จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,521.37601.0076.2 %5.0588.4360.6789.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง17,950.2213,045.0027.3 %5.071.75250.85-249.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง5,219.163,751.5628.1 %5.071.590.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,863.98775.0072.9 %5.0740.56176.9076.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,055.641,264.0058.6 %5.0816.630.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง13,178.797,267.0044.9 %5.03,402.801,400.3058.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,567.432,296.0049.7 %5.0400.2791.2077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,467.09644.0085.6 %5.0296.9733.9988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,734.60362.0092.4 %5.0273.0647.6882.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,833.70421.0089.0 %5.0223.1478.8364.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,737.87279.0092.5 %5.0260.4660.1376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,750.14576.0084.6 %5.0484.4595.6180.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,636.75201.0094.5 %5.0239.552.9798.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,695.43572.0084.5 %5.0440.5031.3292.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,730.61366.0090.2 %5.0240.7356.1176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,700.74324.0091.2 %5.0449.9910.3397.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,759.71459.0087.8 %5.0478.7591.4580.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,622.785,766.7612.9 %5.01,634.312,119.32-29.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,034.271,287.0068.1 %5.01,234.98621.2149.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,086.68927.0070.0 %5.0835.64495.9140.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 211,978.2816,113.20-34.5 %0.05,112.285,772.85-12.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,625.91524.0080.0 %5.0683.51502.3226.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง4,775.351,781.0062.7 %5.01,558.231,232.1520.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,283.362,149.005.9 %2.5558.951,048.80-87.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,152.34832.0083.9 %5.01,748.41557.9768.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,555.401,447.5059.3 %5.01,025.80283.4072.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง26,718.0312,000.0055.1 %5.02,166.76304.0086.0 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง77,534.90102,695.00-32.5 %0.0452.1871.5584.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,748.205,154.20-37.5 %0.01,427.58104.5092.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,598.532,390.0048.0 %5.01,482.19342.0076.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง14,335.007,876.0045.1 %5.06,374.365,528.2013.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,294.812,924.3631.9 %5.02,142.5415.4499.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,790.451,765.0036.7 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,291.97546.0083.4 %5.0930.7262.7093.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,641.672,476.546.3 %3.0683.51319.0153.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,327.451,727.0048.1 %5.0930.72367.6960.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,451.9444,838.49-722.4 %0.01,672.352,067.22-23.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,738.324,475.0022.0 %5.02,004.24389.6580.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,154.762,975.005.7 %2.5911.71201.4077.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,527.678,721.22-57.8 %0.01,332.13178.1886.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง19,311.376,708.0065.3 %5.02,167.82377.0082.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,878.141,421.0063.4 %5.01,177.93498.3557.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,900.921,884.0051.7 %5.01,177.93417.8564.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,682.101,965.0046.6 %5.01,082.85207.3780.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,492.662,168.6260.5 %5.01,406.12557.9860.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,459.363,578.00-3.4 %0.0968.7558.3494.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง34,859.946,629.9981.0 %5.0709.51280.2560.5 %5.0
รจก.ลำปาง 55,578.0038,169.8731.3 %5.01,279.09635.8850.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 29,409.0830,658.07-4.2 %0.0951.40268.1871.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,713.155,870.0012.6 %5.0519.02733.40-41.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,709.41881.0067.5 %5.0328.44179.7145.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,711.27364.0090.2 %5.0662.35536.5319.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง19,514.4716,884.4813.5 %5.01,624.53674.5058.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,516.471,042.0070.4 %5.0778.58280.7663.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,925.754,021.0018.4 %5.01,501.19836.0044.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,829.811,983.0048.2 %5.01,025.80275.0773.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,543.052,016.0043.1 %5.01,044.82717.3031.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,002.184,494.00-12.3 %0.0815.79120.2585.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง40,280.503,687.7290.8 %5.01,527.03321.3879.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 131,860.2312,832.0059.7 %5.01,703.80879.8748.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 263,011.496,332.0090.0 %5.0680.19833.27-22.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 311,055.839,878.6010.6 %5.01,545.18435.0771.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง249.604,110.31-1,546.8 %0.0346.24427.50-23.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง79,943.3489,885.00-12.4 %0.01,938.151,714.1011.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง50,266.6856,291.99-12.0 %0.01,050.04749.7528.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง18,704.3710,147.0045.8 %5.0911.99394.6056.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา58,524.2616,104.0072.5 %5.0907.95649.8028.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน34,869.2419,843.2643.1 %5.01,040.89674.5135.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,707.1110,867.00-90.4 %0.02,273.101,598.8529.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,074.342,151.0047.2 %5.01,082.85796.2526.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,673.261,318.0050.7 %5.0645.48271.8557.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง23,776.169,826.0058.7 %5.07,123.027,224.86-1.4 %0.0
รวม 932,705 648,607 30.46 % 88,397 49,704 43.77 %