จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,750.35509.0086.4 %5.0573.83158.9572.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ11,144.447,665.2231.2 %5.074.90133.11-77.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,181.245,059.71-59.0 %0.0783.01193.2975.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,626.842,438.0032.8 %5.0840.2472.9091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,277.077,441.6044.0 %5.02,798.70891.8168.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,594.071,593.0065.3 %5.0375.13136.6263.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,104.43419.0089.8 %5.0346.9394.8272.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,187.33390.0090.7 %5.0338.73111.9367.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,994.20277.0093.1 %5.0463.2162.9886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,088.99495.0087.9 %5.0422.3762.2185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,060.57374.0090.8 %5.0307.5497.8768.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,979.98482.0087.9 %5.0203.9840.3880.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,954.07362.0090.8 %5.0381.2937.4990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,003.33462.0088.5 %5.0480.9568.3085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,567.93458.0090.0 %5.0334.7664.7580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,378.27364.0091.7 %5.0488.4227.5594.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,932.53297.0092.4 %5.0260.6121.4891.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,647.49232.0095.0 %5.0392.0062.3084.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,165.374,131.410.8 %0.5840.06875.69-4.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,998.151.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,713.40842.0069.0 %5.0509.77272.6546.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,661.48472.0082.3 %5.0657.67190.0071.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,129.854,062.421.6 %0.51,049.23482.5654.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,083.201,524.0050.6 %5.0840.06443.1947.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,104.961,391.0055.2 %5.0630.88570.009.7 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,352.714,968.0440.5 %5.02,950.831,311.0055.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,253.715,704.06-153.1 %0.0625.16668.94-7.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,002.073,601.0028.0 %5.01,355.32810.4240.2 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,022.626,000.00-49.2 %0.01,106.2847.5095.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ9,152.081,846.0079.8 %5.01,426.98181.6587.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,653.311,697.6970.0 %5.01,125.30233.7279.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,583.86463.0070.8 %5.075.8362.7817.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,312.251,186.0064.2 %5.0859.0741.8695.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,961.35635.0078.6 %5.0707.13436.7738.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,020.563,216.0070.8 %5.0622.34547.9012.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,812.9938,063.00-458.7 %0.01,981.022,365.38-19.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ4,475.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,486.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,753.571,429.0061.9 %5.01,030.22327.8668.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,059.3412,399.63-205.5 %0.01,030.22121.6888.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,456.301,585.0054.1 %5.0916.12925.58-1.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,963.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,125.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,963.531,359.0077.2 %5.01,524.63326.0778.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ3,621.383,631.30-0.3 %0.0954.12729.1023.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,065.11329.4689.3 %5.0725.96103.1385.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,448.753,107.009.9 %4.5897.10770.1714.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ41,905.992,343.0094.4 %5.01,110.03669.4139.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,384.721,005.0057.9 %5.0592.85207.2065.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,845.393,522.008.4 %4.01,011.20532.8647.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,075.981,221.5560.3 %5.0725.96336.4753.7 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,208.354,813.687.6 %3.51,239.39455.0063.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,463.163,384.0024.2 %5.0973.16574.2041.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,815.756,973.00-2.3 %0.01,315.45256.5080.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 144,541.6015,864.0064.4 %5.01,861.78784.3057.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 210,898.949,544.6512.4 %5.01,771.231,055.9240.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 332,060.1411,050.2065.5 %5.01,557.66591.1962.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,433.302,229.818.4 %4.0253.00258.41-2.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ76,614.8490,734.00-18.4 %0.01,675.00993.1440.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ41,437.8515,301.0063.1 %5.01,029.841,710.00-66.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ24,022.6418,420.0023.3 %5.0973.96532.2945.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ74,188.091,735.3397.7 %5.0948.22752.0920.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์23,328.6012,482.8446.5 %5.0877.231,093.90-24.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ6,420.359,460.74-47.4 %0.02,524.412,420.784.1 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,002.201,784.0040.6 %5.0859.07332.5061.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,115.84745.0076.1 %5.0451.18222.3050.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ44,770.6426,997.0939.7 %5.05,119.941,037.4079.7 %5.0
รวม 654,359 372,573 43.06 % 61,729 30,003 51.40 %