จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,527.18336.0086.7 %5.0380.79210.7544.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ24,624.1112,239.1050.3 %5.0159.85202.13-26.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,036.061,185.0061.0 %5.0494.88183.5362.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,224.942,424.0024.8 %5.0570.9542.9892.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ7,844.662,216.6071.7 %5.01,673.88519.4869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,931.141,056.0078.6 %5.0212.8082.6161.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,743.23595.0084.1 %5.0239.8863.8973.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,276.55508.0084.5 %5.0356.1448.7786.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,263.33628.0080.8 %5.0231.1062.9172.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,467.79378.0089.1 %5.0177.9664.5663.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,202.931,479.6564.8 %5.0875.21573.5134.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,563.371,200.0066.3 %5.0799.15887.40-11.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,120.64965.0069.1 %5.0608.99331.1745.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,272.84727.0077.8 %5.0589.97291.9250.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,710.952,468.5047.6 %5.01,179.47912.9422.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ7,680.533,878.8249.5 %5.01,705.811,167.2031.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,335.77962.0071.2 %5.0666.03482.0827.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,125.372,117.4048.7 %5.0856.19158.9481.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ8,119.066,813.8516.1 %5.01,673.88123.6992.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,424.851,636.5052.2 %5.0608.9966.5089.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,338.801,448.0056.6 %5.0608.99121.6480.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,028.55531.0082.5 %5.0494.89347.3229.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,414.241,601.0053.1 %5.0647.02496.4923.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,387.492,184.2859.5 %5.01,502.742,200.84-46.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,157.721,119.0084.4 %5.0989.31576.2341.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ4,744.561,242.0073.8 %5.0647.02465.1528.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ15,788.5212,156.8723.0 %5.01,883.060.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,917.721,074.0063.2 %5.0475.87320.3732.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,789.122,774.0026.8 %5.0799.15406.6049.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,874.921,574.0059.4 %5.0837.1826.7996.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,532.091,123.4568.2 %5.0818.16284.6965.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,177.772,202.0030.7 %5.0513.9164.6087.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,961.831,643.0085.0 %5.0659.07473.8028.1 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 38,420.6031,084.7519.1 %5.0755.25687.149.0 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,534.54825.0067.4 %5.0380.7981.7078.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,967.341,601.1046.0 %5.0437.84350.0720.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,850.77538.0081.1 %5.0418.83279.4033.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,553.184,543.4918.2 %5.0796.59549.1231.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ5,081.83887.0082.5 %5.0647.02269.5158.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,232.153,247.0023.3 %5.0856.19202.3576.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ72,690.2914,464.0080.1 %5.01,444.77900.1637.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ9,411.052,825.9170.0 %5.0318.63133.1058.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ95,878.2362,664.0034.6 %5.0742.45477.4935.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน48,246.107,456.0084.5 %5.0575.351,272.69-121.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,945.8314,302.88-19.7 %0.01,438.502,229.88-55.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,790.151,818.0034.8 %5.0589.96470.3220.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,639.69585.0077.8 %5.0418.85397.525.1 %2.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,200.5311,893.2330.9 %5.04,521.171,978.4656.2 %5.0
รวม 499,051 233,222 53.27 % 39,280 22,541 42.61 %