จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,410.312,302.0032.5 %5.02,100.690.95100.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,932.5729.0099.0 %5.0901.28124.9886.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 353,703.5942,653.9720.6 %5.0214.40203.145.3 %2.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่57,964.0442,653.9726.4 %5.0271.37156.9142.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่54,750.186,274.0288.5 %5.0152.53176.24-15.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่10,852.686,634.8038.9 %5.059.658.6985.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,517.8415,537.46-517.1 %0.044.310.9597.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่18,456.0816,124.3512.6 %5.02,023.2392.6895.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,044.832,871.345.7 %2.51,535.07254.7283.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,352.291,996.0040.5 %5.01,072.432.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 834,692.4716,703.9051.9 %5.03,608.00635.5582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 116,251.959,845.7839.4 %5.05,134.571,366.1073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,891.502,154.7075.8 %5.02,682.53912.0066.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง15,387.131,197.6092.2 %5.0266.1195.4064.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,850.41926.0076.0 %5.0213.25101.7352.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,459.09911.0073.7 %5.0246.19101.6558.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,065.95961.0076.4 %5.0258.12103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,959.02729.0081.6 %5.0403.90101.6574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,488.38977.0078.2 %5.0645.6347.5092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว7,293.93408.0094.4 %5.0520.6695.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,366.54208.0093.8 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,626.6962.0098.3 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,840.54189.0095.1 %5.0453.49129.9071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,812.13323.0091.5 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 16,985.143,271.0053.2 %5.0374.7957.9584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,336.123,368.0046.8 %5.0336.7659.7982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,092.03422.0089.7 %5.0276.9671.4974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,091.80816.0080.1 %5.0229.0964.1372.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง732.34727.000.7 %0.5300.3592.0369.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,886.99366.0090.6 %5.0350.9887.0975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,714.46430.0088.4 %5.0479.82123.8474.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,631.12400.0089.0 %5.0384.01101.1773.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,723.87128.0096.6 %5.0678.93185.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,723.87203.0094.5 %5.0330.8291.7172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,736.42214.0094.3 %5.0708.25126.1982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,723.87244.0093.4 %5.0240.8451.3078.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 35,534.432,712.6951.0 %5.01,424.70161.5788.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,040.882,288.1024.8 %5.01,063.2290.5491.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,852.401,778.0037.7 %5.0746.10116.7884.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,273.645,546.2523.7 %5.01,555.33553.8564.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,802.639,163.50-17.4 %0.02,650.752,644.020.3 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,710.663,629.572.2 %1.01,165.05187.6683.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,471.781,690.0062.2 %5.01,119.871,012.999.5 %4.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1010,888.562,336.0078.5 %5.01,953.60616.4168.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,423.381,708.0050.1 %5.0802.82697.2113.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 138,237.3846,576.06-21.8 %0.013,128.104,995.3561.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,149.54596.6048.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่962.79367.0061.9 %5.0939.31628.7333.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,025.612,880.9942.7 %5.02,409.99725.0369.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,704.363,420.0027.3 %5.01,662.824,000.00-140.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 68,200.2311,398.20-39.0 %0.02,449.45875.5464.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 38,220.4024,545.8035.8 %5.02,334.48741.5568.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,647.344,162.5910.4 %5.02,702.16369.0486.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,587.145,214.00-45.4 %0.0795.521,366.71-71.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,360.755,911.4136.8 %5.03,392.381,637.0651.7 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,719.03752.0079.8 %5.01,357.67167.1187.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,541.802,441.4046.2 %5.02,273.022,445.57-7.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่17,264.7458,261.09-237.5 %0.03,620.57487.6386.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 14,138.7722,200.00-57.0 %0.05,682.137,370.15-29.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,625.417,423.99-12.1 %0.02,504.72978.5060.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,211.71686.0078.6 %5.01,015.38214.7078.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 5,263.743,418.0035.1 %5.01,719.01226.5586.