จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,279.29536.0076.5 %5.0187.93193.96-3.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,277.053,451.2062.8 %5.070.36188.64-168.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,710.3812,024.88-2.7 %0.064.1451.7119.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,310.5111,807.00-122.3 %0.01,223.75273.3577.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,332.293,632.00-9.0 %0.0767.36150.8780.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์55,996.1833,052.5441.0 %5.04,608.592,860.1237.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,214.852,399.0425.4 %5.0709.86794.25-11.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,918.142,348.0419.5 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,853.24381.0086.6 %5.0379.70190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,538.51617.0075.7 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,537.15504.0080.1 %5.0260.22237.508.7 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,515.782,027.0055.1 %5.01,223.75597.2751.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,234.311,249.0061.4 %5.0369.8428.8292.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,282.961,264.0061.5 %5.0767.36107.7486.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,690.852,677.0053.0 %5.01,851.273,680.41-98.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,416.273,830.0029.3 %5.02,058.062,484.41-20.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,740.524,941.00-80.3 %0.0667.71583.8312.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,062.724,794.005.3 %2.51,489.97891.7840.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,954.344,930.000.5 %0.51,128.67463.3658.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,030.1823,196.00-110.3 %0.01,775.21336.8181.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,144.237,702.84-7.8 %0.04,543.41622.2586.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,865.811,616.0058.2 %5.0938.51278.8070.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)80,423.186,468.0092.0 %5.04,616.78751.8183.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)14,705.0310,346.4929.6 %5.05,573.851,253.5877.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,790.131,116.0070.6 %5.0976.5465.3693.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,261.091,254.0061.5 %5.0791.55118.9985.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,911.783,851.501.5 %0.51,014.57567.0544.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์9,163.7834,077.00-271.9 %0.01,908.322,493.60-30.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,695.276,648.0043.2 %5.03,866.14519.6786.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,093.428,038.000.7 %0.52,478.801,105.1855.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,461.4613,939.89-86.8 %0.01,302.3298.2792.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,887.031,147.0070.5 %5.01,014.56223.3678.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,894.692,411.0438.1 %5.0995.54580.4641.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,057.472,962.0041.4 %5.01,223.73370.0469.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,880.694,011.0017.8 %5.01,280.80687.7146.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,971.604,324.00-8.9 %0.0957.53137.0485.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์388,579.7222,349.5694.2 %5.0866.21347.8059.8 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์68,490.3112,118.0082.3 %5.0829.90266.3967.9 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 81,064.8069,584.0014.2 %5.01,489.45813.4545.4 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 10,351.0512,051.00-16.4 %0.0601.67440.6926.8 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,510.124,407.10-75.6 %0.0352.102.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,821.30946.0066.5 %5.0577.2079.2186.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,758.873,145.0016.3 %5.0900.47265.6870.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์26,484.7721,079.0020.4 %5.01,843.80295.8384.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,587.162,166.0039.6 %5.01,302.60453.0665.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์2,911.157,778.52-167.2 %0.01,152.361,041.439.6 %4.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,615.822,174.0039.9 %5.0900.46344.2961.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,886.044,419.50-13.7 %0.0957.51473.5150.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์52,310.705,879.5088.8 %5.01,204.76349.6171.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)23,725.3113,118.7044.7 %5.03,879.24260.6593.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 128,807.7728,689.000.4 %0.51,339.97964.9528.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 235,968.8911,727.5567.4 %5.01,300.09710.7245.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 399,278.9616,427.0083.5 %5.01,702.34832.7151.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,726.135,100.0024.2 %5.0284.03220.5122.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์100,084.28125,742.00-25.6 %0.01,849.171,146.9938.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์22,049.1016,829.0023.7 %5.01,050.672,255.37-114.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์133,142.0987,131.0034.6 %5.01,087.29745.6731.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์24,928.8435,432.01-42.1 %0.0919.532,599.80-182.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์74,597.7424,762.2066.8 %5.0865.451,248.86-44.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย57,488.9020,096.0065.0 %5.0817.29710.2513.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,520.2922,356.50-94.1 %0.02,222.452,426.21-9.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,644.0023,691.00-122.6 %0.04,043.21334.2091.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 29,174.3723,316.0020.1 %5.01,239.67570.9953.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,439.151,393.0059.5 %5.01,197.29287.2576.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์141,693.0379,153.0044.1 %5.02,098.50941.1855.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,869.573,150.0018.6 %5.0976.54586.1040.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,915.441,823.0037.5 %5.0615.23793.32-28.9 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์35,087.0140,985.00-16.8 %0.04,623.941,498.5067.6 %5.0
รวม 1,818,615 978,593 46.19 % 98,816 48,657 50.76 %