จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,584.14464.0082.0 %5.0635.02140.8577.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก19,699.449,068.0054.0 %5.070.60127.22-80.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด19,079.1725,053.99-31.3 %0.082.68101.75-23.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,342.759,958.463.7 %1.555.1934.2238.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,383.724,200.92-24.2 %0.0977.32425.7656.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,067.441,918.0037.5 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,312.758,156.0052.9 %5.02,802.851,544.3944.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด13,356.3817,896.60-34.0 %0.02,080.661,193.1542.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,175.351,951.0062.3 %5.01,186.491,772.70-49.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,067.442,851.0029.9 %5.01,243.54670.7646.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,169.381,227.0061.3 %5.0882.23126.4385.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,182.311,103.0065.3 %5.0882.23556.5136.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,652.262,862.0021.6 %5.01,208.642,815.80-133.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,008.482,544.20-26.7 %0.0586.96422.8528.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,116.404,108.0019.7 %5.01,642.88166.2789.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,755.382,937.0021.8 %5.01,129.45250.9377.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก11,523.758,419.6426.9 %5.01,086.5189.9291.7 %5.0
ท่าอากาศยานตาก19,697.394,110.0079.1 %5.0176.300.9099.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด65,198.8259,134.009.3 %4.51,184.11581.7550.9 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,701.071,242.0066.4 %5.01,110.431,404.38-26.5 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,412.848,425.2241.5 %5.05,314.29513.7490.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,964.29443.0085.1 %5.097.2369.1428.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,137.12286.0074.8 %5.033.8226.7920.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,137.12139.0087.8 %5.082.552.8596.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,082.961,067.0065.4 %5.0977.33123.8287.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,922.58488.0083.3 %5.0787.16201.3574.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,771.403,083.9518.2 %5.01,129.45538.5352.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก8,586.9022,082.00-157.2 %0.01,795.012,532.69-41.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก13,653.976,408.0053.1 %5.02,270.40407.8382.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,239.361,692.0047.8 %5.0901.25309.5565.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก107,057.038,086.5092.4 %5.04,641.79183.3896.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,276.121,957.0040.3 %5.0958.29568.1940.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,798.412,935.6138.8 %5.0773.24544.1229.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,396.831,833.0046.0 %5.0977.31418.7157.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,272.921,236.2462.2 %5.0706.19405.8342.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,634.101,877.1028.7 %5.0749.1234.6495.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก6,020.422,517.0058.2 %5.0401.14684.00-70.5 %0.0
เรือนจำกลางตาก 41,474.5030,881.1225.5 %5.01,144.53474.1758.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,855.74810.0071.6 %5.0692.0760.4791.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,894.894,801.0018.6 %5.01,890.06721.2361.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,079.82781.0074.6 %5.0596.09520.3312.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,124.673,886.2024.2 %5.01,015.35585.2042.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,423.182,460.3528.1 %5.0977.31145.3585.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก22,193.513,564.9083.9 %5.08,735.85481.7194.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 135,651.1912,067.6266.2 %5.05,677.38307.1094.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 25,027.608,936.5264.3 %5.02,758.171,567.5643.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,397.575,632.7612.0 %5.0450.15808.46-79.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก7,957.7211,208.35-40.8 %0.0387.26806.50-108.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก31,155.9534,128.48-9.5 %0.01,170.982,170.00-85.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก34,264.1139,396.00-15.0 %0.01,276.73891.6430.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด83,084.7728,528.0065.7 %5.01,229.850.9099.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก15,216.4416,917.28-11.2 %0.01,294.822,627.73-102.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,111.212,781.0032.4 %5.01,281.57769.1140.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,705.69641.0076.3 %5.0692.08210.9069.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก40,034.6013,168.0067.1 %5.06,433.733,696.7542.5 %5.0
รวม 774,091 454,351 41.31 % 80,244 36,838 54.09 %