จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,805.34605.0078.4 %5.0719.8194.6986.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 65,919.1929,923.0054.6 %5.0262.29310.84-18.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี10,795.2112,141.95-12.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04123.5028.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,161.725,257.5052.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,629.783,751.59-3.4 %0.0668.76243.3563.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,388.481,500.0055.7 %5.0948.0031.5696.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี21,154.5714,427.0331.8 %5.02,697.461,055.4560.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1678.8576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,606.131,600.0065.3 %5.0340.2055.9683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,607.541,433.0068.9 %5.0322.4685.4273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,165.27730.0082.5 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,138.79540.0087.0 %5.0304.1986.3071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,126.73516.0087.5 %5.0415.5780.9180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,168.21524.0087.4 %5.0690.3985.0787.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,119.71434.0089.5 %5.0895.8580.0891.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,028.78140.0096.5 %5.0549.7275.0586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,148.25528.0087.3 %5.0414.1984.8379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,214.46383.0090.9 %5.0267.8486.2467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,080.73342.0091.6 %5.0357.7686.2175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,162.13676.0083.8 %5.0321.1077.9075.7 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,660.305,895.00-61.1 %0.01,263.41270.2278.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,588.406,492.841.5 %0.51,396.531,550.89-11.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,453.092,775.0037.7 %5.01,024.0628.1397.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,174.321,887.0054.8 %5.01,814.55465.7274.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,375.851,337.0060.4 %5.0688.02156.1477.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13240,645.55215,976.2210.3 %5.096,563.8739,899.8058.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,912.781,039.0064.3 %5.0852.77793.786.9 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,014.304,123.0017.8 %5.01,834.211,774.583.3 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,176.853,691.36-69.6 %0.0628.36333.0847.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,152.087,374.25-19.9 %0.01,610.74682.2457.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,142.274,248.00-2.6 %0.0697.44609.7312.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,852.1215,036.00-156.9 %0.01,385.3731.5297.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,655.212,576.0029.5 %5.0554.40144.5073.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,516.95997.0071.7 %5.01,005.050.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,137.141,189.0062.1 %5.0890.95315.6264.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,086.494,323.50-5.8 %0.01,176.19210.6682.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,133.402,503.0051.2 %5.01,632.43643.2060.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,210.487,870.00-51.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,881.792,754.0029.1 %5.01,252.26303.7575.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,722.187,933.36-68.0 %0.01,333.54143.4389.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,246.412,010.0082.1 %5.01,099.981,013.657.8 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,769.594,042.29-7.2 %0.01,100.13478.8056.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,466.472,615.0041.5 %5.01,385.22146.5289.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,444.583,840.4629.5 %5.01,461.43434.0570.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,545.214,780.63-34.8 %0.0853.6551.4594.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,045.329,067.0017.9 %5.0597.78727.02-21.6 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี156,806.3848,805.0468.9 %5.01,753.03712.3859.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,810.981,367.0051.4 %5.0719.81107.1285.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,640.213,713.3120.0 %5.01,423.25618.8356.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,143.022,357.1225.0 %5.0921.44374.0259.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,246.745,632.859.8 %4.5636.69352.5744.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี9,737.613,068.0068.5 %5.0608.53197.0867.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,562.966,590.0062.5 %5.06,455.10370.8194.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี107,645.075,681.0094.7 %5.0959.47217.7977.3 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"8,702.902,763.0068.3 %5.045.18155.04-243.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 417,641.9111,730.0033.5 %5.01,392.50481.6265.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 121,980.4658,420.21-165.8 %0.01,928.71577.2470.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 218,946.0017,976.005.1 %2.510,738.55799.0392.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 310,469.448,056.1223.1 %5.02,548.68587.6176.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,284.854,839.38-111.8 %0.0345.970.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,538.524,970.8463.3 %5.0400.93679.93-69.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี57,833.0253,762.007.0 %3.51,559.60715.9654.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี83,613.5150,054.0040.1 %5.01,168.88762.7434.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี35,045.5236,888.00-5.3 %0.01,341.161,986.97-48.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี30,032.7729,532.011.7 %0.51,198.92562.4353.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี81,742.6733,401.0059.1 %5.01,162.63689.7040.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,399.5312,223.408.8 %4.0981.24657.8433.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี47,779.0420,155.0157.8 %5.02,642.252,375.0010.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,870.543,131.0019.1 %5.01,138.16796.1030.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,434.998,450.9445.2 %5.03,502.272,130.2839.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,243.311,970.6439.2 %5.0871.93291.8166.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี79,261.3628,936.0063.5 %5.06,385.775,455.6114.6 %5.0
รวม 1,384,844 866,302 37.44 % 187,865 76,775 59.13 %