จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,307.04400.0082.7 %5.0445.43107.4775.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา6,681.434,967.0025.7 %5.042.81104.50-144.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,720.911,046.0061.6 %5.0470.1056.9987.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,862.241,032.7063.9 %5.0692.6347.2593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา8,351.937,525.999.9 %4.51,833.59443.8875.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,090.67926.0077.4 %5.0385.74111.3671.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,647.62613.0083.2 %5.0440.1095.9378.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,596.66457.0087.3 %5.0249.8763.9674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,510.96251.0092.9 %5.0276.2092.9166.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,529.21478.0086.5 %5.0448.5390.7479.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,545.64313.0091.2 %5.0207.6179.2261.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,530.56142.0096.0 %5.0486.3679.2083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,478.72294.0091.5 %5.0479.0579.0983.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�6,222.741,906.4869.4 %5.01,263.111,652.05-30.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,553.081,085.0069.5 %5.01,016.42562.9644.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,749.73888.0067.7 %5.0654.60270.3858.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,537.97971.0061.7 %5.0559.52320.7242.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,086.341,469.0052.4 %5.0901.811,384.05-53.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,770.032,801.83-58.3 %0.0518.42228.5055.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา7,884.643,142.8560.1 %5.01,453.27302.4179.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,329.722,243.0032.6 %5.0844.76314.9462.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา8,354.116,879.7317.6 %5.01,377.21306.5177.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,335.252,835.6615.0 %5.0917.08440.1452.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,377.84662.0052.0 %5.057.7653.327.7 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,895.33535.0081.5 %5.0730.6716.8897.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,707.95556.0079.5 %5.0616.57372.0539.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,087.381,635.2247.0 %5.0806.73179.7577.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,699.7517,802.64-278.8 %0.01,624.422,279.67-40.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,534.043,258.737.8 %3.51,110.99327.5970.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,896.47813.0071.9 %5.0749.68245.4267.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,614.536,631.02-18.1 %0.01,206.5835.0097.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,702.24805.0070.2 %5.0366.29272.0325.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,439.932,162.2037.1 %5.0958.86363.1062.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,349.901,877.0044.0 %5.0768.70220.9971.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,459.531,662.0052.0 %5.0882.79222.7174.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,667.721,862.0030.2 %5.0552.2665.8788.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา10,541.711,520.0085.6 %5.01,171.47545.1653.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา29,146.5825,119.2213.8 %5.0868.90408.2053.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,459.31616.0075.0 %5.0387.4685.3478.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,906.291,784.5938.6 %5.0711.65125.8682.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,267.58358.0084.2 %5.0597.55116.6480.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,018.793,197.7020.4 %5.01,187.05971.1618.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,621.091,160.0055.7 %5.0597.55173.9470.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,079.671,936.0037.1 %5.0768.70216.5771.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 182,694.446,808.1591.8 %5.01,194.97558.3553.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 213,369.477,795.9341.7 %5.02,084.57963.4753.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,067.993,281.00-6.9 %0.0319.549.0097.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา132,128.009,431.2592.9 %5.01,263.59751.8040.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา41,609.5141,520.000.2 %0.5907.99285.0068.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ20,098.1811,960.0040.5 %5.0829.19195.0076.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้22,860.8214,469.7236.7 %5.0642.05429.9933.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,458.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,159.491,480.14-27.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,837.431,101.0061.2 %5.0692.63675.772.4 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,417.14636.0073.7 %5.0483.46248.3948.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา13,546.335,353.2860.5 %5.04,269.423,939.357.7 %3.5
รวม 528,780 220,978 58.21 % 46,534 24,069 48.28 %