จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0535.56125.8376.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี10,912.087,360.2132.5 %5.081.15179.39-121.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,540.471,108.6483.0 %5.064.6665.55-1.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี109,165.985,148.7495.3 %5.04,591.76300.7793.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 483,350.8013,683.7283.6 %5.04,569.8828.4099.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,288.531,579.0052.0 %5.0858.83111.2087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1029,405.0512,373.2057.9 %5.06,092.77323.3194.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี21,167.7919,878.436.1 %3.04,871.21914.6781.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,717.294,343.5624.0 %5.0533.9047.1891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,885.61450.0088.4 %5.0251.00107.8357.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,264.59884.0079.3 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,786.50177.0095.3 %5.0288.0464.1177.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,288.46410.0092.2 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,865.41292.0092.4 %5.0500.29113.1477.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,937.52278.0092.9 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,979.18558.0086.0 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,050.85362.0091.1 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,865.64353.0090.9 %5.0307.8838.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,587.16378.0089.5 %5.0442.0175.1683.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,925.41556.0085.8 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,806.58236.0093.8 %5.0298.744.9198.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,108.85273.0093.4 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,856.34245.0093.6 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,227.25575.0086.4 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,266.776,911.52-31.2 %0.02,363.371,482.3937.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,309.474,523.70-36.7 %0.0915.88619.2732.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,073.391,474.0028.9 %5.0449.48172.9061.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,649.94615.0076.8 %5.0471.40189.2359.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,387.56737.0069.1 %5.0477.56254.1346.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,411.59476.1080.3 %5.0447.06189.0857.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี2,874.371,784.0037.9 %5.0668.67349.0147.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,074.292,156.0047.1 %5.01,163.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,264.511,375.0057.9 %5.0858.83517.0039.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 540,764.2131,853.0021.9 %5.07,244.376,142.0015.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,665.391,851.0049.5 %5.01,590.10452.4371.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,450.62657.0081.0 %5.0687.68269.7160.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,770.564,173.0052.4 %5.03,292.881,347.6859.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,179.654,573.68-109.8 %0.0584.77923.40-57.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี6,384.444,692.0026.5 %5.01,771.601,467.6317.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี4,309.463,969.007.9 %3.51,410.29179.3687.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,157.142,239.9246.1 %5.01,741.182,338.59-34.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี16,426.7921,360.85-30.0 %0.02,132.91575.6173.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี270,809.50474,382.50-75.2 %0.01,349.20457.9066.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,463.671,890.0045.4 %5.0934.90207.6377.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)11,917.263,451.6871.0 %5.01,155.35126.3389.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)9,851.1112,812.00-30.1 %0.03,406.9720.2399.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 310,791.648,174.7224.2 %5.04,126.514,452.45-7.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,477.401,873.0046.1 %5.090.5861.9831.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,261.94606.0081.4 %5.0858.8351.1294.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,039.29837.0072.5 %5.0763.75170.3677.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,547.874,486.471.4 %0.5937.96548.4841.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี8,141.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,752.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,072.108,578.00-69.1 %0.01,581.44605.8761.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,732.2610.0099.7 %5.01,048.999.5099.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,220.9717,333.45-88.0 %0.02,402.86173.9992.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี10,592.431,853.0082.5 %5.0877.85632.5827.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,113.093,783.248.0 %4.01,163.08334.4971.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,612.407,786.00-17.7 %0.01,885.69445.6176.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,545.041,956.0057.0 %5.01,353.25632.3253.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี3,712.774,599.00-23.9 %0.01,010.9664.2893.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี21,594.749,808.0054.6 %5.0546.04496.229.1 %4.5
เรือนจำกลางอุดรธานี 89,099.4745,497.7048.9 %5.01,777.78333.2581.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,774.23178.5693.6 %5.0649.65176.7572.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,953.263,546.5428.4 %5.01,505.38855.0043.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี16,378.532,284.0086.1 %5.06,038.45456.9992.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี20,288.616,489.0068.0 %5.01,683.25584.0465.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี5,232.692,247.0057.1 %5.01,029.97405.2160.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,654.6842,191.40-534.0 %0.01,169.99491.2058.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)5,996.54115.2698.1 %5.02,657.03900.6466.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 123,647.1213,624.1442.4 %5.01,401.551,023.8127.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 232,196.2115,859.7850.7 %5.01,485.94465.5068.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 318,752.3413,928.3125.7 %5.02,739.50422.1684.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 477,244.9510,863.4085.9 %5.01,529.43814.1846.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี8,061.434,471.0444.5 %5.0357.80201.4843.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,144.0711,770.493.1 %1.5452.89910.87-101.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี81,420.79945.0098.8 %5.01,821.18208.6788.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี74,582.3233,555.0055.0 %5.01,074.42655.5139.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี123,011.1662,803.0048.9 %5.01,171.97875.2625.3 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ10,500.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ273.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี64,348.823,989.0093.8 %5.01,003.30662.8833.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี34,970.7227,679.0020.9 %5.01,054.10621.3041.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี69,955.2826,195.5662.6 %5.01,006.54994.341.2 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ72,509.7714,622.8179.8 %5.01,017.801,110.80-9.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน100,940.6533,878.0066.4 %5.01,036.981,163.50-12.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี23,102.6126,477.00-14.6 %0.02,790.353,344.91-19.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี10,688.042,060.0080.7 %5.04,479.57235.5194.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี45,454.8026,961.0040.7 %5.01,368.84332.3875.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 83,068.08798.0074.0 %5.01,266.34392.0669.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,546.522,397.0047.3 %5.01,010.96537.3946.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,795.196,630.99-38.3 %0.01,706.50475.9772.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,142.811,510.0052.0 %5.01,336.63417.3968.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,092.144,466.2955.7 %5.02,693.242,007.2325.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี3,039.291.00100.0 %5.0763.750.9599.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี31,009.5324,512.7521.0 %5.03,136.072,930.396.6 %3.0
รวม 1,922,862 1,203,692 37.40 % 134,469 55,152 58.99 %