จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,988.961.00100.0 %5.0503.61102.4179.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,576.715,228.1061.5 %5.0145.92142.502.3 %1.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด44,424.325,228.1088.2 %5.0118.0395.0019.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,849.753,724.0023.2 %5.0678.95151.0077.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,058.391,865.0039.0 %5.0471.2647.2990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด22,058.287,347.1866.7 %5.03,222.911,137.7464.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,520.091,819.0059.8 %5.0231.4747.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,052.59362.0091.1 %5.0331.3057.0082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,829.46419.0089.1 %5.0235.0551.2178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,353.35292.0091.3 %5.0184.4017.4890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,757.88275.0092.7 %5.0123.8144.3564.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,141.35450.0089.1 %5.0346.0167.9680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,882.06352.0092.8 %5.0349.7328.5091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,501.86341.0090.3 %5.0239.2149.2079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,856.7078.0095.8 %5.0287.130.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,110.20658.0084.0 %5.0254.3667.4473.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,880.54116.0097.0 %5.0180.0514.7691.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,309.70363.0091.6 %5.0185.6647.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,731.24562.0084.9 %5.0212.2665.0769.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,677.73391.0089.4 %5.0290.8776.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,763.94243.0093.5 %5.0265.6256.5078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,293.14391.0090.9 %5.0230.1466.5071.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,100.985,291.13-29.0 %0.0998.031,646.80-65.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด607.885,291.13-770.4 %0.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,809.561,045.8062.8 %5.0320.590.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,525.641,236.6051.0 %5.0524.39190.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,593.80888.0065.8 %5.0517.16295.4542.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,236.111,530.0063.9 %5.0841.98551.0734.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ1,372.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ431.79ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,226.951,417.0066.5 %5.0750.82216.9571.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,171.714,425.0038.3 %5.02,462.262,455.730.3 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,181.885,752.97-163.7 %0.0585.43692.49-18.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,610.764,042.0028.0 %5.01,100.141,252.78-13.9 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,445.502,960.9633.4 %5.01,058.0148.2595.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)17,272.5320,914.79-21.1 %0.01,781.35287.6383.9 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด40,535.6859,354.99-46.4 %0.0116.33710.00-510.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,357.902,217.6034.0 %5.0857.38180.3479.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,540.481,504.002.4 %1.063.6462.431.9 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,690.63536.0068.3 %5.043.4043.71-0.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,161.83776.0075.5 %5.0750.820.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,143.78469.0085.1 %5.0662.38475.0028.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,514.032,958.0015.8 %5.0845.90475.0043.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,037.9437,252.01-429.3 %0.02,852.4057.0098.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,142.873,533.0031.3 %5.01,226.237,647.32-523.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,112.042,532.0072.2 %5.03,127.821,300.4058.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,825.373,600.0038.2 %5.01,128.23142.5087.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,249.821,134.0089.9 %5.01,055.08573.8045.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,309.153,314.0023.1 %5.01,169.180.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,833.711,643.0057.1 %5.0704.06653.637.2 %3.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,762.933,176.8233.3 %5.01,302.261,167.1710.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,514.003,590.00-2.2 %0.0541.9847.5091.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด13,753.4110,486.9923.7 %5.0506.57422.7516.5 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 49,993.0741,339.9617.3 %5.0997.6145.0095.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,675.294,521.00-69.0 %0.0386.5847.5087.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด598.42464.0022.5 %5.0238.9632.3986.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,180.391,337.0058.0 %5.0788.86453.5142.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,016.472,261.0043.7 %5.0693.78245.9164.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,735.466,059.31-28.0 %0.01,169.18287.0875.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,074.042,075.0049.1 %5.01,074.10247.0077.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,929.8611,703.28-17.9 %0.0919.60190.0079.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)53,754.5210,118.8181.2 %5.02,272.66652.1571.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 181,737.1017,096.0079.1 %5.01,200.942,138.94-78.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 213,979.8614,656.00-4.8 %0.01,170.73921.2621.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 324,212.769,035.5762.7 %5.01,445.89285.0080.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,196.6412,745.92-38.6 %0.0346.43656.05-89.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,363.0438.0098.4 %5.0291.740.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด138,554.5292,134.0033.5 %5.01,567.263,196.04-103.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด134,525.4539,856.0070.4 %5.0876.940.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด39,857.1845,142.00-13.3 %0.01,133.803,250.00-186.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย22,533.7616,068.0028.7 %5.0905.30132.7085.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร28,424.907,712.0072.9 %5.0808.561,140.00-41.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง185,243.7227,797.0185.0 %5.0916.67520.0043.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด71,243.0828,261.5160.3 %5.0760.18395.5148.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,939.8420,848.00-133.2 %0.02,007.202,671.68-33.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,313.951,451.0056.2 %5.0731.80439.6739.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,159.251,039.0067.1 %5.0655.750.9599.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด52,888.7516,560.3668.7 %5.08,917.318,157.478.5 %4.0
รวม 1,289,018 653,698 49.29 % 69,510 50,141 27.86 %