จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,545.66352.0086.2 %5.0461.9853.3888.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่149,620.503,400.6097.7 %5.080.961.0098.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่7,564.709,626.92-27.3 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,849.891,423.0050.1 %5.0412.8647.1988.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,038.591,264.0058.4 %5.0671.1540.4194.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่16,228.4010,201.0037.1 %5.01,983.26351.3182.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,076.34929.0077.2 %5.0288.036.7197.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,835.26509.0086.7 %5.0199.440.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,935.59424.0089.2 %5.0260.370.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,755.26679.0085.7 %5.0361.9549.4086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,856.98424.0089.0 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,798.86377.0090.1 %5.0270.960.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,597.01396.0089.0 %5.0323.4347.5085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,940.01305.0092.3 %5.0168.3338.0077.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่10,833.304,806.9055.6 %5.0956.402,810.10-193.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,659.432,440.0033.3 %5.0994.42324.4767.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,020.16787.0073.9 %5.0671.14320.1552.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,562.502,696.79-5.2 %0.0557.04405.6427.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,605.062,312.0069.6 %5.01,317.681,940.65-47.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,790.042,978.00-66.4 %0.0460.12653.24-42.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่105,184.212,678.0097.5 %5.04,616.78628.9186.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่11,706.019,211.6721.3 %5.01,355.71938.3630.8 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่50,069.1020,559.2158.9 %5.0490.69617.50-25.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)10,263.8317,810.54-73.5 %0.04,194.805,527.10-31.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,389.941,764.6047.9 %5.0861.31498.5242.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,135.9715,386.00-38.2 %0.04,132.06778.0581.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,959.67189.0093.6 %5.070.9931.7755.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,917.14537.0081.6 %5.0660.3034.0594.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,814.85429.0084.8 %5.0576.07325.8543.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,231.542,131.0934.1 %5.0842.28124.0485.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่12,247.6517,090.41-39.5 %0.01,450.811,618.00-11.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,461.773,990.0010.6 %5.01,279.65263.2579.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่7,582.911,206.0084.1 %5.0861.31435.1449.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่7,479.456,872.178.1 %4.02,496.6768.2497.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่10,662.77905.0091.5 %5.0861.31671.4922.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่3,928.082,308.0041.2 %5.0861.30857.060.5 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,572.411,691.0069.7 %5.0809.35652.0119.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,892.433,610.007.3 %3.51,013.44327.3867.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,808.002,715.003.3 %1.5344.9342.5187.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,251.341,822.0082.2 %5.0823.29317.5761.4 %5.0
รจจ.แพร่ 34,108.3118,438.5145.9 %5.0884.93477.1946.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,063.79697.0066.2 %5.0294.532.8599.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,975.241,015.0065.9 %5.0728.20209.1071.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,367.091,018.0069.8 %5.0576.07139.2875.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,043.455,624.28-11.5 %0.01,222.62418.5265.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,081.352,482.8819.4 %5.0746.24196.8773.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่8,705.6115,231.03-75.0 %0.03,181.26138.9595.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)8,521.629,669.60-13.5 %0.03,255.79453.2286.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 85,100.5411,724.2986.2 %5.01,457.98531.3963.6 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 239,221.347,611.4980.6 %5.01,575.36970.0038.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,189.113,385.14-54.6 %0.0324.10394.94-21.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่96,950.2083,224.0014.2 %5.01,580.99600.3062.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่88,290.5836,171.0059.0 %5.0864.44308.8664.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่25,459.511,400.0094.5 %5.0891.87968.89-8.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่26,531.2812,665.0052.3 %5.0790.37842.98-6.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง28,356.1312,345.0056.5 %5.0729.76685.836.0 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง32,635.1312,898.0060.5 %5.0754.79615.6418.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่14,080.244,316.0069.3 %5.01,893.52953.2849.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,459.393,323.163.9 %1.5842.31141.1783.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,016.50644.0090.8 %5.0576.07253.7855.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่36,888.138,140.0077.9 %5.04,203.763,343.5720.5 %5.0
รวม 1,069,717 411,260 61.55 % 66,843 34,497 48.39 %