จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,106.08712.0077.1 %5.0533.82185.8265.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์19,883.8412,905.8035.1 %5.081.95142.50-73.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์9,466.514,924.4048.0 %5.0185.060.9599.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,405.644,281.0020.8 %5.0895.13227.7174.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,129.161,903.3239.2 %5.0781.3866.9891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,776.658,042.0025.4 %5.02,947.551,611.5345.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0479.48110.9476.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,145.31893.0078.5 %5.0385.2496.0375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,887.96758.0084.5 %5.0285.9278.6772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,008.78621.0084.5 %5.0416.3563.6284.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,549.16565.0087.6 %5.0345.3358.5983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,187.91492.0088.3 %5.0349.3357.6783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,003.21658.0083.6 %5.0523.3763.0088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,849.06679.0086.0 %5.0326.8296.5170.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,852.66114.0097.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,312.91112.0097.4 %5.0344.05102.2170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,890.96521.0086.6 %5.0329.696.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,322.474,252.0020.1 %5.01,427.57850.7440.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,843.551,960.0059.5 %5.01,218.40611.7049.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,243.691,366.0057.9 %5.0838.08424.1749.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,519.72718.0079.6 %5.0704.97327.7553.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,786.003,091.0064.8 %5.02,131.16420.4680.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,253.092,699.00-19.8 %0.0517.261,214.54-134.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,425.572,555.2852.9 %5.01,503.64796.9147.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,952.093,421.00-15.9 %0.0774.41340.1856.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์12,773.079,490.0025.7 %5.01,373.23180.5086.9 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์73,110.0822,231.6069.6 %5.0699.65163.3576.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,330.8611,965.003.0 %1.54,635.275,084.30-9.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,035.771,254.4058.7 %5.0743.0095.4687.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,651.75819.0050.4 %5.075.5963.1916.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,418.151,116.0067.4 %5.0914.14117.9887.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,649.36878.0075.9 %5.0762.01486.1836.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,358.163,100.0028.9 %5.01,028.23770.4525.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์8,920.544,593.0648.5 %5.01,674.781,556.057.1 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,319.944,036.0024.1 %5.01,062.41452.8857.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,349.981,128.0082.2 %5.0870.71276.0468.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์12,398.5212,065.502.7 %1.01,126.03162.4585.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,210.891,740.0083.0 %5.0743.00623.8716.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,003.502,745.0045.1 %5.0990.21577.6041.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,390.004,457.0030.3 %5.01,902.97472.5075.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,097.682,096.1065.6 %5.0990.20297.4170.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,639.392,787.0050.6 %5.0598.25151.8274.6 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,097.333,310.0059.1 %5.02,068.32503.5075.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์53,046.4136,822.6430.6 %5.01,277.781,194.686.5 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,828.901,348.0064.8 %5.0609.89242.3060.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,340.612,170.1550.0 %5.0890.71901.53-1.2 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,177.171,625.0048.9 %5.0819.42464.7443.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,676.952,666.2443.0 %5.0997.00578.9641.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,387.711,254.0063.0 %5.0895.13336.8362.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์14,713.198,308.6243.5 %5.05,363.89513.1190.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 124,485.6014,568.0040.5 %5.01,596.33617.5061.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 225,912.5611,600.0055.2 %5.01,787.60537.6469.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 325,797.6216,253.8137.0 %5.01,837.53848.7853.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)28,391.538,097.0071.5 %5.02,723.46657.8075.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,265.153,845.409.8 %4.5398.51764.49-91.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์33,132.5913,113.0060.4 %5.0404.59463.00-14.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์196,845.1415,463.8692.1 %5.01,824.671,345.1426.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์24,585.452,080.0091.5 %5.01,115.851,500.00-34.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์43,385.6620,117.0053.6 %5.0837.49283.6166.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน51,426.0021,600.0058.0 %5.0944.67794.5815.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี22,097.0018,125.6018.0 %5.01,100.501,606.72-46.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์11,590.6720,741.20-78.9 %0.02,619.002,916.31-11.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,406.832,472.0043.9 %5.0952.531,731.94-81.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,895.79920.0068.2 %5.0685.95357.8147.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์24,737.482,040.0091.8 %5.06,012.143,181.1247.1 %5.0
รวม 930,683 373,287 59.89 % 76,279 41,829 45.16 %