จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,378.191.00100.0 %5.0347.7376.0078.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู12,612.9211,285.0010.5 %5.0187.53104.5044.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู1,829.891,482.0019.0 %5.0499.8576.5484.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,935.721,997.5032.0 %5.0594.9384.1885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,536.806,127.006.3 %3.01,460.67646.3055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,924.641,240.0068.4 %5.0255.6031.8187.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,691.65343.0090.7 %5.0277.1669.6674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,607.68483.0086.6 %5.0280.5466.6576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,713.24295.0092.1 %5.0268.4977.7471.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,582.36139.0096.1 %5.0237.2422.2890.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,628.57317.0091.3 %5.0344.60133.2461.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,529.422,238.0036.6 %5.0956.24830.1013.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,489.152,175.0037.7 %5.0842.14437.1048.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,840.201,032.0063.7 %5.0556.90412.6525.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,930.58588.6079.9 %5.0594.93299.5049.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู2,791.451,435.0048.6 %5.0709.03891.13-25.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,028.912,791.007.9 %3.5772.59711.997.8 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,245.722,092.5350.7 %5.01,184.43894.9024.4 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู3,949.231,527.8761.3 %5.01,051.32190.0081.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู10,813.697,623.8029.5 %5.02,154.25391.4281.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,005.531,770.0041.1 %5.0632.97293.0653.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,454.68301.1579.3 %5.047.5424.0949.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,127.04733.0076.6 %5.0690.011.0099.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,624.54560.0078.7 %5.0461.82466.12-0.9 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,209.122,239.0030.2 %5.0709.03101.1685.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,609.4848,772.15-958.1 %0.01,355.571,430.51-5.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู4,544.551,740.0061.7 %5.01,317.54648.7850.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู10,460.712,098.0079.9 %5.0981.83160.2883.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู7,986.9311,894.98-48.9 %0.02,534.5754.1297.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,499.681,335.0085.9 %5.0556.90650.78-16.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,442.672,691.0021.8 %5.0690.01382.5844.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,519.132,693.0023.5 %5.0861.16592.2631.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,044.701,380.0065.9 %5.0572.67260.4154.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,728.371,751.0035.8 %5.0480.8462.3687.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู27,861.281,740.0093.8 %5.0626.04251.4159.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�43,799.6325,003.9342.9 %5.0818.93533.4034.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,465.27760.0069.2 %5.0385.7693.5475.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,097.4113,173.00-325.3 %0.0476.38189.8860.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,712.78732.0073.0 %5.0499.85239.2852.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,853.263,031.0021.3 %5.0747.06540.2827.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู2,927.781,615.0044.8 %5.0632.97177.7171.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,249.563,043.006.4 %3.0709.03466.1234.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 46,507.9013,588.0070.8 %5.01,095.58479.8956.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 282,422.4810,368.1087.4 %5.01,072.83852.0420.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,377.532,706.45-13.8 %0.0304.96285.006.5 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู35,882.5625,860.0027.9 %5.0896.83394.2556.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง76,624.3912,072.0084.2 %5.0639.67144.0277.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู6,770.8913,120.00-93.8 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,130.811,477.0052.8 %5.0651.98511.7921.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,406.06850.0064.7 %5.0385.76171.5755.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู16,254.627,901.0051.4 %5.04,062.314,209.89-3.6 %0.0
รวม 512,661 262,212 48.85 % 41,056 21,286 48.15 %