จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,870.85312.0089.1 %5.0426.2991.2078.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,042.216,724.2052.1 %5.056.46103.38-83.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี8,245.055,631.0131.7 %5.0673.48184.7072.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,438.032,142.0037.7 %5.0692.51172.9575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี24,731.6516,610.7032.8 %5.02,963.971,012.7065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,837.991,188.0075.4 %5.0293.5482.6571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,633.321,267.0072.7 %5.0336.7257.9582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,405.31697.0087.1 %5.0358.2958.9083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,379.97574.0086.9 %5.0338.1652.6084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,397.79592.0086.5 %5.0339.0157.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,686.81441.0092.2 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,154.42460.0088.9 %5.0476.60117.8175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,637.71465.0090.0 %5.0265.3047.5082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,072.71476.0088.3 %5.0120.2035.6470.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,832.585,034.0035.7 %5.01,415.11682.6651.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,633.541,858.0059.9 %5.0958.74882.158.0 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,512.06636.0081.9 %5.0658.45385.5741.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,485.211,253.0064.0 %5.0445.30102.6077.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,805.474,484.0034.1 %5.02,004.601,265.3236.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,370.17713.0091.5 %5.02,129.76618.4571.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,767.463,471.00-25.4 %0.0511.15540.55-5.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,524.164,401.502.7 %1.01,768.231.0099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,222.672,223.2157.4 %5.01,453.15525.6463.8 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,841.561,711.0055.5 %5.0844.64522.5038.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,847.8514,386.84-46.1 %0.01,434.50226.1084.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,078.662,468.5039.5 %5.0939.72376.5759.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,701.046,115.25-7.3 %0.01,512.161,134.6225.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,747.6913,152.8410.8 %5.04,863.032,076.6657.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,637.1410,815.437.1 %3.54,334.021,246.4071.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,171.221,115.0073.3 %5.0749.55190.9874.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,319.611,017.6069.3 %5.0616.45381.9038.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,034.994,043.7133.0 %5.0969.27442.3954.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,968.2525,593.00-328.8 %0.01,662.331,875.69-12.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบ1,356.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,548.445,000.75-9.9 %0.0906.41275.2869.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,691.5311,281.14-16.4 %0.01,305.0295.4792.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,102.591,566.0085.9 %5.0635.45281.8155.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,618.693,613.000.2 %0.5844.64342.0059.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,017.191,579.0068.5 %5.0920.70531.2742.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,562.834,548.0030.7 %5.01,586.26447.3571.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,186.954,115.101.7 %0.5711.510.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี29,876.945,966.0080.0 %5.01,050.09533.3949.2 %5.0
สพ.ราชบุรี50,285.0026,558.8747.2 %5.01,050.09252.0076.0 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,609.25ประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 122,459.63188,641.00-54.0 %0.01,366.70993.5127.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,919.20872.0070.1 %5.0483.34200.3958.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,172.413,225.0037.6 %5.01,110.86446.3859.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี23,428.7070,547.47-201.1 %0.01,832.47384.5079.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,601.342,679.3068.9 %5.0692.51462.0533.3 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,797.205,667.632.2 %1.0996.77332.5066.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,613.961,308.6063.8 %5.0768.58103.5886.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,130.553,224.0021.9 %5.01,032.73467.6554.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี37,394.1527,818.3325.6 %5.04,770.95630.1686.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,437.965,042.69-13.6 %0.01,214.28211.6682.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)10,422.017,707.0026.1 %5.03,799.12603.5084.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 172,673.4811,250.9784.5 %5.01,601.24628.2160.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 221,312.6110,722.2449.7 %5.0983.16871.4311.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,271.544,752.009.9 %4.5332.3025.5592.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี35,451.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5861.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ18,608.5022.5099.9 %5.0565.821,917.85-238.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง26,271.7211,587.0055.9 %5.0110.79645.58-482.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบ20,372.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ489.48ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม37,813.8463,886.00-68.9 %0.01,013.441,135.25-12.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,942.5116,988.00-42.2 %0.01,990.281,335.9632.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,334.758,512.30-34.4 %0.02,394.3893.1396.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,396.971,432.0057.8 %5.01,253.4394.7492.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี199,382.7391,243.0254.2 %5.01,473.44605.4958.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,441.823,232.0027.2 %5.01,162.11693.9640.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,899.51738.0074.5 %5.0483.34161.1966.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,150.7615,310.6136.6 %5.04,483.262,903.3435.2 %5.0
รวม 999,803 762,710 23.71 % 81,760 34,317 58.03 %