จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,653.22609.0077.0 %5.0379.34117.0069.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,806.345,158.14-7.3 %0.0854.78160.9281.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,263.482,359.0027.7 %5.0863.960.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,059.231,387.0054.7 %5.0569.4631.9694.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา115,557.2011,280.0027.5 %5.02,736.40891.3667.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา224,901.1118,016.0027.6 %5.02,250.35609.1872.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,839.442,243.0053.7 %5.0201.1461.8669.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,313.831,091.0074.7 %5.0332.5430.5590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,290.01635.0085.2 %5.0305.2263.7679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,871.862,184.0055.2 %5.0223.23121.1345.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,175.21450.0089.2 %5.0225.5971.2568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,068.90200.0095.1 %5.0186.6554.3870.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,080.89657.0087.1 %5.0222.2874.5966.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,175.68453.0089.2 %5.0259.4277.2970.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,097.37477.0088.4 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก4,002.29498.0087.6 %5.0198.104.0098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,158.58673.0083.8 %5.0148.7863.9257.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,271.86768.0082.0 %5.0269.7147.9082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,185.28531.0087.3 %5.0205.1261.0770.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,203.41469.0088.8 %5.0172.8548.9571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,582.551,298.0071.7 %5.0322.8563.6580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,052.123,113.0048.6 %5.0264.8457.4378.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,420.146,434.68-45.6 %0.0967.01469.0251.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,700.493,002.0018.9 %5.0649.09855.00-31.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,319.152,280.0031.3 %5.0550.48308.5643.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,319.071,925.0055.4 %5.0816.77583.0228.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,403.711,273.0062.6 %5.0588.48228.4261.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,829.981,590.0058.5 %5.0874.78407.8353.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,114.331,049.0066.3 %5.0474.42209.1555.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,182.023,339.0035.6 %5.01,327.64655.3550.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,128.113,685.04-73.2 %0.0464.70932.17-100.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,492.033,143.4630.0 %5.01,349.12980.7527.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,926.971,350.0065.6 %5.0797.69132.3483.4 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,318.6620.6199.5 %5.0911.77179.5580.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,017.9221,385.00-204.7 %0.01,676.96119.6092.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,162.953,016.0027.6 %5.0873.74378.1756.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,630.81873.0076.0 %5.0672.9951.7692.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,017.181,954.0035.2 %5.0485.98426.2312.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,670.984,556.00-24.1 %0.0821.37191.0676.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,331.532,144.0059.8 %5.01,330.14402.5469.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,758.864,226.0026.6 %5.01,101.95636.5042.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,448.222,790.0056.7 %5.01,063.883,325.95-212.6 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,671.8810,346.88-19.3 %0.01,801.9394.9094.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,293.322,222.0080.3 %5.0721.61346.8651.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,395.533,625.0017.5 %5.0797.68285.2264.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,934.653,964.0042.8 %5.01,158.98118.0289.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,334.253,522.0334.0 %5.01,139.94600.0047.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,012.573,914.0021.9 %5.0740.6849.1793.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,645.546,048.0020.9 %5.0356.07245.2131.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13,749.4610,276.0025.3 %5.0578.55163.0271.8 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 138,100.0653,158.8361.5 %5.0606.10548.649.5 %4.5
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 81,605.5883,572.00-2.4 %0.01,229.301,321.30-7.5 %0.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 43,346.2431,579.5727.1 %5.0602.04246.2359.1 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 30,990.82120,310.25-288.2 %0.0582.8372.9587.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,950.82643.0078.2 %5.0282.50166.6641.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,563.151,320.0071.1 %5.0929.740.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,428.762,734.0038.3 %5.0740.60323.0756.4 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,947.457,283.00-22.5 %0.01,577.35771.1651.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,015.98870.0078.3 %5.0835.84225.6673.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,166.646,553.5074.0 %5.01,333.92821.1238.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา16,267.632,961.2781.8 %5.0752.5547.4293.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,875.9621,359.64-7.5 %0.06,559.54197.1697.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑10,700.4114,532.14-35.8 %0.01,655.92702.8657.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 239,235.0416,955.9756.8 %5.02,603.54885.6466.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,865.033,166.5046.0 %5.0328.86837.25-154.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา70,565.671.00100.0 %5.01,417.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์24,553.3123,589.663.9 %1.5616.61598.363.0 %1.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา19,002.5915,759.0817.1 %5.0447.52626.05-39.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 90,967.7662,331.3031.5 %5.0647.90688.35-6.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 17,960.2724,785.91-38.0 %0.0658.18796.10-21.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา143,918.5324,238.0083.2 %5.0523.85431.1417.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 24,489.1915,516.1736.6 %5.0471.93271.8442.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 64,946.8121,395.8567.1 %5.0530.009,555.66-1,703.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา45,858.6819,516.8157.4 %5.09,750.231,746.4982.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,034.461,680.0058.4 %5.0835.72880.65-5.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,906.951.00100.0 %5.0436.39192.8955.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,255.8422,765.43-31.9 %0.02,972.294,581.47-54.1 %0.0
รวม 1,235,360 767,083 37.91 % 76,362 43,628 42.87 %