จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,684.59538.0080.0 %5.0532.55125.4076.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์97,800.545,215.8094.7 %5.0694.0457.4591.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,526.733,655.0019.3 %5.0795.34152.6980.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,336.061.00100.0 %5.0719.3081.8588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์25,211.008,199.9067.5 %5.08,896.251,073.9587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,220.521,162.0072.5 %5.0312.8546.1385.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,282.19723.0083.1 %5.0323.2962.7980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,223.25947.0077.6 %5.0179.9657.2368.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,141.35658.0084.1 %5.0200.6966.5666.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,052.84438.0089.2 %5.0387.3863.7483.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,060.06451.0088.9 %5.0401.5364.5883.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,046.8973.0098.2 %5.0402.0957.7885.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,936.81341.0091.3 %5.0248.3948.1680.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,026.99401.0090.0 %5.0377.007.7597.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,357.26481.0089.0 %5.0147.4210.1593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,996.30509.0087.3 %5.0293.7046.5784.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์12,438.822,656.2978.6 %5.01,303.101,134.3013.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,285.283,160.0026.3 %5.01,042.56576.6144.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 710,966.233,355.4069.4 %5.01,590.61659.0058.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,547.271,971.2544.4 %5.0814.45715.4212.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,879.09815.0071.7 %5.0548.13350.0136.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,344.191,884.0164.7 %5.01,289.85682.0347.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,626.416,029.73-270.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,111.322,543.4450.2 %5.01,574.99257.7183.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,539.874,887.00-7.6 %0.01,202.5463.0694.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,289.8013,124.00-108.7 %0.01,403.95203.1085.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,544.812,142.0039.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,069.25300.0071.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,201.411,760.3045.0 %5.0738.2997.1686.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,900.0268.0097.7 %5.0548.23243.2055.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,637.833,068.0015.7 %5.0890.52131.9385.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,302.5756,088.00-957.8 %0.01,565.121,576.57-0.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์5,057.454,390.0013.2 %5.01,194.69225.9581.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,615.982,723.0041.0 %5.0852.3966.8292.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,344.8811,472.96-80.8 %0.01,403.95192.6586.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,956.952,708.7031.5 %5.0890.42690.6522.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,973.792,703.0032.0 %5.0890.52662.7825.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,080.60262.8575.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,703.522,297.0059.7 %5.01,314.66499.5862.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,135.013,361.0018.7 %5.0700.9881.1088.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์32,986.102,885.0091.3 %5.0838.60659.9121.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 100,976.5339,113.0361.3 %5.01,254.641,307.08-4.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,093.881,334.0056.9 %5.0491.10138.2271.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,752.752,620.0054.5 %5.0852.48342.9559.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,040.891,029.3066.2 %5.0565.89311.2045.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,718.024,796.5516.1 %5.01,274.17454.1364.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,282.671,866.3256.4 %5.0890.44262.0270.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์6,713.405,460.0018.7 %5.0928.48239.8374.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)69,610.777,827.2088.8 %5.02,059.791,117.8345.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 155,753.9514,535.5173.9 %5.02,073.06796.1961.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 229,817.618,529.7571.4 %5.01,019.06553.9445.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 349,818.266,332.6987.3 %5.01,304.60374.3071.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์11,936.306,302.5047.2 %5.0390.42167.2057.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์78,059.9565,732.0015.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง30,184.0915,688.0048.0 %5.01,048.96760.0027.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์30,245.642,131.0093.0 %5.0888.80823.337.4 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง34,095.3811,520.0066.2 %5.0865.80866.59-0.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี58,636.0614,839.0074.7 %5.0820.241,568.45-91.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง39,825.6211,437.0071.3 %5.0795.01451.6143.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์16,270.0417,181.45-5.6 %0.02,021.042,469.70-22.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,498.653,046.4012.9 %5.0795.36502.6836.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,799.552,162.0022.8 %5.0510.10460.849.7 %4.5
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์47,643.2313,583.2171.5 %5.07,244.854,936.1531.9 %5.0
รวม 1,010,135 417,254 58.69 % 66,685 30,959 53.57 %