จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,328.811,156.0065.3 %5.0234.5455.7676.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,631.262,017.0044.5 %5.0538.8048.5691.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,501.152,392.0031.7 %5.0519.78143.2672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 423,078.5624,442.00-5.9 %0.04,832.61352.0292.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 139,689.6828,776.4027.5 %5.03,513.31652.6581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 236,921.4728,447.0023.0 %5.02,575.51741.0071.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,065.17870.0078.6 %5.0259.7652.2579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,462.202,063.0068.1 %5.0371.3982.6577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,548.993,009.0060.1 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,138.522,141.0065.1 %5.0328.24133.0059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 29,948.643,181.0068.0 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,820.47779.0079.6 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,497.773,174.0051.2 %5.0300.7195.0068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,521.142,362.0057.2 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,921.7914,000.00-102.3 %0.01,432.55831.2942.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,882.682,920.00-1.3 %0.01,072.92693.5035.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,563.012,298.0049.6 %5.0900.13456.0049.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,768.871,312.0052.6 %5.0348.6472.5879.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,994.781,403.0053.2 %5.0317.70116.4863.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,116.912,605.0036.7 %5.0713.80699.292.0 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,138.342,742.0033.7 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,649.921,808.0061.1 %5.0938.13575.0538.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี15,529.6025,130.00-61.8 %0.01,717.8292.4894.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,729.621,651.0055.7 %5.0576.83360.3037.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี5,056.388,083.00-59.9 %0.01,259.58351.2472.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,578.821,313.0063.3 %5.0610.4029.3295.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,925.29795.0072.8 %5.0310.61158.3749.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,890.134,368.0010.7 %5.0696.86276.2060.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี12,284.7927,987.00-127.8 %0.02,231.252,061.267.6 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,976.755,410.00-8.7 %0.0767.02465.0239.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,443.762,740.0038.3 %5.0824.04287.6765.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี7,027.8814,090.00-100.5 %0.01,337.47144.0689.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,668.231,255.0089.2 %5.0590.05199.8466.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,729.172,297.0038.4 %5.0482.4464.4486.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,724.072,796.0051.2 %5.0652.89195.7770.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,256.275,137.0017.9 %5.01,164.63389.8766.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,037.3711,824.00-95.8 %0.01,204.36163.0686.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,121.097,088.0036.3 %5.01,040.72647.0237.8 %5.0
รจก.บางขวาง 180,002.94182,752.00-1.5 %0.02,010.36581.0071.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี58,730.2049,040.0016.5 %5.0847.641,108.18-30.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,942.56925.0068.6 %5.0222.59148.1433.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,974.161,838.0063.0 %5.0976.17327.1566.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,626.701,710.0052.8 %5.0519.78225.8556.5 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี9,931.2813,031.00-31.2 %0.01,679.76585.9165.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,430.021,450.0057.7 %5.0462.76264.6442.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,687.755,286.00-12.8 %0.0582.11142.5075.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 150,648.9812,031.0076.2 %5.0355.45341.853.8 %1.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 230,367.2016,697.0045.0 %5.0617.15299.0751.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)226,809.631,500.0099.3 %5.0670.59537.5019.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,252.914,080.004.1 %2.0302.49207.3331.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,896.6516,634.00-141.2 %0.0351.71494.33-40.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี61,672.0331,414.0049.1 %5.0436.12680.72-56.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,325.4519,214.00-25.4 %0.02,375.85914.3161.5 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ253,532.59125,000.0050.7 %5.0360.63651.53-80.7 %0.0
สถาบันทันตกรรม101,842.3768,000.0033.2 %5.0203.36168.6717.1 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก726,306.19538,289.0025.9 %5.011,985.521,481.7387.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,899.083,043.0022.0 %5.0656.77573.3812.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,897.07797.0072.5 %5.0253.56258.80-2.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี114,870.2533,601.7270.7 %5.051,165.653,556.4693.0 %5.0
รวม 2,169,815 1,382,194 36.30 % 113,685 25,559 77.52 %