จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,689.191,124.0058.2 %5.0452.8387.5280.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,762.114,362.34-16.0 %0.0662.00117.3682.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,079.281,320.0057.1 %5.0662.010.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี14,817.8012,674.0014.5 %5.02,356.99895.2962.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,733.90705.0087.7 %5.0240.5360.7174.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,653.78324.0094.3 %5.0197.510.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,495.45404.0091.0 %5.0197.032.8598.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,037.76386.0090.4 %5.0138.590.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,073.84561.0086.2 %5.0524.0995.9581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,128.76590.0085.7 %5.0346.9398.4371.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,968.64559.0085.9 %5.0226.100.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,772.18350.0090.7 %5.0236.1459.5974.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,176.895,962.12-42.7 %0.01,004.29893.8511.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,827.85887.0087.0 %5.01,061.331,087.62-2.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,281.11666.0079.7 %5.01,009.44693.3231.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,019.69868.0078.4 %5.0642.96806.91-25.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี8,637.891,960.4077.3 %5.02,316.391,027.7355.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี30,608.854,107.4686.6 %5.0689.861,048.27-52.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,525.073,365.7225.6 %5.01,194.44779.4034.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี7,216.763,393.0353.0 %5.01,012.01141.5986.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,557.468,593.00-0.4 %0.01,311.37241.5381.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,380.292,235.0058.5 %5.0757.57534.7329.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี4,348.381,702.0060.9 %5.0776.0930.1096.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,878.19686.0082.3 %5.0585.94269.4754.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,542.892,934.9017.2 %5.0795.08229.4971.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี8,974.373,240.0063.9 %5.01,275.601,974.84-54.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,144.983,560.0030.8 %5.01,099.37723.0934.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,877.672,217.0042.8 %5.0795.11249.8368.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,907.779,420.72-5.8 %0.01,760.69114.2993.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,126.891,782.0084.0 %5.0757.08259.3565.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,597.672,440.0032.2 %5.0814.13388.5752.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,611.101,747.0051.6 %5.0833.14245.2670.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,500.171,879.4646.3 %5.0806.21438.3745.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี7,470.851,779.0076.2 %5.0307.6663.5979.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,745.751,803.0083.2 %5.01,017.43258.4074.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี25,731.1221,407.1516.8 %5.0717.03567.1220.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี4,007.68652.0083.7 %5.0733.8356.8292.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,350.701,041.0068.9 %5.0616.43311.4349.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี10,418.791,407.0086.5 %5.03,666.52105.4597.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,343.784,938.537.6 %3.5852.16334.4760.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี5,914.421,990.0066.4 %5.0795.11188.4276.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,825.583,808.3744.2 %5.01,327.56105.4692.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 132,771.6611,930.1463.6 %5.0936.57762.4318.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 210,325.9514,704.00-42.4 %0.01,597.29705.3655.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,094.314,769.686.4 %3.0310.85104.4766.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี60,674.2077,896.00-28.4 %0.01,250.33652.9847.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี34,524.6327,044.1121.7 %5.0833.772,336.34-180.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี20,638.4415,252.0026.1 %5.0666.13520.5621.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี10,868.2615,234.08-40.2 %0.01,838.191,163.7136.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,341.211,378.0068.3 %5.0845.14391.5753.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,728.071,158.0068.9 %5.0509.87279.8845.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,102.4613,972.0018.3 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 483,833 309,170 36.10 % 50,738 24,175 52.35 %