จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,509.63566.0077.4 %5.0648.68182.7471.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย17,864.6313,377.0125.1 %5.077.53190.13-145.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,340.3212,121.67-91.2 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย1,985,508.002,867.0099.9 %5.01,009.99347.4165.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,834.191,391.0050.9 %5.0800.8453.0193.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย19,910.6110,392.6047.8 %5.02,911.591,144.0060.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,238.351,782.6057.9 %5.0389.03137.3764.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,970.16644.0083.8 %5.0335.1169.7079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,512.37991.0078.0 %5.0399.89102.8174.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,714.01731.0080.3 %5.0418.1158.8385.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,545.75410.0088.4 %5.0544.2558.1289.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,563.16375.0089.5 %5.0571.0282.2485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,488.28356.0089.8 %5.0344.9851.1885.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,545.75340.0090.4 %5.0419.3370.3883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,452.86596.0082.7 %5.0393.2574.9580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,304.73526.3184.1 %5.0263.4363.3476.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,545.75736.8479.2 %5.0267.0671.2173.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,343.66526.3184.3 %5.0280.2863.3477.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,472.19526.3184.8 %5.0484.5163.3486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,329.46368.0088.9 %5.0252.7117.2693.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,545.75113.0096.8 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,295.54302.0090.8 %5.0177.1166.1762.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย54,757.3442,551.2022.3 %5.02,513.73602.6076.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน11,687.376,963.0040.4 %5.01,390.52711.1848.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ4,090.1824,111.00-489.5 %0.01,189.67324.5372.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย7,837.535,413.5030.9 %5.02,093.902,538.40-21.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,172.301,908.5054.3 %5.0743.76375.5949.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย3,682.331,953.4047.0 %5.01,219.161,217.920.1 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,086.951,348.0056.3 %5.0914.901,106.91-21.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,866.461,516.8047.1 %5.0857.86454.1447.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย9,194.251,447.0084.3 %5.03,805.342,052.0646.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,657.523,883.33-46.1 %0.0723.731,987.63-174.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,165.141,920.1562.8 %5.01,918.251,186.1438.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,291.192,411.2843.8 %5.01,485.38421.8571.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 4,708.5712,393.00-163.2 %0.01,390.31305.6878.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,643.902,945.0019.2 %5.01,162.11639.1345.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)9,361.987,787.7316.8 %5.03,949.71459.8088.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,346.406,080.00-81.7 %0.090.4531.6365.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)8,483.28401.0095.3 %5.0477.5358.5687.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,940.60427.0085.5 %5.0857.86104.2687.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,592.14791.0069.5 %5.0705.73289.8358.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,694.492,613.0029.3 %5.01,105.07526.9752.3 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย6,263.1838,423.13-513.5 %0.02,341.112,618.30-11.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,490.095,183.00-15.4 %0.01,599.48490.7669.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,161.491,724.0045.5 %5.01,009.99235.6076.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย15,533.268,931.3742.5 %5.02,978.17210.6192.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย9,133.7853,450.00-485.2 %0.0781.80310.8760.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,675.902,302.1037.4 %5.01,181.13376.5568.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,330.201,969.0040.9 %5.01,067.04333.7668.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย6,460.563,266.1049.4 %5.02,055.87570.9372.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,194.422,715.0015.0 %5.0857.8660.8092.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย12,164.146,484.0046.7 %5.0549.09306.8044.1 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,570,169.3093,383.0096.4 %5.026,811.661,142.2495.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,564.4266.0997.4 %5.0591.64191.0867.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,055.31175.0897.5 %5.01,390.31452.2067.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,024.341,189.0070.5 %5.0819.83446.4745.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,139.866,781.30-10.4 %0.01,656.53925.2544.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย3,561.051,199.0066.3 %5.01,200.15320.7173.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย7,956.365,084.2736.1 %5.01,276.21509.6160.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,856.991,904.1075.8 %5.01,567.36282.0082.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)70,158.911,472.0097.9 %5.03,266.351,279.5260.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 150,877.7211,608.4277.2 %5.02,674.451,222.8154.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 224,717.4910,878.3056.0 %5.02,686.541,412.3947.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 310,345.218,603.1916.8 %5.02,719.431,166.9957.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 440,953.526,740.6783.5 %5.01,558.432,018.12-29.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย14,813.833,740.1174.8 %5.0406.441,342.41-230.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย13,864.1549,665.00-258.2 %0.0808.91614.4324.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย25,094.9722,200.0011.5 %5.0951.15410.9056.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย113,004.7540,900.0063.8 %5.01,100.531,111.58-1.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย19,752.0030,215.00-53.0 %0.0981.631,894.00-92.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย32,871.9214,409.0056.2 %5.0829.061,164.70-40.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง19,858.7712,560.0036.8 %5.0851.18706.7817.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง83,301.309,036.0089.2 %5.0778.62792.84-1.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย17,150.1214,933.4712.9 %5.02,375.742,691.40-13.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,109.122,036.0034.5 %5.0933.92524.7843.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,700.59630.2976.7 %5.0743.76295.2860.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 50,452.026,940.0086.2 %5.04,880.443,971.5018.6 %5.0
รวม 5,514,856 659,702 88.04 % 118,409 50,784 57.11 %