จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4658,103.006,395.8199.0 %5.03,481.88360.6389.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,578.13684.0080.9 %5.0141.74168.47-18.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก207,490.6419,185.4290.8 %5.0215.33221.86-3.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก23,056.0620,924.009.2 %4.558.91179.13-204.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก23,607.82345.2998.5 %5.0109.472.8597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,370.945,437.93-61.3 %0.0803.28165.0479.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,152.383,497.00-10.9 %0.0708.20112.5184.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,522.022,161.0038.6 %5.0532.4750.4990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 716,838.2820,368.00-21.0 %0.03,410.92472.0986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก43,443.1427,775.0036.1 %5.03,579.621,163.5967.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,146.697,889.12-53.3 %0.02,204.761,517.5531.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,686.876,929.48-21.9 %0.01,716.051,508.8812.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก5,637.573,238.0042.6 %5.0532.45239.6055.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,296.671,783.0058.5 %5.01,126.54581.4048.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,418.362,323.0032.0 %5.0534.51352.0934.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 319,892.1590,906.20-357.0 %0.07,601.175,399.2529.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,569.521,423.0068.9 %5.01,829.36581.8468.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,130.51983.0068.6 %5.0803.27165.5079.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,508.914,310.2021.8 %5.02,356.252,231.555.3 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,243.955,121.002.3 %1.01,620.972,176.38-34.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,755.353,779.0020.5 %5.01,373.76174.9487.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 32,657.7025,635.6421.5 %5.02,199.402,897.41-31.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,746.79725.0058.5 %5.0378.73622.25-64.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,302.035,188.002.2 %1.01,563.92594.0762.0 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,792.191,816.0052.1 %5.0955.40718.4024.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,563.133,470.0024.0 %5.01,868.182,124.20-13.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก11,560.0117,187.96-48.7 %0.01,599.50507.9168.2 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก389,616.56229,026.2041.2 %5.01,098.22377.4365.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,021.1418,326.00-52.4 %0.04,524.095,162.90-14.1 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,742.555,140.7133.6 %5.01,469.04201.4086.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,393.103,892.34-14.7 %0.0898.35476.9046.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)20,181.6420,656.00-2.4 %0.06,139.35984.1184.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 910,382.1411,840.00-14.0 %0.03,442.40298.3091.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,779.79932.0080.5 %5.092.5334.7262.5 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก693,778.004,112.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,364.72880.0073.8 %5.0822.281.9099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,037.89788.0074.1 %5.0689.17138.6579.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,960.274,563.00-15.2 %0.0700.066.6099.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,665.7034,520.00-350.3 %0.01,922.962,215.15-15.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,117.545,384.00-30.8 %0.0817.71547.7133.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,606.081,729.0062.5 %5.0521.70554.38-6.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,796.0918,128.40-166.7 %0.01,659.00131.6292.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,840.446,972.9945.7 %5.02,208.15973.7555.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,608.791,905.0047.2 %5.01,012.46808.1720.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,836.302,569.0033.0 %5.01,012.44656.4535.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,218.593,201.0024.1 %5.01,145.57164.0985.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,638.9881.4098.2 %5.01,088.53529.2951.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก3,723.503,340.5010.3 %5.0654.46188.3171.2 %5.0
สพ.พิษณุโลก25,344.956,058.0076.1 %5.0548.34481.6512.2 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 82,013.00101,293.00-23.5 %0.01,636.301,539.505.9 %2.5
รจจ.พิษณุโลก 75,586.0266,021.0012.7 %5.01,477.02894.4739.4 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก27,820.4023,826.8614.4 %5.0892.95546.0838.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,872.5014,382.003.3 %1.53,180.511,227.7561.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,746.64470.0082.9 %5.0651.15181.4772.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,801.762,600.0031.6 %5.0955.40324.1166.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก20,187.5917,345.0014.1 %5.02,093.21969.7153.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,498.171,185.3466.1 %5.0746.22431.3742.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,424.1218,175.00-182.9 %0.01,487.84416.5872.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,505.471,548.0055.8 %5.01,002.26162.4583.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,894.732,958.0024.1 %5.0898.35275.7869.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 156,448.0711,950.0078.8 %5.01,169.44515.8855.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 232,067.5914,849.6753.7 %5.02,577.22980.3562.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 343,265.9712,588.8070.9 %5.02,022.14302.2585.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)17,963.059,261.6048.4 %5.03,323.81720.8978.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 775,804.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5373.321,203.56-222.4 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล29,868.0121,285.8428.7 %5.0532.191,890.34-255.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก74,925.63102,558.99-36.9 %0.01,776.71267.1685.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,792.4817,948.009.3 %4.5841.99553.7034.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก130,823.3284,475.3535.4 %5.01,021.55196.5180.8 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก372,676.6638,585.0089.6 %5.05,111.07762.8885.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก36,156.8720,983.0042.0 %5.0953.75943.041.1 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย55,131.8211,892.5278.4 %5.01,043.99842.8519.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,037.8736,321.00-101.4 %0.02,453.491,327.2845.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก8,982.8922,622.00-151.8 %0.03,066.19297.5590.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก19,058.744,688.0075.4 %5.02,429.67267.5889.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,338.371.00100.0 %5.01,352.43494.6363.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก29,174.9314,445.3850.5 %5.02,023.33314.9884.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,538.833,216.009.1 %4.5879.35534.2639.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,771.398,901.00-86.5 %0.01,193.51103.1991.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,616.88595.0077.3 %5.01,272.3517.2998.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,084.30924.0070.0 %5.0445.54194.3456.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 652,263.1640,564.5022.4 %5.011,492.797,780.2632.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก55,277.848,705.0084.3 %5.012,221.423,352.2572.6 %5.0
รวม 3,660,341 1,410,693 61.46 % 150,621 71,059 52.82 %