จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,709.51613.0077.4 %5.0510.42204.3660.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,760.833,984.0054.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,076.301,698.0044.8 %5.0529.51221.1358.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,851.804,867.00-26.4 %0.0757.64208.2072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,941.725,900.7050.6 %5.02,069.75914.8555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,128.691,422.0072.3 %5.0409.9955.5486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,146.50794.0084.6 %5.0448.4951.2988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,920.06634.0083.8 %5.0341.83126.3563.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,045.16408.0089.9 %5.0253.3126.4189.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,032.42827.0079.5 %5.0303.0557.3681.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,982.52337.8791.5 %5.0379.48103.8472.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,048.92637.0084.3 %5.0268.9534.1387.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,969.14418.0089.5 %5.0383.7463.3483.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,483.946,463.17-44.1 %0.01,233.031,225.600.6 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,455.582,095.0053.0 %5.01,233.04693.7143.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,397.661,867.0045.1 %5.0795.60151.9680.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 430,981.8120,165.2134.9 %5.05,928.683,673.6538.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,784.501,515.0045.6 %5.0548.30648.85-18.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,422.693,110.0042.6 %5.01,315.16807.5038.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,329.163,179.00-36.5 %0.0600.69606.11-0.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,280.461,308.0075.2 %5.01,575.321,253.0520.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,683.493,376.2027.9 %5.01,328.12735.5644.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร10,749.8124,120.00-124.4 %0.05,808.10228.0096.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,850.732,641.0031.4 %5.0977.18190.0080.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,019.72444.0078.0 %5.068.9240.2741.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,141.29750.0076.1 %5.0871.7476.0091.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,019.01759.0074.9 %5.0643.55499.2222.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,512.523,387.403.6 %1.5525.40423.9019.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,258.096,020.00-14.5 %0.01,271.07991.5022.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,011.306,310.00-57.3 %0.01,042.88726.7530.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,668.15910.0075.2 %5.0833.71627.0024.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,157.1718,868.30-16.8 %0.02,088.76470.5877.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,863.9412,627.008.9 %4.02,200.393,139.35-42.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,959.671,724.0084.3 %5.0757.64828.40-9.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,449.573,024.0012.3 %5.0814.70485.4540.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,250.642,468.0041.9 %5.01,137.96617.8945.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,276.342,277.6046.7 %5.01,023.86697.3931.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร7,927.492,878.0063.7 %5.0700.59126.9481.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร10,708.502,746.0074.4 %5.0757.64551.1027.3 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 69,485.2740,544.0041.7 %5.01,318.75608.5053.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,787.37869.0068.8 %5.0548.4786.6984.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,551.041,553.0056.3 %5.0833.71143.8982.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,879.101,017.0064.7 %5.0586.50257.8956.0 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,939.764,655.745.7 %2.51,156.97404.9665.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,400.271,664.0051.1 %5.0795.66180.5077.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,736.033,725.980.3 %0.5947.80164.8982.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)25,961.8011,002.0057.6 %5.02,793.411,570.0043.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 124,756.7518,281.1226.2 %5.01,635.45582.3364.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,582.7811,470.008.8 %4.01,776.861,107.7037.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร813.705,844.00-618.2 %0.0283.08451.25-59.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร71,798.6743,544.5039.4 %5.01,510.61765.5049.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร22,869.691,581.0093.1 %5.0906.09332.5063.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร32,628.9915,438.0052.7 %5.0834.97431.2848.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,673.49874.0096.7 %5.0835.56323.0061.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร18,008.9615,175.1615.7 %5.01,876.351,742.917.1 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,350.542,939.0112.3 %5.0776.66332.3757.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,182.803,960.1875.5 %5.02,306.871,627.3529.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,880.01975.0066.1 %5.0586.50188.0767.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร19,717.627,267.7363.1 %5.05,855.311,731.9270.4 %5.0
รวม 608,261 349,954 42.47 % 70,904 35,616 49.77 %