จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,269.24602.0073.5 %5.0570.36289.8549.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย9,039.329,594.79-6.1 %0.048.16117.11-143.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย19,867.4610,785.2245.7 %5.068.93289.34-319.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,271.434,009.506.1 %3.0105.8552.5850.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,638.041,324.0049.8 %5.0646.42165.7674.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,093.181,590.0048.6 %5.0377.3397.0174.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย17,681.176,900.3061.0 %5.02,928.35888.2569.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,889.55738.0081.0 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,217.58523.0087.6 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,492.02417.0088.1 %5.0416.6049.4088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,689.10419.0088.6 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,512.94365.0089.6 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,234.722.0099.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,526.28873.0080.7 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,653.00489.0086.6 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว857.4220.0097.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,485.50595.0082.9 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่14,590.1911,018.2024.5 %5.01,517.21571.5662.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,399.485,395.000.1 %0.5816.00278.7265.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย9,919.883,894.2060.7 %5.01,445.101,393.633.6 %1.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,535.161,008.0060.2 %5.01,529.33526.1265.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,732.981,537.0058.8 %5.01,121.83780.5330.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,909.70581.0080.0 %5.0817.57623.5723.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,336.01314.9090.6 %5.01,605.39554.8065.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,964.741,814.0054.2 %5.0969.91962.350.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,881.441,729.008.1 %4.0562.52348.6638.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,062.892,244.5155.7 %5.01,730.33511.0770.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,948.441,977.0049.9 %5.01,235.92223.6181.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย9,037.538,413.146.9 %3.01,330.99209.9584.2 %5.0
ท่าอากาศยานเลย50,058.9118,619.6962.8 %5.0582.04390.9932.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย10,132.731,750.0182.7 %5.0988.70521.1247.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,539.05543.0064.7 %5.072.5836.0250.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,004.97691.0077.0 %5.0817.1031.4796.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,748.17331.0088.0 %5.0703.47218.0269.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,266.601,962.8639.9 %5.0568.33329.9741.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,469.232,430.0055.6 %5.01,844.433,191.01-73.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,552.122,278.0035.9 %5.01,102.79754.9531.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,174.311,757.6044.6 %5.01,007.73546.2245.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,412.826,373.32-44.4 %0.01,292.97182.3085.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย9,903.821,691.0082.9 %5.0912.46726.0120.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,677.822,130.0020.5 %5.0817.56177.1978.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,197.424,526.00-7.8 %0.01,331.00249.2581.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,156.421,540.7162.9 %5.01,254.96283.5877.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,408.431,704.0029.2 %5.0684.460.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,864.942,647.0073.2 %5.0874.61490.5643.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย35,488.4919,797.0744.2 %5.01,003.58445.2455.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,775.28362.0087.0 %5.0551.34114.1579.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,098.40743.0076.0 %5.0817.57188.4676.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย808.16426.0047.3 %5.0741.50136.1681.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,260.592,911.5931.7 %5.0969.70457.6852.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,409.171,899.0044.3 %5.0988.71402.4459.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย6,736.391,734.3474.3 %5.01,958.531,149.6841.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 316,612.546,579.0060.4 %5.01,635.70604.1563.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 133,123.3012,271.0263.0 %5.01,707.05725.1057.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 216,798.059,115.7445.7 %5.01,559.62682.4856.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)15,122.335,924.1660.8 %5.01,567.231,105.4629.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย28,457.341,275.6395.5 %5.0336.81412.08-22.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง16,276.1410,961.0032.7 %5.0848.72449.1847.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย67,881.6154,303.0020.0 %5.01,657.291,471.4511.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย78,421.1446,638.5540.5 %5.0985.18723.1926.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย17,586.8714,103.0019.8 %5.0990.771,023.93-3.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย8,577.9012,068.80-40.7 %0.02,190.912,593.68-18.4 %0.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบ341,422.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,429.402,429.0029.2 %5.0988.71397.2859.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,700.312,035.0024.6 %5.0665.43242.1663.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 14,527.667,175.7050.6 %5.04,326.694,011.817.3 %3.5
รวม 656,395 342,901 47.76 % 62,828 34,864 44.51 %