492.501,303.0062.7 %5.0494.4485.0382.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร12,789.783,898.7069.5 %5.03,837.32486.6587.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 115,041.0914,767.161.8 %0.52,950.23391.5286.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 210,435.55106.3799.0 %5.01,309.14334.6574.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,180.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5318.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร88,812.2213,085.5385.3 %5.01,692.551,497.6011.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบ26,103.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา50,421.0821,536.0057.3 %5.0795.27808.45-1.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,619.5617,416.00-128.6 %0.01,555.431,422.748.5 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,250.88114.9096.5 %5.0585.62521.1211.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,731.79508.0081.4 %5.0414.48183.2555.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร37,203.4213,755.9963.0 %5.04,043.097,897.83-95.3 %0.0
รวม 458,221 213,409 53.43 % 49,995 29,202 41.59 %