จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,529.22797.0077.4 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,027.845,840.52-16.2 %0.0922.26202.9478.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี4,091.141,588.0061.2 %5.0503.910.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,540.1110,763.9926.0 %5.02,557.43667.6373.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 234,710.2531,260.249.9 %4.54,436.321,311.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 17,077.614,262.7639.8 %5.0461.9895.0079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 25,089.361,991.0060.9 %5.0276.8695.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี6,289.012,547.9059.5 %5.0454.4476.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,815.151,621.0072.1 %5.0506.40104.5079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ5,776.93578.0090.0 %5.0335.3476.0077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี6,413.321,968.0069.3 %5.0446.6557.6987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว6,006.501,977.0067.1 %5.0351.65114.1267.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก6,016.911,198.0080.1 %5.0304.69109.0864.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,107.836,231.74-22.0 %0.0960.08271.6671.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,366.408,287.40-54.4 %0.01,276.08502.8360.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,488.392,162.0060.6 %5.0922.05569.2338.3 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,013.683,185.3347.0 %5.0930.05598.8735.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,085.45974.0076.2 %5.0503.81312.3938.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,858.671,031.0073.3 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี5,100.862,085.7059.1 %5.0845.99658.2522.2 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์16,930.577,280.0057.0 %5.01,898.951,751.927.7 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 16,217.059,085.48-46.1 %0.01,723.111,166.9832.3 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,849.76175,524.00-784.3 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,633.318,208.00-45.7 %0.06,251.142,417.6761.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,121.752,403.00-13.3 %0.0369.68522.60-41.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,424.215,188.954.3 %2.0975.411,002.00-2.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,377.562,349.0046.3 %5.0713.08309.2756.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,435.3223,896.90-153.3 %0.01,188.27272.8077.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,711.553,910.0049.3 %5.02,229.87265.0788.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,201.783,053.0027.3 %5.0807.96510.7736.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,692.241,492.0059.6 %5.0712.830.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,708.601,766.0052.4 %5.0500.01415.6216.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,761.605,315.22-11.6 %0.0731.89235.7267.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,425.3424,279.00-277.9 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,325.6813,818.53-219.5 %0.0465.67373.0419.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,268.682,487.0041.7 %5.0446.65189.1157.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี7,442.5517,103.36-129.8 %0.01,644.66129.6992.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,065.8010,402.0020.4 %5.01,456.56882.4539.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,105.14292.0097.4 %5.0503.70299.6740.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,986.163,473.0030.3 %5.0712.87294.5058.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,537.022,421.0056.3 %5.0845.99158.1281.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,028.801,950.9061.2 %5.0731.89387.1847.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,667.704,299.007.9 %3.5541.7378.0485.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,897.936,516.0053.1 %5.0581.67494.0015.1 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 57,302.0355,878.402.5 %1.0785.32847.82-8.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 131,802.1692,372.5329.9 %5.01,213.52651.0546.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี25,940.5017,564.7832.3 %5.0460.39366.5020.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง45,087.2528,829.9936.1 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 26,796.44303.6098.9 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,791.6717,268.00-60.0 %0.02,414.162,484.83-2.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,010.821,234.0069.2 %5.0351.78164.5353.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,502.347,812.18-4.1 %0.01,283.36443.0165.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,496.804,369.6820.5 %5.0769.92411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี19,123.8716,484.0013.8 %5.02,481.37845.5065.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,675.783,436.5039.5 %5.0579.77348.3839.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต35,124.6196,990.00-176.1 %0.02,052.81617.8469.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,556.793,204.38-25.3 %0.0617.79153.9475.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)35,423.6810,638.0070.0 %5.01,761.56603.9265.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 137,544.2414,516.0061.3 %5.01,000.86221.5877.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,525.5512,692.0043.7 %5.01,073.64692.3235.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,556.465,549.00-117.1 %0.0329.78474.93-44.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี147,045.2021,204.0085.6 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 79,723.34102,352.00-28.4 %0.01,419.38592.8058.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,599.8231,774.36-62.1 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,150.9521,624.00-420.9 %0.01,185.221,005.0015.2 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี373,739.38158,640.0057.6 %5.09,230.661,140.7987.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0463.55136.5970.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,869.723,199.4134.3 %5.0655.83689.20-5.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,298.74556.0083.1 %5.0294.52225.2823.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี22,055.478,576.1661.1 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,449,964 1,163,933 19.73 % 91,419 40,127 56.11 %