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)13,988.0521,197.00-51.5 %0.04,967.09279.0894.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,281.3412,251.3045.0 %5.0423.07361.3214.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,710.871,444.2046.7 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,577.25757.0078.8 %5.0641.0164.4389.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,422.661,660.0062.5 %5.01,129.47295.4873.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,489.08190.0094.6 %5.0882.27369.6458.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่16,307.4283,708.00-413.3 %0.02,251.421,859.7717.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ5,010.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,317.331,490.0076.4 %5.01,300.62609.8553.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่18,795.9816,193.0013.8 %5.05,052.7264.6098.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่14,721.761,573.0089.3 %5.01,528.81787.3548.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่3,928.374,359.04-11.0 %0.01,300.62502.0461.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,752.161,689.0070.6 %5.02,126.75481.6277.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,335.513,624.5742.8 %5.02,252.32562.6375.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,930.997,141.00-81.7 %0.01,357.67214.3484.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่38,970.7816,874.6256.7 %5.01,224.27890.8527.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่16,644.3810,315.0038.0 %5.0847.18585.6030.9 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 140,765.05133,026.005.5 %2.52,688.412,941.19-9.4 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 50,564.4040,296.4020.3 %5.01,577.27664.9957.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 514,517.2414,415.900.7 %0.53,450.791,361.6960.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,756.80670.0075.7 %5.0825.22144.3282.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,589.481,180.0074.3 %5.01,357.67840.6238.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,423.15470.0086.3 %5.01,110.46466.4558.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,693.027,320.0015.8 %5.02,764.851,417.4048.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,663.791,050.0071.3 %5.01,225.46308.2574.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,845.7214,708.75-203.5 %0.01,699.95828.0051.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่10,898.357,551.1730.7 %5.0915.95256.2072.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)6,046.913,763.0037.8 %5.04,406.19523.4088.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 141,539.864,540.0089.1 %5.02,199.31425.4880.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 245,888.70108.8399.8 %5.01,591.371,097.6931.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 311,965.347,006.9941.4 %5.02,147.351,318.3038.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 468,967.1613,020.8181.1 %5.01,026.41761.5525.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 558,750.1210,799.6181.6 %5.02,933.651,912.0434.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 686,867.245,704.6693.4 %5.01,724.44822.1552.3 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่30,714.3728,180.008.3 %4.0474.95279.0841.2 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์10,791.0610,813.98-0.2 %0.0429.99410.934.4 %2.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,696.897,868.69-112.8 %0.0509.02224.8455.8 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร16,097.6415,531.003.5 %1.5484.68281.9641.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่85,736.7587,036.00-1.5 %0.02,087.38924.9155.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง20,371.015,832.0071.4 %5.01,032.31769.2625.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่129,913.3560,316.0053.6 %5.01,396.45574.9658.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่57,703.2239,318.0031.9 %5.01,463.992,192.80-49.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่26,452.7195.8599.6 %5.01,213.62358.8670.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง46,265.4915,685.9966.1 %5.01,151.48671.5541.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,772.831,604.0042.2 %5.0845.14202.4876.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง106,343.0615,445.6385.5 %5.01,542.231,718.67-11.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่33,214.0422,290.0132.9 %5.02,892.131,719.3440.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่37,206.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.512,577.11963.6392.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่29,217.5232,208.00-10.2 %0.01,853.86357.6580.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,234.10848.0073.8 %5.01,630.30226.9586.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่88,867.4051,193.7442.4 %5.04,125.211,313.9468.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,303.575,381.00-1.5 %0.01,395.70785.3943.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,455.0920,825.00-222.6 %0.02,695.23404.2385.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,905.894,727.00-21.0 %0.01,902.90228.0088.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,764.80684.0075.3 %5.01,756.3263.3696.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,029.471,050.0065.3 %5.0920.30674.3426.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 562,554.9220,521.3067.2 %5.022,235.987,935.4064.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่82,355.64171.0099.8 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,197,735 1,311,498 40.33 % 238,892 108,468 54.60 %