จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,481.07468.0081.1 %5.0648.15144.9377.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,484.967,246.5036.9 %5.074.24100.90-35.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,193.562,949.0075.8 %5.092.4933.2964.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,836.982,269.00-23.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน1,708.02812.0052.5 %5.0271.2766.7975.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,987.461,236.0058.6 %5.0449.090.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,134.942,977.1058.3 %5.01,114.65627.9043.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,607.02491.0086.4 %5.0718.6892.7287.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,293.28205.0093.8 %5.0319.4349.3184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,359.54247.0092.6 %5.0413.910.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,485.64254.0092.7 %5.0552.7656.0889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,447.10192.0094.4 %5.0697.78108.6984.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,394.472,855.0035.0 %5.01,116.49647.0042.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,044.972,631.0035.0 %5.0525.93475.959.5 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน9,665.843,391.3064.9 %5.01,009.45786.6622.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,267.251,434.3036.7 %5.0888.30163.9881.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,550.58940.0063.1 %5.0648.15165.2774.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,000.331,358.3466.0 %5.01,123.55279.1575.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,016.171,209.0059.9 %5.0895.3690.6689.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,761.35370.0086.6 %5.0781.26327.3458.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,299.391,770.0058.8 %5.01,484.85809.8045.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,551.022,019.00-30.2 %0.0397.4527.7093.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,836.081,085.0071.7 %5.01,332.73438.6767.1 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,897.591,583.0459.4 %5.0895.3642.9195.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,027.634,364.04-44.1 %0.0933.3973.0692.2 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 63,445.0437,811.0040.4 %5.0462.38303.9034.3 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 12,325.335,514.0055.3 %5.0643.39256.2060.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,850.571,995.0030.0 %5.0933.39128.2586.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,736.151,161.0057.6 %5.079.9432.2659.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,920.14480.0083.6 %5.0857.33123.5085.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,550.47632.8075.2 %5.0667.17196.3870.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,269.352,213.0032.3 %5.0990.44237.5576.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,351.741,343.580.6 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,765.434,738.800.6 %0.51,598.95355.4677.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน903.672,507.00-177.4 %0.0600.05666.75-11.1 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,966.142,510.4236.7 %5.01,009.45139.4086.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน9,134.601,362.0085.1 %5.0762.24189.0575.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,197.562,430.0024.0 %5.0971.42374.2061.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,141.141.00100.0 %5.0914.37114.0687.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,025.621,204.0060.2 %5.0876.34368.3058.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,505.49812.0067.6 %5.0535.84121.4277.3 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,698.051,261.0065.9 %5.0341.13440.50-29.1 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20,437.2316,597.1718.8 %5.0852.07329.7761.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน488.35595.00-21.8 %0.0629.13238.4062.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,960.951,028.0065.3 %5.0857.33429.3249.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,434.13537.0077.9 %5.0667.1795.1885.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,111.342,844.7844.3 %5.01,028.47509.7550.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,852.34749.0073.7 %5.0819.29150.3781.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,979.081,581.0046.9 %5.0601.2170.3288.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 117,139.878,486.0950.5 %5.02,101.91115.5694.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 234,286.7512,616.0863.2 %5.02,240.95405.9481.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน11,422.992,081.1081.8 %5.0240.35323.85-34.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน36,111.9414,614.7459.5 %5.0820.31141.5582.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง31,579.249,120.9971.1 %5.01,190.23439.7963.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,438.198,471.71-55.8 %0.01,199.121,710.26-42.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,931.501,106.0062.3 %5.0857.32133.5784.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,480.37550.0077.8 %5.0648.140.00100.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน36,443.356,326.0082.6 %5.03,705.363,003.0119.0 %5.0
รวม 445,865 198,294 55.53 % 48,791 19,097 60.86 %