จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,758.43877.0068.2 %5.0482.43129.0373.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,768.564,551.6941.4 %5.051.0457.70-13.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,186.641,451.0054.5 %5.0653.5834.1194.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,924.381,977.0032.4 %5.0672.6031.9195.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,488.427,384.6052.3 %5.01,927.65784.0359.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,792.101,849.0061.4 %5.0250.20104.9658.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,099.881,079.0078.8 %5.0328.1466.2179.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,530.95708.0084.4 %5.0261.65137.7547.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,257.64836.0080.4 %5.0468.51113.0575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,697.89817.0082.6 %5.0296.0072.2075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,180.58884.0078.9 %5.0239.6095.0060.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,109.30560.0086.4 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,089.69632.0084.5 %5.0289.79133.0054.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,083.53680.0083.3 %5.0345.94100.7270.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,052.736,304.68-24.8 %0.01,395.206,494.44-365.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,104.712,601.0016.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,065.9326,199.00-544.4 %0.01,014.21347.2465.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,414.551,365.0060.0 %5.0748.66358.7752.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,246.69666.0079.5 %5.0672.60409.6439.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,927.833,590.0048.2 %5.02,384.041,655.3830.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,062.233,149.20-52.7 %0.0516.25607.51-17.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,088.462,374.0041.9 %5.01,128.98396.9664.8 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,613.432,668.00-2.1 %0.0387.36214.9344.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,857.4414,419.00-146.2 %0.01,281.11150.1088.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,115.911,268.6959.3 %5.0653.55123.7281.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,711.80427.0088.5 %5.074.5671.544.0 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,299.67917.0072.2 %5.0418.3553.2687.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,653.25440.0083.4 %5.0615.55202.4467.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,846.362,955.9023.2 %5.0862.76330.1061.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย9,798.8428,681.00-192.7 %0.01,395.20779.3044.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย2,868.645,390.00-87.9 %0.01,119.09410.0263.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,372.671,951.0063.7 %5.0805.71432.2546.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,140.1415,164.58-195.0 %0.01,243.08110.9691.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,510.76510.0085.5 %5.0786.69412.9747.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,656.985,260.14-43.8 %0.0843.74631.7525.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,383.933,522.0019.7 %5.01,224.06221.6881.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,905.922,004.0059.2 %5.0602.85440.4126.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,156.262,494.0021.0 %5.0634.5647.8792.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,670.841,581.0085.2 %5.0710.63350.6750.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย31,904.3624,390.3623.6 %5.0721.30703.002.5 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,759.661,145.0058.5 %5.0482.4479.5783.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,990.863,284.9117.7 %5.0767.68294.2561.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,065.901,217.7060.3 %5.0596.53362.9039.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,079.414,402.80-7.9 %0.0909.68682.5125.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,490.783,616.00-3.6 %0.0767.68318.5058.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,179.475,195.00-0.3 %0.01,674.631,054.5037.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,274.914,588.60-40.1 %0.0729.64180.7775.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)8,183.2327,958.18-241.7 %0.03,659.59726.1280.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 119,611.2518,399.986.2 %3.02,002.29914.7354.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 244,580.5914,062.9468.5 %5.02,105.88632.2070.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,767.442,807.00-58.8 %0.0258.78420.55-62.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย58,844.6968,720.00-16.8 %0.01,222.30663.0045.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย73,582.2345,856.0037.7 %5.0781.84422.4946.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย17,760.2018,255.01-2.8 %0.0753.071,320.00-75.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย18,821.7122,294.00-18.4 %0.0650.49842.94-29.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย45,416.7815,839.5765.1 %5.0834.51953.50-14.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง66,361.0622,560.0066.0 %5.0739.32973.31-31.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,405.9715,409.76-83.3 %0.01,430.154,272.68-198.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,509.603,424.122.4 %1.0767.68504.4834.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,127.18958.0069.4 %5.0501.45367.0926.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย28,207.7114,019.6050.3 %5.04,400.204,794.49-9.0 %0.0
รวม 638,419 498,593 21.90 % 54,787 38,730 29.31 %