จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,734.91101.0097.3 %5.0356.87109.9569.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,021.3523,026.31-4.6 %0.077.92163.32-109.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,199.772,265.9929.2 %5.0591.63157.6273.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,156.721,167.0063.0 %5.0572.6131.1094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย18,210.547,561.6058.5 %5.02,600.76676.7374.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,723.74412.0091.3 %5.0306.4463.1379.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,316.34534.0087.6 %5.0343.4562.6781.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,176.36248.0094.1 %5.0430.6863.5685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,568.01605.0086.8 %5.0303.6264.3878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,085.01425.0089.6 %5.0355.0864.1881.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,478.70263.0094.1 %5.0632.3667.0989.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,481.224,804.50-7.2 %0.01,277.82158.0087.6 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย51,429.5155,974.43-8.8 %0.02,226.88579.9174.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,339.883,105.2541.8 %5.01,219.161,067.3712.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,119.403.7699.9 %5.0435.49233.7046.3 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,936.273,168.0019.5 %5.0889.321,045.18-17.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,281.49858.0073.9 %5.0881.10717.1518.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,868.91712.3185.4 %5.0464.16339.4326.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,039.861,814.0074.2 %5.01,668.991,513.069.3 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,135.501,250.0069.8 %5.01,000.90836.0016.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,014.034,021.26-0.2 %0.0971.94628.3135.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,530.243,310.9226.9 %5.0815.2042.0094.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย6,416.853,310.9248.4 %5.01,231.61205.1183.3 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,447.09936.0072.8 %5.0775.22139.6682.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,526.85480.0068.6 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,288.871,269.0061.4 %5.0623.0616.9697.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,829.92490.0087.2 %5.0451.95174.8061.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,875.194,406.17-13.7 %0.0851.29271.9268.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย8,976.0635,648.00-297.1 %0.03,075.901,459.3552.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย3,861.849,412.25-143.7 %0.0946.40516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,683.983,424.0039.8 %5.01,480.40391.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,208.272,510.8251.8 %5.01,079.48102.6590.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,151.232,832.0010.1 %5.0528.01338.2035.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,520.084,058.00-15.3 %0.0718.17422.5041.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,690.913,232.9443.2 %5.0927.35329.7464.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,372.151,380.2678.3 %5.0889.32433.2051.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย2,947.081,910.9735.2 %5.0451.9552.2688.4 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย10,509.532,859.0072.8 %5.0648.68333.6148.6 %5.0
รจจ.หนองคาย 63,218.6630,732.4551.4 %5.0750.89513.5831.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,745.27955.0065.2 %5.0394.89209.4447.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,981.132,765.3230.5 %5.0994.56312.7968.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,983.901,124.0062.3 %5.0489.98122.8274.9 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,837.714,514.426.7 %3.0851.29623.4426.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,451.613,175.0028.7 %5.0699.16136.2680.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย1,122.004,132.50-268.3 %0.0604.08187.2369.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)14,984.3210,041.0033.0 %5.01,371.04669.5551.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 129,456.0816,254.0444.8 %5.01,437.16850.6340.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2101,094.6217,284.0082.9 %5.01,495.051,610.48-7.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,021.663,385.00-12.0 %0.0266.9858.4378.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย75,331.9466,170.0112.2 %5.01,273.59801.3537.1 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย19,484.4714,407.0026.1 %5.0628.43475.0024.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย64,688.0124,699.0061.8 %5.0586.62612.65-4.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,445.4914,005.55-34.1 %0.01,647.241,964.18-19.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,264.121,829.0044.0 %5.0604.08362.3740.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,890.68642.0077.8 %5.0451.95207.1054.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย7,622.9116,410.00-115.3 %0.02,181.72428.4580.4 %5.0
รวม 666,778 426,317 36.06 % 49,890 24,018 51.86 %