จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,334.122,054.4038.4 %5.02,089.56199.6090.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,732.359,452.35-40.4 %0.01,279.70551.0956.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,568.07705.0080.2 %5.0576.46175.7169.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,731.254,717.6029.9 %5.052.6296.42-83.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 110,226.2843,243.0060.8 %5.01,887.56801.8657.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น26,005.9821,468.5017.4 %5.0158.93128.7919.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,239.1313,227.00-152.5 %0.01,603.33318.2680.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,260.254,254.00-30.5 %0.0823.6783.0389.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น19,745.5418,621.005.7 %2.55,180.511,757.3066.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,721.691,184.0074.9 %5.0429.81139.1867.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,769.091,417.0070.3 %5.0314.47115.2863.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,325.28414.0090.4 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,580.86318.0093.1 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,405.92354.0092.0 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,362.19960.0078.0 %5.0490.4579.0183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,284.82264.0093.8 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,608.78781.0083.1 %5.0340.3985.5074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,312.11482.0088.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,017.34531.0086.8 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,621.181,097.0076.3 %5.0371.8488.7476.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,655.12911.0080.4 %5.0460.3298.2178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,304.10419.0090.3 %5.0350.467.2097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,353.64619.0085.8 %5.0411.297.2098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,318.34398.0090.8 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,002.57436.0089.1 %5.0333.7581.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,908.46288.0092.6 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,936.83203.0094.8 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,954.21400.0089.9 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,981.80284.0092.9 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,872.033,116.3019.5 %5.01,070.88944.8711.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,624.34462.0082.4 %5.0428.08144.6466.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,710.38615.0077.3 %5.0467.61108.8976.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,578.80406.0084.3 %5.0414.30192.6053.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,670.36742.0072.2 %5.0531.5847.4391.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,227.052,398.0025.7 %5.0671.54721.34-7.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,608.895,088.00-10.4 %0.01,451.20530.1063.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,670.181,715.0053.3 %5.01,740.54339.7780.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,800.211,487.0060.9 %5.01,160.31830.6428.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 624,189.9346,516.00-92.3 %0.09,963.724,778.0552.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,085.72730.0076.3 %5.0747.610.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,121.954,399.4414.1 %5.01,603.332,186.61-36.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,395.612,791.0070.3 %5.03,428.861,534.0555.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 520,090.9821,003.20-4.5 %0.02,784.961,716.9038.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,421.5814,758.7644.1 %5.0972.54515.2447.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,150.194,700.63-13.3 %0.01,987.24608.3969.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,637.264,929.9225.7 %5.02,287.901,032.0854.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,552.145,218.83-14.6 %0.01,318.090.9599.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,804.842,106.0044.6 %5.01,394.742,517.24-80.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น312,540.72245,573.0021.4 %5.01,929.92956.2850.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,594.7414,906.67-28.6 %0.03,847.214,450.30-15.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,724.058,443.3446.3 %5.02,520.07213.7591.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,928.732,748.0074.9 %5.01,070.8864.3494.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,818.237,527.00-97.1 %0.01,533.58263.1582.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)52,328.1110,705.7479.5 %5.021,854.351,626.8192.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 46,300.5212,675.76-101.2 %0.02,548.801,576.0638.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,667.322,459.3767.9 %5.03,058.921,872.6038.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.20,436.3311,425.5344.1 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,529.47536.0065.0 %5.071.0047.4133.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,379.751,153.0065.9 %5.0880.72193.5678.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,227.851,323.0059.0 %5.0804.65455.3743.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,935.284,914.36-24.9 %0.01,108.91414.4162.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,072.5733,848.00-319.3 %0.02,192.822,262.42-3.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,841.349,537.50-63.3 %0.01,850.53939.0549.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น10,867.4319,070.00-75.5 %0.02,249.9362.3797.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น7,367.843,427.0053.5 %5.02,516.093,093.10-22.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,808.102,445.0035.8 %5.01,051.86299.2671.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,516.545,795.68-28.3 %0.01,318.09321.0275.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,309.473,608.9632.0 %5.01,396.10819.7541.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,598.244,732.00-31.5 %0.012,036.49166.1998.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น14,693.866,330.0056.9 %5.0776.04488.6837.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น16,574.7512,300.0025.8 %5.0538.37253.2553.0 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 39,535.284,466.0088.7 %5.0968.28234.7675.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 49,261.227,704.1616.8 %5.03,203.001,836.5842.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,613.541,248.0052.2 %5.0595.48134.4177.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,649.6518,701.0027.1 %5.01,873.27161.2791.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,472.132,559.0026.3 %5.0918.75298.4467.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)8,230.994,472.0045.7 %5.01,850.53402.2778.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,831.882,801.0026.9 %5.01,070.88262.1475.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,642.773,883.0016.4 %5.01,741.84396.6077.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,275.095,323.03-24.5 %0.01,184.97477.9559.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น24,413.236,613.6972.9 %5.0104,742.93491.1199.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)25,382.718,871.5565.0 %5.02,569.541,229.0752.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 134,314.3516,352.0052.3 %5.01,004.39855.0014.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 211,864.8315,411.79-29.9 %0.0734.99580.1121.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 340,154.9311,559.6671.2 %5.01,376.54763.8044.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 440,725.9110,940.2673.1 %5.01,685.061,060.8937.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 584,742.0314,102.0083.4 %5.01,632.7712,388.52-658.7 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,153.4916,244.00-164.0 %0.0406.40722.00-77.7 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น38,909.7013,979.0064.1 %5.0370.581,649.22-345.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่48,407.4420,896.0056.8 %5.0942.20711.0224.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล36,742.4522,424.0039.0 %5.01,008.30783.0022.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น84,531.39155,660.00-84.1 %0.01,946.24985.5849.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบ29,200.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ844.28ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น29,456.7024,919.8315.4 %5.0975.96499.9648.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบ19,814.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ848.45ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบ38,136.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,702.2428,121.00-223.1 %0.02,570.601,110.8756.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น21,627.0043,983.13-103.4 %0.03,534.302,758.6821.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น38,505.9233,659.0012.6 %5.01,160.14338.4370.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,019.00613.1279.7 %5.0901.55102.1588.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น127,587.5363,222.0050.4 %5.02,159.781,134.0947.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,667.812,679.0027.0 %5.0994.81489.9350.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,237.296,288.00-20.1 %0.02,134.4380.7596.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,710.081,013.0062.6 %5.01,359.710.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,244.811,645.0049.3 %5.0804.65309.3261.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 470,671.1360,780.5414.0 %5.031,641.862,822.5091.1 %5.0
รวม 1,834,826 1,309,306 28.64 % 301,906 80,833 73.23 %