จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,626.10828.0068.5 %5.0550.73179.8167.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร16,136.195,540.0065.7 %5.0191.57157.6317.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร24,964.987,456.0170.1 %5.0110.0862.9042.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,086.63822.0073.4 %5.0740.8979.3189.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,229.54459.0085.8 %5.0485.0331.7293.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร12,538.1811,684.006.8 %3.02,718.541,027.0762.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,739.27425.0091.0 %5.0401.081.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,135.68897.0082.5 %5.0320.24102.8467.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,019.791,041.0074.1 %5.0473.22114.5675.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,940.55534.0086.4 %5.0317.1258.3381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,214.03500.0088.1 %5.0280.6769.6175.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,242.07353.0091.7 %5.0153.1515.7189.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส4,660.66560.0088.0 %5.0414.6069.7383.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว718.751.0099.9 %5.0141.9815.2689.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,728.33104.0097.2 %5.0348.1615.8895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,752.64385.0089.7 %5.0172.2115.6690.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,951.55420.0089.4 %5.0274.4069.1274.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,442.89205.0095.4 %5.0394.5079.8079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว585.20139.0076.2 %5.0398.2557.2485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย733.86493.0032.8 %5.0319.2762.9480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,210.42226.0095.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,740.59245.0093.5 %5.0251.3963.3574.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,578.142,929.4518.1 %5.0931.03836.8910.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,754.932,273.0039.5 %5.01,102.20645.8041.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,331.45895.0073.1 %5.0740.89361.3751.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,221.94484.0085.0 %5.0639.94565.2111.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,463.532,499.0027.8 %5.0912.021,301.92-42.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,810.991,204.0068.4 %5.0749.18456.0039.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,143.033,706.0027.9 %5.01,615.651,338.8217.1 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,375.921,923.6056.0 %5.01,292.36106.4991.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร7,614.879,388.73-23.3 %0.01,024.16379.3563.0 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร38,231.4562,280.93-62.9 %0.0520.62710.00-36.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,344.1716,435.98-97.0 %0.03,359.556,189.95-84.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,179.77326.5794.7 %5.0969.08114.0088.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,480.01585.0060.5 %5.067.4857.2215.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,448.256,722.00-51.1 %0.084.8647.2644.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,175.71583.0081.6 %5.0632.7073.0888.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,523.20871.0075.3 %5.0664.83360.3945.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,396.342,816.0017.1 %5.0874.00639.0026.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร10,358.865,427.0047.6 %5.01,597.592,336.22-46.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,160.476,885.00-33.4 %0.01,383.86642.0653.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,775.051,861.0050.7 %5.01,082.8130.0097.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,691.9810,245.00-118.4 %0.0950.8060.2793.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร14,089.8718,040.04-28.0 %0.02,768.172,909.00-5.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,279.461,648.0084.0 %5.0816.94562.3731.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,696.743,103.9016.0 %5.01,007.12284.5071.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,051.085,136.00-26.8 %0.01,254.20290.8176.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,481.612,409.9856.0 %5.01,406.43426.2369.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,003.093,347.36-11.5 %0.0556.8076.0086.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร10,234.251,878.0081.6 %5.0797.94574.0128.1 %5.0
รจจ.สกลนคร 72,450.8490,838.00-25.4 %0.01,239.67818.2834.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,608.29722.0072.3 %5.0569.75341.6040.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,537.423,327.8626.7 %5.0969.07883.628.8 %4.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร9,930.62807.0091.9 %5.0626.78346.8944.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,954.903,740.2424.5 %5.0985.84793.3219.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,349.402,109.0060.6 %5.01,757.69104.7194.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,528.6319,860.89-338.6 %0.01,051.39362.8565.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2344,399.866,086.3486.3 %5.02,402.91710.6170.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 125,597.3513,668.0046.6 %5.01,528.74975.9936.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 252,389.4919,165.3963.4 %5.02,636.39540.4179.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 328,665.6615,159.2447.1 %5.0340.94734.07-115.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,176.713,152.0024.5 %5.0310.42275.6611.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร91,327.8590,831.000.5 %0.51,890.46879.6753.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร77,770.4416,885.0178.3 %5.0794.271,210.81-52.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม14,321.8917,127.84-19.6 %0.0838.592,490.90-197.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน143,000.6936,027.0074.8 %5.01,162.091,382.63-19.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร9,760.8414,555.00-49.1 %0.02,140.332,605.05-21.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,298.152,006.0039.2 %5.0835.97716.7014.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร883.781,207.00-36.6 %0.0553.54511.857.5 %3.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร42,358.6811,565.7372.7 %5.05,823.694,055.1930.4 %5.0
รวม 944,606 578,062 38.80 % 67,719 45,464 32.86 %