จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,481.07468.0081.1 %5.0648.15144.9377.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,572.127,246.5037.4 %5.074.24102.80-38.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,193.562,949.0075.8 %5.092.4933.2964.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน6,124.1814,624.00-138.8 %0.0126.30202.63-60.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,836.982,269.00-23.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,413.35812.0066.4 %5.0271.2766.7975.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,987.461,236.0058.6 %5.0449.090.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,134.946,444.809.7 %4.51,114.65627.9043.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,607.02491.0086.4 %5.0718.6892.7287.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,293.28205.0093.8 %5.0319.4349.3184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,359.54247.0092.6 %5.0413.910.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,471.79254.0092.7 %5.0552.7656.0889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,447.10192.0094.4 %5.0697.78108.6984.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,394.472,855.0035.0 %5.01,116.49647.0042.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,044.972,631.0035.0 %5.0525.93475.959.5 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,494.893,391.3054.8 %5.01,009.45786.6622.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,267.251,434.3036.7 %5.0888.30163.9881.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,550.58940.0063.1 %5.0648.15165.2774.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,000.331,358.3466.0 %5.01,123.55279.1575.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,005.191,209.0059.8 %5.0895.3690.6689.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,761.35370.0086.6 %5.0781.26327.3458.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,299.391,770.0058.8 %5.01,484.85809.8045.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,525.052,019.00-32.4 %0.0376.3527.7092.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,587.691,085.0069.8 %5.0963.30438.6754.5 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,897.591,583.0459.4 %5.0895.3642.9195.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,027.634,364.04-44.1 %0.0933.3973.0692.2 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 63,445.0437,811.0040.4 %5.0462.38303.9034.3 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 12,306.055,514.0055.2 %5.0643.39256.2060.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,103.071,995.00-80.9 %0.0933.39128.2586.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,736.151,161.0057.6 %5.058.6832.2645.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,920.14480.0083.6 %5.0857.33123.5085.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,550.47632.8075.2 %5.0354.01196.3844.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,206.002,213.0031.0 %5.0581.25237.5559.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,168.241,343.58-15.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,765.431.00100.0 %5.01,343.54355.4673.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,966.142,510.4236.7 %5.01,009.45139.4086.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,086.701,362.00-25.3 %0.0506.92189.0562.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,197.562,430.0024.0 %5.0971.42374.2061.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,141.141.00100.0 %5.0914.37114.0687.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,025.621,204.0060.2 %5.0876.34368.3058.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,505.49812.0067.6 %5.0535.84121.4277.3 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,698.051,261.0065.9 %5.0341.13440.50-29.1 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20,437.2316,597.1718.8 %5.0852.07329.7761.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน488.35595.00-21.8 %0.0629.13238.4062.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,960.951,028.0065.3 %5.0857.33429.3249.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,434.13537.0077.9 %5.0354.0195.1873.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,111.342,844.7844.3 %5.01,028.47509.7550.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,852.34749.0073.7 %5.0819.29150.3781.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,834.991,581.0044.2 %5.0544.160.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 117,139.878,486.0950.5 %5.02,101.91115.5694.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 234,286.7512,616.0863.2 %5.02,240.95405.9481.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน926.482,106.06-127.3 %0.0228.39323.85-41.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน36,111.9414,614.7459.5 %5.0820.31141.5582.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง31,579.249,120.9971.1 %5.01,190.23439.7963.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,088.978,471.71-107.2 %0.01,199.121,710.26-42.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,931.501,106.0062.3 %5.0857.32133.5784.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,279.40550.0075.9 %5.0281.940.00100.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน36,443.356,326.0082.6 %5.03,705.363,003.0119.0 %5.0
รวม 427,339 209,166 51.05 % 45,148 18,565 58.88 %