จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.4964.6864.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน52,734.7951,082.003.1 %1.5103.60103.79-0.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,531.042,607.6326.2 %5.0601.3365.8789.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,893.833,336.00-15.3 %0.0696.43100.0485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน12,494.186,281.6049.7 %5.03,073.44457.5185.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,881.611,679.0065.6 %5.0303.3459.3980.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,197.30391.0087.8 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,165.87334.0097.6 %5.0223.4733.4285.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,169.08442.0089.4 %5.0193.4662.9967.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,832.37704.0081.6 %5.0276.9974.6373.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,654.26389.0091.6 %5.0510.6659.0088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,524.75156.0096.6 %5.0180.9628.4784.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,499.62115.0097.4 %5.0394.5167.8782.8 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,815.793,726.1722.6 %5.0417.4416.1096.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,855.433,802.4221.7 %5.01,038.72701.9232.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,679.652,238.0039.2 %5.0924.60150.9083.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,832.681,036.0073.0 %5.0658.38335.6349.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,277.80556.0083.0 %5.0347.8449.6785.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,629.611,864.0048.6 %5.0506.281,462.53-188.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,116.192,445.00-15.5 %0.0446.30416.386.7 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,418.981,601.4163.8 %5.01,228.86856.8230.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,278.761,157.0073.0 %5.0943.65107.8988.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน14,363.758,757.6539.0 %5.01,647.24173.6789.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,696.001,597.0040.8 %5.0487.26293.5539.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,762.653,315.00-88.1 %0.050.6648.853.6 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,882.58403.0086.0 %5.0636.1064.6089.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,789.22861.0069.1 %5.0525.29499.544.9 %2.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,035.522,767.0031.4 %5.0615.10417.1032.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,183.392,484.9552.1 %5.01,323.961,617.44-22.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,710.301,493.0068.3 %5.01,038.73465.5755.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,945.763,856.452.3 %1.0696.44192.5572.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,523.909,541.59-72.7 %0.01,361.9964.4395.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,932.161,431.0063.6 %5.0696.41462.3233.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,428.713,109.00-117.6 %0.0848.57313.5063.1 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน4,803.583,157.0034.3 %5.01,076.76269.3475.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,387.791,407.0958.5 %5.0791.34331.0258.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,652.142,874.5021.3 %5.0639.3994.3485.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,872.953,099.0068.6 %5.0458.37259.3543.4 %5.0
รจจ.ลำพูน 56,460.7543,676.0022.6 %5.01,057.00638.7539.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,729.29195.0092.9 %5.0468.24189.3559.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,652.192,594.0054.1 %5.0753.48166.2577.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน5,770.761,535.0073.4 %5.0601.36211.3064.9 %5.0
สปส.จ.ลำพูน5,419.375,326.001.7 %0.51,152.82396.2465.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,965.851,618.0045.4 %5.0696.43190.5072.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน10,136.992,180.0078.5 %5.0772.50290.1362.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 148,485.4910,263.7478.8 %5.01,072.01234.5678.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 242,624.498,577.7779.9 %5.01,442.95643.9455.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,024.644,103.00-1.9 %0.0456.05319.1430.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน57,885.5461,502.18-6.2 %0.01,319.15608.7553.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน56,621.7010,032.5382.3 %5.0775.80955.37-23.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 27,846.169,311.0066.6 %5.0615.33786.20-27.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง15,550.2013,508.0013.1 %5.0604.17927.75-53.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน9,855.3011,020.00-11.8 %0.01,419.600.00100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 8,578.883,154.0063.2 %5.0734.47575.6621.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,939.78576.0080.4 %5.0449.20275.7738.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน36,130.539,785.0072.9 %5.04,566.132,196.4351.9 %5.0
รวม 625,132 335,055 46.40 % 43,899 20,450 53.42 %