จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,844.12964.0066.1 %5.0467.00208.6455.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม28,206.2415,084.9046.5 %5.0176.28125.7828.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,800.251,080.0061.4 %5.0580.25350.1039.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,506.191,524.0056.5 %5.0771.25176.2577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม16,316.1013,865.0015.0 %5.03,528.55896.8074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,362.601,265.0071.0 %5.0324.0985.4773.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,958.20542.0086.3 %5.0267.3328.4989.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,013.01848.0078.9 %5.0316.3878.0975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,494.84715.0084.1 %5.0277.8277.9871.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,851.94601.0084.4 %5.0278.869.0796.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,966.06417.0089.5 %5.0226.479.1696.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,011.99355.0091.2 %5.0229.1870.9769.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,080.18678.0083.4 %5.0380.6189.6576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,151.76634.0084.7 %5.0321.1572.8977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,874.68413.0089.3 %5.0158.828.7594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,865.92157.0095.9 %5.0289.408.2197.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,886.41365.0090.6 %5.0184.6210.6594.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,136.973,971.004.0 %2.0809.28335.4058.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,602.98726.3072.1 %5.0494.32237.2052.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0152.74270.22-76.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,399.321,258.0071.4 %5.0904.36176.9680.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,244.111,607.0050.5 %5.0676.15185.7572.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,134.34739.0076.4 %5.0638.140.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,360.214,566.0245.4 %5.02,899.46936.4267.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,157.063,877.03-79.7 %0.0490.85758.14-54.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,822.531,370.0071.6 %5.01,379.76950.5631.1 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,420.892,178.0036.3 %5.0896.45159.3582.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม6,462.4812,843.75-98.7 %0.01,363.76271.5380.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,404.722,362.9446.4 %5.0809.28328.6559.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,526.85752.0050.7 %5.058.1721.8762.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,989.56943.0068.5 %5.0463.9631.8393.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,852.28457.0084.0 %5.0562.07466.4517.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,707.493,399.968.3 %4.0809.28312.5961.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,384.9038,139.00-497.3 %0.01,779.101,525.5814.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,121.798,434.00-18.4 %0.01,629.56402.2375.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,612.941,685.0035.5 %5.0409.95220.0446.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,916.1910,215.20-29.0 %0.02,157.50223.6589.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม5,757.30450.0092.2 %5.0714.20645.059.7 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,913.322,587.0033.9 %5.0718.09426.2240.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,535.974,333.004.5 %2.0942.39179.5680.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,970.032,784.0053.4 %5.01,417.77303.3878.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,356.133,214.2249.4 %5.01,075.7498.0290.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,524.062,210.0079.0 %5.0714.20449.1337.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 44,533.8544,547.01-0.0 %0.0916.041,348.68-47.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,283.353,732.0012.9 %5.0600.11291.9151.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,875.373,621.006.6 %3.0548.75310.3043.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,942.551,717.0041.6 %5.0543.07280.1948.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,128.855,905.003.7 %1.51,113.52368.3366.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,769.201,654.0056.1 %5.0904.36335.2162.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,573.966,038.88-69.0 %0.0866.31452.1547.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)26,792.949,789.5563.5 %5.01,800.76124.3593.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 140,874.7111,926.8670.8 %5.01,356.05290.5778.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 298,455.1518,136.0081.6 %5.018,712.00747.4096.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 337,163.3511,898.0968.0 %5.01,055.081,005.164.7 %2.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,242.243,495.0065.9 %5.0352.06130.3363.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม77,768.6078,543.00-1.0 %0.01,545.651,134.7526.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ43,611.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม32,403.0034,285.99-5.8 %0.0910.653,840.60-321.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม19,840.36152.2899.2 %5.0753.17870.28-15.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย52,345.662,053.0096.1 %5.0803.991,200.28-49.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม63,040.1818,072.0071.3 %5.0732.469,120.00-1,145.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม8,001.4220,139.00-151.7 %0.01,773.152,497.21-40.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,237.901,958.0039.5 %5.0676.18477.5529.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,020.491,474.0051.2 %5.0581.09416.4128.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม38,964.7813,881.7864.4 %5.05,940.423,256.7045.2 %5.0
รวม 802,763 447,630 44.24 % 76,229 40,722 46.58 %