จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,675.23715.0073.3 %5.0454.54126.8272.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม296,221.0917,740.9994.0 %5.02,083.43312.3285.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,973.051,878.0036.8 %5.0322.58171.2446.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,266.471,591.0051.3 %5.0625.25114.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม22,705.0611,524.0049.2 %5.02,203.57826.3662.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,994.12439.0093.7 %5.0542.6370.4987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,172.84395.0092.4 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,581.19250.0094.5 %5.0514.8797.1581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,948.92151.0096.2 %5.0313.7020.3793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,558.62209.0095.4 %5.0281.6222.5892.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,702.24607.0087.1 %5.0399.18108.5972.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,313.95482.0088.8 %5.0270.4788.5367.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,451.83382.0091.4 %5.0351.7480.1677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,914.16193.0095.1 %5.0261.4222.1291.5 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม12,255.7022,343.00-82.3 %0.01,329.25191.9385.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,015.753,600.0010.4 %5.0986.55630.5336.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,843.241.00100.0 %5.0416.04219.4547.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,798.681,209.0056.8 %5.0382.62226.5440.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,829.73686.0075.8 %5.0544.22199.5063.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,431.951,244.0071.9 %5.01,005.56830.3217.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,056.711,418.0076.6 %5.0625.25513.6917.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,016.101,115.0077.8 %5.0342.76190.0044.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,810.032,657.4561.0 %5.01,842.27895.8551.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,569.932,500.0030.0 %5.0718.61810.56-12.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,322.499,414.25-48.9 %0.01,671.101,179.1329.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,808.111,975.0058.9 %5.0812.08150.5181.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม7,128.2614,586.00-104.6 %0.0948.49316.9966.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม68,863.9499,541.12-44.5 %0.0370.43741.50-100.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,159.731,922.0039.2 %5.0796.39221.3872.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,547.50696.0055.0 %5.054.28232.69-328.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,004.271.0099.9 %5.024.9161.70-147.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,138.87667.0078.8 %5.0682.2931.3095.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม2,764.721,145.0058.6 %5.0568.20253.5555.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,821.773,212.0016.0 %5.0796.39482.2539.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม6,922.573,818.0044.8 %5.0872.451,348.80-54.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,752.253,496.006.8 %3.0986.54215.6578.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,633.202,469.0046.7 %5.0826.62337.5259.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม10,748.9410,970.10-2.1 %0.01,975.38127.2093.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,477.64963.0090.8 %5.01,278.19745.0941.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,674.632,895.0021.2 %5.0853.41404.4252.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,662.913,051.0034.6 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,914.512,202.9055.2 %5.0948.52227.1476.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,373.773,517.00-4.2 %0.0549.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สพ.นครพนม46,411.328,128.0082.5 %5.0757.52829.82-9.5 %0.0
รจก.นครพนม 90,982.5862,820.0031.0 %5.01,451.001,202.8817.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม4,260.242,306.3745.9 %5.0796.39280.4664.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,060.533,884.004.3 %2.0872.451,310.02-50.2 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,563.77882.0075.3 %5.0568.20314.9244.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,689.784,391.106.4 %3.0815.41881.66-8.1 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,238.86889.0028.2 %5.0682.2997.9285.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม4,319.785,823.68-34.8 %0.0661.06522.3821.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)5,091.2113,337.92-162.0 %0.0439.97883.35-100.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 113,143.959,598.2027.0 %5.01,018.95776.5423.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 246,467.668,476.2081.8 %5.01,519.921,659.39-9.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม2,029.594,874.79-140.2 %0.0253.00418.82-65.5 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม52,849.8551,749.002.1 %1.01,147.68355.2669.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม77,865.3718,743.0075.9 %5.0721.13602.8416.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม8,807.6616,498.00-87.3 %0.01,735.971,616.256.9 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,198.202,295.0028.2 %5.0663.25358.0046.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,535.351,405.0060.3 %5.0549.18339.2638.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม34,663.9425,613.0926.1 %5.05,471.232,593.8552.6 %5.0
รวม 984,006 481,586 51.06 % 52,555 29,640 43.60 %