จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน2,546.23483.0081.0 %5.0587.7450.6291.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน10,827.6821,085.50-94.7 %0.079.47110.36-38.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน8,376.0610,656.96-27.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,777.221,898.0049.8 %5.0853.96234.7372.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,044.151,625.0046.6 %5.0796.91229.5271.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน13,456.736,129.3054.5 %5.01,957.82642.2067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,198.00849.0079.8 %5.0318.9881.5874.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา14,630.60606.0095.9 %5.0335.6462.3881.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,017.95194.0095.2 %5.0381.1480.5478.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น329.70332.00-0.7 %0.0360.5819.8994.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,431.48498.0085.5 %5.0288.3756.0980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,736.01253.0093.2 %5.0195.8059.8469.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,565.48490.0086.3 %5.0329.4963.8380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,801.09226.0094.1 %5.0394.1581.1979.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,722.40333.0091.1 %5.0330.47107.7867.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,819.11477.0091.8 %5.0451.5195.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,211.66167.0094.8 %5.0398.9994.7276.3 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,227.225,877.00-12.4 %0.01,102.96564.9048.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,587.584,569.000.4 %0.51,462.471,769.79-21.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน4,897.282,036.0058.4 %5.01,158.20897.0122.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,163.701,328.0058.0 %5.0853.96362.6757.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,810.71941.0066.5 %5.0700.69495.4529.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,360.181,766.0067.1 %5.01,429.521,801.40-26.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 74,872.453,244.3633.4 %5.01,348.5230.5797.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน27,943.252,843.0189.8 %5.06,618.68985.4285.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,244.102,520.7551.9 %5.01,638.701,706.78-4.2 %0.0
ส.ป.ก. น่าน3,196.531,736.6545.7 %5.01,838.751,063.3642.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน5,809.647,286.50-25.4 %0.01,291.33326.9174.7 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร77,461.9384,778.01-9.4 %0.0956.77423.8855.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,480.171,935.0056.8 %5.01,196.25723.3839.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,475.84668.0054.7 %5.072.5492.15-27.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,151.76827.0073.8 %5.0853.9643.9494.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,829.31954.0066.3 %5.0701.83320.8754.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,752.502,014.0046.3 %5.01,025.58340.5666.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน8,360.977,409.9911.4 %5.01,861.791,150.7438.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,106.153,741.0553.8 %5.02,907.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,221.39831.7474.2 %5.0968.06382.0860.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,839.767,132.00-22.1 %0.01,272.2960.1195.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน9,717.131,390.6085.7 %5.0739.86475.9135.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน9,632.311,200.8587.5 %5.0291.95475.91-63.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,412.302,415.4045.3 %5.01,163.30517.0755.6 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,625.061,925.0065.8 %5.0968.03522.1946.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,728.471,874.0049.7 %5.01,063.13235.3877.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,792.731,322.0052.7 %5.0663.8127.8495.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,854.091,532.0084.5 %5.01,024.02355.5965.3 %5.0
รจจ.น่าน 27,262.0020,132.5726.2 %5.0897.72942.02-4.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,891.58866.0070.1 %5.0606.75191.4368.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,048.451,489.0051.2 %5.0461.66267.5742.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,285.77540.0076.4 %5.0644.78172.4973.2 %5.0
สปส.จ.น่าน5,391.724,320.0019.9 %5.01,291.31192.0785.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,705.541,980.0046.6 %5.01,101.17251.5677.2 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,684.90744.0072.3 %5.01,180.05405.0965.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,221.164,219.990.0 %0.51,101.1752.4695.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 132,788.5916,410.1550.0 %5.02,656.10667.3774.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2316,264.3110,134.7296.8 %5.02,157.741,031.2252.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน4,012.344,070.00-1.4 %0.0376.05434.08-15.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน70,881.2976,820.00-8.4 %0.01,656.981,451.6512.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน23,090.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัว53,765.2215,575.8071.0 %5.01,008.271,207.74-19.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบ3,315.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ760.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน7,759.0410,647.40-37.2 %0.02,171.831,685.4022.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,854.971,125.4060.6 %5.0706.91163.4076.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,635.522,005.0023.9 %5.0682.79292.2057.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 19,514.1410,901.0044.1 %5.04,712.681,576.8766.5 %5.0
รวม 892,013 384,383 56.91 % 65,742 29,207 55.57 %