จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,511.951,096.0056.4 %5.0439.0739.2491.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร27,746.6612,488.5555.0 %5.081.05207.31-155.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,955.741,763.0040.4 %5.0515.13141.3872.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,523.872,350.0033.3 %5.0629.2355.0591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร19,545.3015,336.0021.5 %5.02,740.00475.0082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,111.080.00100.0 %5.0394.9478.7280.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,189.76267.0093.6 %5.0207.1862.6969.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,180.77293.0093.0 %5.0232.8361.8473.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,215.62318.0092.5 %5.0333.7665.4880.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,013.6396.0097.6 %5.0266.5051.4980.7 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร21,702.6340,520.59-86.7 %0.01,765.92236.6886.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,718.601,896.0049.0 %5.01,028.57657.4036.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,361.521,726.0026.9 %5.0458.0831.0093.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,601.402,463.0031.6 %5.0971.52245.2374.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,191.772,475.0022.5 %5.0610.21326.2246.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,595.641,148.0055.8 %5.0553.16262.3152.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,592.052,175.0039.4 %5.0800.37581.6927.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,967.052,237.00-13.7 %0.0489.64511.10-4.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร12,347.342,099.0083.0 %5.01,370.83261.2580.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,880.061,807.0053.4 %5.0895.45278.4668.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร11,679.568,016.0531.4 %5.01,142.66521.3654.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,191.801,283.0059.8 %5.0629.20482.1423.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,508.041,168.0022.5 %5.049.6329.4940.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,218.26535.0083.4 %5.0648.2233.8894.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,215.45372.0083.2 %5.0401.03207.2948.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,771.934,108.00-8.9 %0.0857.42304.0564.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร5,745.1812,523.00-118.0 %0.01,370.852,170.36-58.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,772.933,306.0030.7 %5.01,275.77281.2078.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.34199.5073.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร5,633.4610,483.00-86.1 %0.01,332.8231.3197.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,839.953,079.00-8.4 %0.0667.23690.65-3.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,672.932,899.0021.1 %5.0838.38502.0940.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,866.971,986.0030.7 %5.0667.2653.2092.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,969.041,913.0051.8 %5.0933.46336.1664.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,432.273,132.22-28.8 %0.0477.0793.7080.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร30,484.692,098.0093.1 %5.0663.83358.1546.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร40,476.5427,611.0031.8 %5.0807.12343.9057.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,734.921,230.0055.0 %5.0439.07276.2337.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,589.914,238.007.7 %3.51,161.65432.4162.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,953.08807.0072.7 %5.0534.15329.8938.2 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร4,243.211,843.0056.6 %5.0688.43296.4056.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,215.06895.0072.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,594.278,723.159.1 %4.53,141.85199.5593.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร8,900.972,016.0077.4 %5.01,347.14446.5666.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร58,749.419,193.0684.4 %5.01,672.05710.0957.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,862.1221,378.00-339.7 %0.0306.19163.6246.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,576.234,430.88-181.1 %0.0326.8340.2487.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร47,476.8139,861.0016.0 %5.0760.31399.9547.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,290.9212,274.55-95.1 %0.01,623.601,615.390.5 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,330.041,072.0067.8 %5.0648.22191.7270.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,223.52897.0072.2 %5.0458.09159.7165.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร20,002.9311,504.0042.5 %5.03,981.473,384.2415.0 %5.0
รวม 442,064 297,429 32.72 % 45,397 19,914 56.13 %